MS12-034: תיאור של עדכון האבטחה עבור Windows GDI+?:? 8 במאי, 2012

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2659262

חל על

מאמר זה חל על:
 • Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-034. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

תנאים מוקדמים

אין תנאים מוקדמים להחלת עדכון זה.

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

עבור Windows XP, ?Windows XP Professional x64 Edition וכן Windows Server 2003
למידע על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
262841 בוררים של שורת הפקודה עבור חבילות עדכוני תוכנה של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
עבור Windows Vista או Windows Server 2008 וגירסאות חדשות יותר
לקבלת מידע על בוררי שורת הפקודה השונים שעדכון זה תומך בהם, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
934307 תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer ?(Wusa.exe) ושל קובצי ?.msu ב- Windows Vista?, Windows 7?, Windows Server 2008 וב-Windows Server 2008 R2 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

פרטים על הפעלה מחדש

עדכון זה עשוי לחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלתו אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש.

מידע על החלפה של עדכון

עדכון זה מחליף את העדכון שלהלן:
2412687 MS11-029: תיאור של עדכון האבטחה עבור Windows GDI+?:? 12 באפריל, 2011

מידע בדבר הסרה

עבור Windows XP, ?Windows XP Professional x64 Edition וכן Windows Server 2003
להסרת עדכון אבטחה זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

בנוסף, באפשרותך להשתמש בכלי השירות Spuninst.exe הממוקם בתיקייה "%Windir%\$NTUninstallKB2659262$\Spuninst".
עבור Windows Vista או Windows Server 2008 וגירסאות חדשות יותר
כדי להסיר עדכון שהותקן באמצעות Windows Update Stand-alone Installer ?(Wusa.exe), השתמש בבורר ההתקנה ?/Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ולאחר מכן, תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של תיקון חם זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows XP ו- Windows Server 2003
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, תיקון חם זה מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Gdiplus.dll5.2.6002.227911,748,99209-Feb-201215:43x86NoneNot Applicable
Gdiplus.manNot Applicable39809-Feb-201215:44Not ApplicableNoneNot Applicable
Gdiplus.manNot Applicable60809-Feb-201215:44Not ApplicableNoneNot Applicable
Gdiplus.dll5.2.6002.227911,748,99209-Feb-201215:43x86SP3SP3QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable39809-Feb-201215:44Not ApplicableSP3SP3QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable60809-Feb-201215:44Not ApplicableSP3SP3QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Gdiplus.dll5.2.6002.227911,748,99210-Feb-201216:35x86SP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable39810-Feb-201216:36Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable60810-Feb-201216:36Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של מהדורת Windows Server 2003 ושל מהדורת Windows XP Professional x64
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Gdiplus.dll5.2.6002.227912,193,40811-Feb-201205:20x64SP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable40011-Feb-201205:20Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable61211-Feb-201205:20Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.dll5.2.6002.227911,748,99211-Feb-201205:20x86SP2SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable39811-Feb-201205:20Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable60811-Feb-201205:20Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Gdiplus.dll5.2.6002.227914,912,12811-Feb-201205:19IA-64SP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable39911-Feb-201205:19Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable61011-Feb-201205:19Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.dll5.2.6002.227911,748,99211-Feb-201205:19x86SP2SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable39811-Feb-201205:19Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable60811-Feb-201205:19Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows Vista ו- Windows Server 2008
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Gdiplus.dll5.2.6002.185811,748,99203-Feb-201215:11x86
Gdiplus.dll5.2.6002.227951,748,99210-Feb-201216:22x86
Gdiplus.dll6.0.6002.185811,838,59203-Feb-201215:11x86
Gdiplus.dll6.0.6002.227951,838,59210-Feb-201216:22x86
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Gdiplus.dll5.2.6002.185812,192,89603-Feb-201215:26x64
Gdiplus.dll5.2.6002.227952,193,40811-Feb-201217:36x64
Gdiplus.dll6.0.6002.185812,424,32003-Feb-201215:26x64
Gdiplus.dll6.0.6002.227952,424,32011-Feb-201217:37x64
Gdiplus.dll5.2.6002.185811,748,99203-Feb-201215:11x86
Gdiplus.dll5.2.6002.227951,748,99210-Feb-201216:22x86
Gdiplus.dll6.0.6002.185811,838,59203-Feb-201215:11x86
Gdiplus.dll6.0.6002.227951,838,59210-Feb-201216:22x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Gdiplus.dll5.2.6002.185814,911,10403-Feb-201214:57IA-64
Gdiplus.dll5.2.6002.227954,912,12810-Feb-201217:19IA-64
Gdiplus.dll6.0.6002.185815,266,94403-Feb-201214:57IA-64
Gdiplus.dll6.0.6002.227955,266,94410-Feb-201217:19IA-64
Gdiplus.dll5.2.6002.185811,748,99203-Feb-201215:11x86
Gdiplus.dll5.2.6002.227951,748,99210-Feb-201216:22x86
Gdiplus.dll6.0.6002.185811,838,59203-Feb-201215:11x86
Gdiplus.dll6.0.6002.227951,838,59210-Feb-201216:22x86
הערות בנוגע למידע על קבצים של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR

