Labojums: Visual Studio 2010 SP1 atjaunin?jumu pieejama pievienot Visual Studio Team Foundation servera 11 sader?bas atbalsts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2662296 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Ir pieejams atjaunin?jums, Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1). ?is atjaunin?jums uzlabo sader?bas atbalstu Microsoft Visual Studio Team Foundation servera 11. P?c tam, kad lietojat ?o atjaunin?jumu, Visual Studio 2010 SP1 klientiem Microsoft Test Manager 2010 SP1 klientiem un testa kontrolieris var savienot Team Foundation Server 11 vai Team Foundation pakalpojumu priek?skat?jums.

Piez?me?aj? atjaunin?jum? ir ar? iek?autas visas Team Foundation klients, Microsoft Test Manager un testa kontroliera atjaunin?jumus, kas tika atbr?vots kop? Visual Studio 2010 SP1.

RISIN?JUMS

Atjaunin?t inform?ciju

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, instal?jiet ?o atjaunin?jumu, no Microsoft Windows Update.

Turkl?t ?is atjaunin?jums ir pieejams no Microsoft lejupiel?des centra.
Visual Studio 2010 SP1 Team Foundation Server 11 sader?bas VDR

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator? j?b?t instal?tai Microsoft Visual Studio 2010 SP1 instal?t.

Restart?jiet inform?ciju

Jums, iesp?jams, n?ksies restart?t datoru p?c ?? labojumfaila vai ietekm?tie faili tiek lietotas. Ieteicams iziet visas instances, Visual Studio, pirms ?? atjaunin?juma.

Nomai?a inform?cijas atjaunin??ana

?is atjaunin?jums aizst?j ??dus atjaunin?jumus:
2581206 Labojums: Visual Studio 2010 SP1 labojumfails ir pieejams j?pievieno sader?bas atbalsts Visual Studio Team Foundation pakalpojumu Preview

Inform?ciju par failu

Glob?lo versiju atjaunin?jums instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Leviewer.exe10.0.40219.383118,5442-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.Build.Client.dll10.0.40219.383436,55229-Feb-127: 55x86
Microsoft.teamfoundation.Build.Controls.dll10.0.40219.3831,365,3282-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.Build.Server.Logger.dll10.0.40219.38348,9842-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.Build.Workflow.dll10.0.40219.383658,7682-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.Client.dll10.0.40219.3831,595,70429-Feb-127: 55x86
Microsoft.teamfoundation.Common.dll10.0.40219.383525,62429-Feb-127: 55x86
Microsoft.teamfoundation.Common.Library.dll10.0.40219.383335,18429-Feb-127: 55x86
Microsoft.teamfoundation.Controls.dll10.0.40219.383938,8162-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.dll10.0.40219.383675,63229-Feb-127: 55x86
Microsoft.teamfoundation.lab.activities.dll10.0.40219.383772,9442-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.lab.Client.dll10.0.40219.383153,40829-Feb-127: 55x86
Microsoft.teamfoundation.lab.uiutils.dll10.0.40219.383267,0802-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.lab.Workflow.activities.dll10.0.40219.383440,6722-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.officeintegration.Common.dll10.0.40219.383376,1602-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.officeintegration.Project.dll10.0.40219.383517,4802-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.Sync.Mapping.dll10.0.40219.38372,5202-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.Sync.Provisioning.dll10.0.40219.383194,3842-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.Common.dll10.0.40219.383315,2482-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activities.dll10.0.40219.3831,512,2962-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activityruntime.dll10.0.40219.383220,0162-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Client.dll10.0.40219.383685,40829-Feb-127: 55x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Client.themes.dll10.0.40219.3833,059,5602-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Client.wpfcontrols.dll10.0.40219.383257,9122-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.clientpackage.dll10.0.40219.38374,0882-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Common.dll10.0.40219.38334,65629-Feb-127: 55x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Controller.dll10.0.40219.383120,6802-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Controls.dll10.0.40219.383494,4322-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Controls.wpfworkitemcontrols.dll10.0.40219.383100,2322-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.Client.dll10.0.40219.383706,40029-Feb-127: 55x86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.Common.dll10.0.40219.383233,31229-Feb-127: 55x86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.Controls.dll10.0.40219.3834,439,3922-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.Client.dll10.0.40219.383699,23229-Feb-127: 55x86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.Controls.dll10.0.40219.3831,215,3362-Mar-120: 30x86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.proxy.dll10.0.40219.383391,00829-Feb-127: 55x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.agentobject.dll10.0.40219.383106,8482-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.commandline.dll10.0.40219.38398,1442-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.Common.dll10.0.40219.3831,355,6002-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.controllerobject.dll10.0.40219.383276,3282-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.datacollectionagentobject.dll10.0.40219.38337,2482-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.executioncommon.dll10.0.40219.383481,1282-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.Resource.dll10.0.40219.383967.0002-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.testcasemanagement.dll10.0.40219.3831,284,9762-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.tips.unittest.objectmodel.dll10.0.40219.38378,2082-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.Tmi.dll10.0.40219.383398,6722-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.qualitytools.webtestframework.dll10.0.40219.383396,1362-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.Build.dll10.0.40219.383142,6802-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.dll10.0.40219.38394,0242-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.teamexplorer.dll10.0.40219.383800,1042-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.38359,2482-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.38359,7602-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.38361,2962-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.38363,8562-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.383940,3922-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.teamfoundation.workitemtracking.dll10.0.40219.383461,1682-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.TeamSystem.Integration.dll10.0.40219.383193,3682-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.testtools.buildshadowstask.dll10.0.40219.38324,9282-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.testtools.manualtest.Common.dll10.0.40219.383813,4162-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.extension.ie.dll10.0.40219.383251,2402-Mar-120: 30x86
Microsoft.visualstudio.testtools.uitest.extension.UIA.dll10.0.40219.383107,3682-Mar-120: 30x86
Msdiff.dll10.0.40219.383485,6402-Mar-120: 30x86
MTM.exe10.0.40219.383449,2802-Mar-120: 30x86
Netne6.sys11.0.40930.1106,94422-Feb-120: 11x64
Netne6.sys11.0.40930.193,12022-Feb-120: 11x86
Publicize.exe10.0.40219.383852,7522-Mar-120: 30x86
Qtagent.exe10.0.40219.38321,2562-Mar-120: 30x86
Qtagent.exe10.0.40219.38321,2642-Mar-120: 30x86
Qtagent32.exe10.0.40219.38321,2642-Mar-120: 30x86
Qtagent32.exe10.0.40219.38321,2722-Mar-120: 30x86
Qtagentservice.exe10.0.40219.383100,1202-Mar-120: 30x86
TF.exe10.0.40219.383325,8882-Mar-120: 30x86
Tfsbuildservicehost.exe10.0.40219.383192,8002-Mar-120: 30x86

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2662296 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 12. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2662296 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2662296

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com