Straipsnio ID: 266283 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Naudodamiesi ?Microsoft? pele arba klaviat?ra, nurodyta skyriuje ?Taikoma?, galite pasteb?ti vien? i? ?i? po?ymi?:
 • Naudodamiesi pele arba klaviat?ra negalite pa?adinti kompiuterio i? miego arba pristabdymo re?imo.
 • Pa?adinus kompiuter? i? pristabdymo re?imo ?ymiklio valdymo ?renginys gali neveikti.
 • Paspaudus klavi?? SLEEP klaviat?roje, kurioje yra toks klavi?as arba yra klavi?as, sukonfig?ruotas ?jungti miego re?im?, ne?jungiamas kompiuterio miego re?imas.

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti, jei tenkinama bent viena i? ?i? s?lyg?:
 • Naudojat?s ?Windows Vista? ir neatnaujinote jos ?diegdami 1 pakeitim? paket? arba naujesn? versij?.
 • Kompiuteryje ?diegta pagrindin?s ?vesties ir i?vesties sistema (BIOS) suma?ina prievado, prie kurio yra prijungtas ?vesties ?renginys, maitinimo gali?.

  Pastaba Gali b?ti, kad jums nepavyks pasinaudoti ?Bluetooth? ?renginiais ir t?sti darb? i? tam tikr? energijos vartojimo valdymo b?sen? (pvz., pristabdymo arba sulaikytosios veiksenos). Kompiuteriui veikiant tam tikromis b?senomis, kai vartojama ma?ai energijos, belaid?io ry?io si?stuvui-imtuvui gali nepavykti priimti informacijos i? ?Bluetooth? ?rengini?.
 • Naudojat?s ne?iojamuoju arba interneto kompiuteriu, kuris neleid?ia t?sti darbo per ?Bluetooth? ?rengin?. Jei jums kyla problem? pa?adinant ne?iojam?j? kompiuter? per ?Bluetooth? ?rengin?, pirmiausia pasinaudokite 3 b?du.
 • Valdymo skydo elementas Klaviat?ra n?ra sukonfig?ruotas pa?adinti kompiuter?, kai paspaud?iamas klaviat?ros klavi?as.
 • Gali b?ti, kad kilo kompiuterio sistemos problema.
 • Netinkamai sukonfig?ruotas klaviat?roje esantis miego re?imo klavi?as.

SPRENDIMAS

Jei dar kart? paspaudus miego re?imo klavi??, problema nei?sprend?iama, pabandykite pasinaudoti visais nurodytais b?dais j? pateikimo tvarka ir prie? pereidami prie kito b?do patikrinkite, ar problema vis dar kyla. Jei naudojat?s pradine ?Vista? versija ir jos neatnaujinote naudodami naujausi? pakeitim? paket?, atnaujinus j? ? 1 pakeitim? paket? arba naujesn? versij? problem? gali pavykti i?spr?sti. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateiktus straipsni? numerius ir per?i?r?kite straipsnius ?Microsoft? ?ini? baz?je:
928631 Pa?adinus i? miego ?Windows Vista? sistem? gali tinkamai nebeveikti USB ?renginys

871233 Prijungus USB ?rengin? i?kart po to, kai kompiuteris su ?Windows XP? pa?adinamas i? pristabdymo arba sulaikytosios veiksenos re?imo, jis neatpa??stamas

929577 ?Bluetooth? ?renginys gali daugiau nebeveikti tinkamai, kai kompiuter? su ?Windows Vista? pa?adinate i? miego re?imo


1 b?das: ?diekite naujausi? ?renginio programin? ?rang? ir patikrinkite jo konfig?racij?

