Kh?c ph?c: M?t b?n C?p Nh?t cho Visual Studio 2010 SP1 có thêm kh? năng tương h?p v? sau h? tr? cho Visual Studio Team Foundation Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2662296 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Khách s?n có m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1). B?n c?p nh?t này b? sung thêm kh? năng tương h?p v? sau h? tr? cho Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012. Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, khách hàng Visual Studio 2010 SP1 và Microsoft th? nghi?m Manager 2010 SP1 khách hàng có th? k?t n?i v?i Team Foundation Server 2012 ho?c qua b?n ghi d?ch v? n?n t?ng đ?i.

Lưu ? B?n c?p nh?t này c?ng bao g?m t?t c? các nhóm cơ s? khách hàng C?p Nh?t và qu?n l? ki?m tra b?n C?p Nh?t đư?c phát hành t? Visual Studio 2010 SP1.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft Windows Update.

Ngoài ra, b?n c?p nh?t này có s?n t? Microsoft Download Center.
Visual Studio 2010 SP1 Team Foundation Server 11 kh? năng tương h?p v? sau GDR

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i b?n c?p nh?t này

Khi b?n c? g?ng t?o ra m?t d? án nhóm trên m?t máy ch? đang ch?y Team Foundation Server 2012, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i v? quy?n không đ?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào web site Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:

Cho phép l?i v?i vi?c t?o ra m?t d? án nhóm t? VS 2010 vào năm 2012 TFS

B?n ph?i s? d?ng Explorer tr?c quan đ?i ph?ng thu 2012 (bao g?m trong t?t c? các phiên b?n Visual Studio hay có th? đư?c t?i m?t cách riêng bi?t) đ? t?o ra m?t d? án nhóm trên m?t máy ch? TFS năm 2012. N?u b?n s? d?ng Visual Studio 2010, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

TF30172: B?n không có quy?n đ? t?o ra m?t d? án Nhóm M?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Microsoft Visual Studio 2010 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng. Chúng tôi đ? ngh? b?n thoát kh?i m?i phiên b?n c?a Visual Studio trư?c khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2581206 Kh?c ph?c: M?t hotfix cho Visual Studio 2010 SP1 có thêm kh? năng tương h?p v? sau h? tr? cho Visual Studio nhóm n?n t?ng b?n ghi d?ch v? trư?c