 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים חשובים במיוחד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Gdiplus.dll5.2.7600.170071,723,39221-Apr-201204:23x86
Gdiplus.dll5.2.7600.211981,723,39220-Apr-201204:38x86
Gdiplus.dll5.2.7601.178251,723,39221-Apr-201204:21x86
Gdiplus.dll5.2.7601.219771,723,39221-Apr-201204:12x86
Gdiplus.dll6.1.7600.170071,625,08821-Apr-201204:23x86
Gdiplus.dll6.1.7600.211981,626,11220-Apr-201204:38x86
Gdiplus.dll6.1.7601.178251,625,08821-Apr-201204:21x86
Gdiplus.dll6.1.7601.219771,626,11221-Apr-201204:12x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Gdiplus.dll5.2.7600.170072,292,73621-Apr-201205:39x64
Gdiplus.dll5.2.7600.211982,292,73620-Apr-201205:42x64
Gdiplus.dll5.2.7601.178252,293,24821-Apr-201205:16x64
Gdiplus.dll5.2.7601.219772,293,24821-Apr-201205:09x64
Gdiplus.dll6.1.7600.170072,165,76021-Apr-201205:39x64
Gdiplus.dll6.1.7600.211982,166,27220-Apr-201205:42x64
Gdiplus.dll6.1.7601.178252,165,76021-Apr-201205:16x64
Gdiplus.dll6.1.7601.219772,166,27221-Apr-201205:09x64
Gdiplus.dll5.2.7600.170071,723,39221-Apr-201204:23x86
Gdiplus.dll5.2.7600.211981,723,39220-Apr-201204:38x86
Gdiplus.dll5.2.7601.178251,723,39221-Apr-201204:21x86
Gdiplus.dll5.2.7601.219771,723,39221-Apr-201204:12x86
Gdiplus.dll6.1.7600.170071,625,08821-Apr-201204:23x86
Gdiplus.dll6.1.7600.211981,626,11220-Apr-201204:38x86
Gdiplus.dll6.1.7601.178251,625,08821-Apr-201204:21x86
Gdiplus.dll6.1.7601.219771,626,11221-Apr-201204:12x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Gdiplus.dll5.2.7600.170074,922,88021-Apr-201204:12IA-64
Gdiplus.dll5.2.7600.211984,922,88020-Apr-201204:39IA-64
Gdiplus.dll5.2.7601.178254,923,39221-Apr-201203:56IA-64
Gdiplus.dll5.2.7601.219774,923,39221-Apr-201204:07IA-64
Gdiplus.dll6.1.7600.170074,601,85621-Apr-201204:12IA-64
Gdiplus.dll6.1.7600.211984,603,39220-Apr-201204:39IA-64
Gdiplus.dll6.1.7601.178254,602,36821-Apr-201203:56IA-64
Gdiplus.dll6.1.7601.219774,603,90421-Apr-201204:07IA-64
Gdiplus.dll5.2.7600.170071,723,39221-Apr-201204:23x86
Gdiplus.dll5.2.7600.211981,723,39220-Apr-201204:38x86
Gdiplus.dll5.2.7601.178251,723,39221-Apr-201204:21x86
Gdiplus.dll5.2.7601.219771,723,39221-Apr-201204:12x86
Gdiplus.dll6.1.7600.170071,625,08821-Apr-201204:23x86
Gdiplus.dll6.1.7600.211981,626,11220-Apr-201204:38x86
Gdiplus.dll6.1.7601.178251,625,08821-Apr-201204:21x86
Gdiplus.dll6.1.7601.219771,626,11221-Apr-201204:12x86

מידע נוסף על קבצים


מידע נוסף על קבצים עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,883
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,725
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,998
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,725
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,002
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,677
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,020
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_23ad8e5ce7e374aa228d7a5cce622d87_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18581_none_c9fade8f0ad35319.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_5dc9dfd789965abd749081f95261c9dc_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18581_none_e772e28b95596a92.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_9e014ea620a648cff9d5a35c30e55d5a_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22795_none_4dabdb991476ef53.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_f6a78f0ae81ed86ae1ca3e61e263d235_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22795_none_7c343f5d02226d35.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18581_none_9e591052ca1013d0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22795_none_878c0e98e3b6f402.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)10-Feb-2012
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18581_none_8daa7f376315ed77.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22795_none_76dd7d7d7cbccda9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)10-Feb-2012
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_2af3db2a3c3c29994f43ac28161c3e34_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22795_none_071529b96aab340d.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_769c30d81db9c00ea25c3dc6fd39507e_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18581_none_c84a3ad07d34630d.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a420c5bbc42a78255ff336e92db0110d_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18581_none_3c559c39d3ba83a6.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fea8a0e1015cb6ed283e5caaa6b928fe_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22795_none_c620f07f165a2781.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18581_none_56abd97bb593eaca.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22795_none_3fded7c1cf3acafc.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Feb-2012
Time (UTC)17:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18581_none_45fd48604e99c471.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22795_none_2f3046a66840a4a3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Feb-2012
Time (UTC)17:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,223
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,850
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,063
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,686
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,063
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,690
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,044
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18581_none_9e591052ca1013d0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22795_none_878c0e98e3b6f402.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)10-Feb-2012
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18581_none_8daa7f376315ed77.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22795_none_76dd7d7d7cbccda9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)10-Feb-2012
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_17cf3c19c34e3fc79540bc32d1ef4d9e_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22795_none_b9548b683ecadf4b.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_72c41e9bfcc9d68212cd0917a13efb7d_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22795_none_5124c175112b57dd.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b2942dba43c2be0fd3ce80cd4aaa189b_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18581_none_560b21b2efcd8c2d.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ff1d53961c8dd49024fe10c571c3fdf8_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18581_none_251f591824166a59.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18581_none_9e58ee14ca104bb4.manifest
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22795_none_878bec5ae3b72be6.manifest
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)10-Feb-2012
Time (UTC)17:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18581_none_8daa5cf96316255b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22795_none_76dd5b3f7cbd058d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)10-Feb-2012
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,506
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,506
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,521
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,548
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,450
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,222
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18581_none_9e591052ca1013d0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22795_none_878c0e98e3b6f402.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)10-Feb-2012
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18581_none_8daa7f376315ed77.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22795_none_76dd7d7d7cbccda9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)10-Feb-2012
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,282
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,543
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,287
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,746
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,267
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,731
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,282
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,547
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,482
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,552
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,465
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,532
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,868
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_0d52f24b0491010bbcd788decd6ee91b_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_f13b77e467b899e0.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_2d2a3a7a8b3f7f79703aa6d2cad64112_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_ae13a9e18e40d534.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_3bf7aaf339cb1431c011bbdf1c7f0760_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_2eb54ee6cc5dc9e5.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_594052a0e6df5de17fde77e058f04f9d_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_92a089a3bc6411b5.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_7a3d653f085036c242d5f029a56610f4_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_f263738dedc429cb.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_96b987c3506898e20b50301a1511fd01_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_8f9ea97af00b8eba.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_9fe3e0f820f6c29f4894e36bbfab6bb2_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_d92aa2972928a66b.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_d109189adf1929bce996487d007cd248_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_e76426a62fd2f5a9.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_83a2e04ced13b0e1.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_6cde255f06b30e97.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)05:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_83810474ed62c6c4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_6cb831970705d8bf.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_72f44f3186198a88.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_5c2f94439fb8e83e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_72d273598668a06b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_5c09a07ba00bb266.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:07