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Cho t?t c? các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Leviewer.exe10.0.40219.383118,5442-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.Build.Client.dll10.0.40219.383436,55229-Tháng 2-127:55x 86
Microsoft.teamfoundation.Build.Controls.dll10.0.40219.3831,365,3282-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.Build.Server.Logger.dll10.0.40219.38348,9842-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.Build.Workflow.dll10.0.40219.383658,7682-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.Client.dll10.0.40219.3831,595,70429-Tháng 2-127:55x 86
Microsoft.teamfoundation.common.dll10.0.40219.383525,62429-Tháng 2-127:55x 86
Microsoft.teamfoundation.common.Library.dll10.0.40219.383335,18429-Tháng 2-127:55x 86
Microsoft.teamfoundation.Controls.dll10.0.40219.383938,8162-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.dll10.0.40219.383675,63229-Tháng 2-127:55x 86
Microsoft.teamfoundation.Lab.Activities.dll10.0.40219.383772,9442-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.Lab.Client.dll10.0.40219.383153,40829-Tháng 2-127:55x 86
Microsoft.teamfoundation.Lab.uiutils.dll10.0.40219.383267,0802-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.Lab.Workflow.Activities.dll10.0.40219.383440,6722-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.officeintegration.common.dll10.0.40219.383376,1602-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.officeintegration.Project.dll10.0.40219.383517,4802-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.Sync.Mapping.dll10.0.40219.38372,5202-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.Sync.provisioning.dll10.0.40219.383194,3842-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Activities.common.dll10.0.40219.383315,2482-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Activities.dll10.0.40219.3831,512,2962-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.activityruntime.dll10.0.40219.383220,0162-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Client.dll10.0.40219.383685,40829-Tháng 2-127:55x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Client.Themes.dll10.0.40219.3833,059,5602-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Client.wpfcontrols.dll10.0.40219.383257,9122-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.clientpackage.dll10.0.40219.38374,0882-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.common.dll10.0.40219.38334,65629-Tháng 2-127:55x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Controller.dll10.0.40219.383120,6802-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Controls.dll10.0.40219.383494,4322-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.testmanagement.Controls.wpfworkitemcontrols.dll10.0.40219.383100,2322-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.Client.dll10.0.40219.383706,40029-Tháng 2-127:55x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.common.dll10.0.40219.383233,31229-Tháng 2-127:55x 86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.Controls.dll10.0.40219.3834,439,3922-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.Client.dll10.0.40219.383699,23229-Tháng 2-127:55x 86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.Controls.dll10.0.40219.3831,215,3362-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.proxy.dll10.0.40219.383391,00829-Tháng 2-127:55x 86
Microsoft.VisualStudio.qualitytools.agentobject.dll10.0.40219.383106,8482-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.qualitytools.commandline.dll10.0.40219.38398,1442-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.qualitytools.common.dll10.0.40219.3831,355,6002-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.qualitytools.controllerobject.dll10.0.40219.383276,3282-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.qualitytools.datacollectionagentobject.dll10.0.40219.38337,2482-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.qualitytools.executioncommon.dll10.0.40219.383481,1282-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.qualitytools.Resource.dll10.0.40219.383967,0002-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.qualitytools.testcasemanagement.dll10.0.40219.3831,284,9762-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.qualitytools.Tips.unittest.ObjectModel.dll10.0.40219.38378,2082-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.qualitytools.TMI.dll10.0.40219.383398,6722-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.qualitytools.webtestframework.dll10.0.40219.383396,1362-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.teamfoundation.Build.dll10.0.40219.383142,6802-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.teamfoundation.dll10.0.40219.38394,0242-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.teamfoundation.teamexplorer.dll10.0.40219.383800,1042-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.38359,2482-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.38359,7602-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.38361,2962-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.38363,8562-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.teamfoundation.versioncontrol.dll10.0.40219.383940,3922-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.teamfoundation.workitemtracking.dll10.0.40219.383461,1682-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.teamsystem.Integration.dll10.0.40219.383193,3682-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.testtools.buildshadowstask.dll10.0.40219.38324,9282-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.testtools.manualtest.common.dll10.0.40219.383813,4162-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.testtools.uitest.Extension.IE.dll10.0.40219.383251,2402-Tháng 3-120:30x 86
Microsoft.VisualStudio.testtools.uitest.Extension.Uia.dll10.0.40219.383107,3682-Tháng 3-120:30x 86
Msdiff.dll10.0.40219.383485,6402-Tháng 3-120:30x 86
MTM.exe10.0.40219.383449,2802-Tháng 3-120:30x 86
Netne6.sys11.0.40930.1106,94422 Tháng hai, 120:11x 64
Netne6.sys11.0.40930.193,12022 Tháng hai, 120:11x 86
Publicize.exe10.0.40219.383852,7522-Tháng 3-120:30x 86
Qtagent.exe10.0.40219.38321,2562-Tháng 3-120:30x 86
Qtagent.exe10.0.40219.38321,2642-Tháng 3-120:30x 86
Qtagent32.exe10.0.40219.38321,2642-Tháng 3-120:30x 86
Qtagent32.exe10.0.40219.38321,2722-Tháng 3-120:30x 86
Qtagentservice.exe10.0.40219.383100,1202-Tháng 3-120:30x 86
TF.exe10.0.40219.383325,8882-Tháng 3-120:30x 86
Tfsbuildservicehost.exe10.0.40219.383192,8002-Tháng 3-120:30x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2662296 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2662296 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2662296

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com