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_09e1f3de9cdfdfb5a003e65661de5505_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_5451b4ffcdf0afef.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0d52f24b0491010bbcd788decd6ee91b_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_4d5a136820160b16.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2d2a3a7a8b3f7f79703aa6d2cad64112_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_0a324565469e466a.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_344c0fa75ceb798e4a0c29fee6c774cc_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_1a0eb9c81457b1f1.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3bf7aaf339cb1431c011bbdf1c7f0760_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_8ad3ea6a84bb3b1b.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4f3f2bb75c298b0459ff055a27a68ce1_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_73da1bdd6548fab2.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_50e13190e2293e8b6710f89a12cec7d0_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_f2f05fa70f38a14f.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_594052a0e6df5de17fde77e058f04f9d_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_eebf252774c182eb.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6c3b7042d1f116205ca458971a156d8d_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_d4246c2839e99f80.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_70819535a9af130962a075b3a9552412_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_73b38b6996d4c74c.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_784fa466c9735a1ee2a95fb0db94ae28_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_01b9e40e69063606.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7a3d653f085036c242d5f029a56610f4_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_4e820f11a6219b01.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_96b987c3506898e20b50301a1511fd01_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_ebbd44fea868fff0.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_974be4cf55f377c98787172a154fbebb_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_cd317e0e61fd73a0.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9d4a93d55e030386294f713af26c6e26_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_a624c96977bbe037.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9e4b3dfab8ae4c5c76e88b36eb60a924_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_0298b6ce2d1677ef.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9fe3e0f820f6c29f4894e36bbfab6bb2_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_35493e1ae18617a1.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a3977a38bb43c588126fde94dae84a5d_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_9fb0458af52d0d20.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ae425960ccb1acb9a03fffba6ae36b82_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_f75ee15422f939f4.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d109189adf1929bce996487d007cd248_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_4382c229e83066df.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e1e54dc674595d2274d67e4230f3d5c5_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_2b188285cfd6b795.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f00b0aa7f8a8c3fd2d8a6526926f2138_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_3bb9ca26a414e99b.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fc88fe447f4dc26da741560934c71c11_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_cb4feb93abccf6e1.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fd41767987eb6a3a3e5405d7d9832bb3_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_f8910c437cb5d53b.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_3bf5a975d89787db.manifest
File versionNot Applicable
File size2,039
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)06:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_2530ee87f236e591.manifest
File versionNot Applicable
File size2,039
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_3bd3cd9dd8e69dbe.manifest
File versionNot Applicable
File size2,039
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_250afabff289afb9.manifest
File versionNot Applicable
File size2,039
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_2b47185a719d6182.manifest
File versionNot Applicable
File size2,039
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)06:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_14825d6c8b3cbf38.manifest
File versionNot Applicable
File size2,039
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)06:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_2b253c8271ec7765.manifest
File versionNot Applicable
File size2,039
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)06:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_145c69a48b8f8960.manifest
File versionNot Applicable
File size2,039
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,296
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,565
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,711
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,685
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,519
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,276
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,599
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,416
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,297
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,569
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,323
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,068
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,913
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,876
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,214
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,787
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,878
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,783
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,842
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,990
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_83a2e04ced13b0e1.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_6cde255f06b30e97.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)05:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_83810474ed62c6c4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_6cb831970705d8bf.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_72f44f3186198a88.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_5c2f94439fb8e83e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_72d273598668a06b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_5c09a07ba00bb266.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:07
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_3735e66bedf39a905646c65fd7894082_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_5e4708729300fa5b.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4630ed1c8965adb03cb0feb14d7f4a1f_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_728f0b1498c29288.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_89898457b954ddd3d0e4a6c08832ae9a_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_5d75c2a48537f049.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_948afe89ef075e4ebe3d2735079ff9d2_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_b25e5e62eae3374a.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c34bf5c5107effc40942eff07fa5ee97_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_81172bf827d4e819.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dde4181c5bb343614150a998c68ccaab_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_19a2e0086ce57df1.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ede9d464b0d7417e59c4c061b361b0c8_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_ca875cb344af4259.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fc2f3407c41d218b97d30fdd0b3cc09d_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_5279d5eb062c49f4.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_83a2be0eed13e8c5.manifest
File versionNot Applicable
File size2,036
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_6cde032106b3467b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,036
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_8380e236ed62fea8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,036
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_6cb80f59070610a3.manifest
File versionNot Applicable
File size2,036
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_72f42cf38619c26c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,036
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)06:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_5c2f72059fb92022.manifest
File versionNot Applicable
File size2,036
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_72d2511b8668d84f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,036
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_5c097e3da00bea4a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,036
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,612
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,418
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,807
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,219
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,478
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,918
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_83a2e04ced13b0e1.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_6cde255f06b30e97.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)05:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_83810474ed62c6c4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_6cb831970705d8bf.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_72f44f3186198a88.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_5c2f94439fb8e83e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_72d273598668a06b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_5c09a07ba00bb266.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:07
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2659262 - Last Review: יום שישי 11 מאי 2012 - Revision: 1.0
מילות מפתח 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2659262

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com