Pirmiausia atsisi?skite naujausi? klaviat?ros, pel?s arba abiej? ?i? ?rengini? ?Microsoft IntelliType?, ?IntelliPoint? programin?s ?rangos arba abiej? j? versij?. Jei norite tai atlikti, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
?dieg? ?i? programin? ?rang? paleiskite j?, tada patikrinkite, ar pasirinktas reikiamas ?renginys ir ar nustatyti reikiami parametrai. Jei klaviat?roje n?ra atskiro miego re?imui ?jungti skirto klavi?o ir norite sukonfig?ruoti, kad kuriuo nors klavi?u b?t? ?jungiamas miego re?imas, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite valdymo skydo element? Klaviat?ra.
  • Sistemoje ?Windows Vista? arba ?Windows 7? spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
   , ?veskite klaviat?ra ? lauk? Prad?ti ie?k?, tada s?ra?e Programos spustel?kite Klaviat?ra arba ?Microsoft? klaviat?ra.
  • Sistemoje ?Windows XP? ir ankstesn?se versijose spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite Klaviat?ros valdymas, tada spustel?kite Gerai.
 2. Skirtuke Klavi?? parametrai dukart spustel?kite norim? keisti klavi??, kad atidarytum?te klavi?? paskyrimo i? naujo vedl?.
 3. Pasirinkite parinkt? Paleisti program?, Tinklalapis arba failas, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Nor?dami ?galinti ?? klavi??, kad juo b?t? ?jungiamas miego re?imas, vykdykite toki? komand?:
  rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
  Pastaba ?ioje komandoje yra tarpas prie? ir po ?powrprof.dll?.

2 b?das: pabandykite naudoti kitus klavi?us, pel?s mygtukus arba maitinimo klavi?? klaviat?roje

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? ir t?sti naudojim?si kompiuteriu, pasinaudokite vienu i? ?i? b?d?:
 • Paspauskite miego re?imo ?jungimo spart?j? klavi??.
 • Paspauskite standartin? klaviat?ros klavi??.
 • Pajudinkite pel?.
 • Greitai paspauskite kompiuterio maitinimo mygtuk?.

  Pastaba Jei naudojat?s ?Bluetooth? ?renginiais, klaviat?ra sistemos pa?adinti gali nepavykti.

3 b?das: patikrinkite, ar ?renginiui leid?iama pa?adinti kompiuter?

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite valdymo skydo element? Klaviat?ra kaip apra?yta 1 b?de.
 2. Spustel?kite skirtuk? Aparat?ra, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Spustel?kite mygtuk? Keisti parametrus

  Pastaba Norint atlikti ?? veiksm? reikalingos administratoriaus teis?s
 4. Spustel?kite skirtuk? Energijos vartojimo valdymas, tada patikrinkite, ar ?galinta parinktis Leisti ?iam ?renginiui pa?adinti kompiuter?.
 5. Spustel?kite Gerai, tada dar kart? Gerai.
Pastaba Jei kompiuteris nepalaiko i?pl?stin?s konfig?racijos ir maitinimo s?sajos (ACPI), gali b?ti, kad anks?iau nurodyt? veiksm? negal?site atlikti. Tokiu atveju kompiuter? pa?adinti tur?site paspausdami maitinimo mygtuk?. Jei kompiuterio pa?adinti negalite n? vienu ?i? b?d?, gali b?ti, kad kilo sistemos problema.

Daugiau informacijos, kaip sistema t?sia darb?, rasite per?i?r?j? su kompiuteriu gaut? dokumentacij? arba susisiek? su kompiuterio gamintoju. Daugiau informacijos apie ?Microsoft Windows? energijos vartojimo parametrus rasite per?i?r?j? ?Microsoft Windows? ?inyn?.

Pastaba Daugelis ne?iojam?j? kompiuteri? gamintoj? neleid?ia kompiuterio pa?adinti i? miego re?imo naudojant ?Bluetooth? ?rengin? d?l energijos vartojimo reikalavim?, kuriais siekiama i?laikyti ?Bluetooth? radij? veikiant? (?Bluetooth? atminties puslapi? kaita gali suvartoti iki 15 % kompiuterio energijos). Tod?l yra pora sprendim?, kuriais galite pasinaudoti:
 • Jei galite atidaryti ne?iojamojo kompiuterio kompiuterio vir?utin? dal?, naudodami integruot?j? klaviat?r?, ?ymiklio valdymo ?rengin? arba i?orin? ne ?Bluetooth? ?rengin?, pa?adinkite kompiuter?.
 • Jei ne?iojamojo kompiuterio vir?utin?s dalies negalite atidaryti (pvz., jis yra prijungtas prie doko) arba kompiuter? esate prijung? prie i?orinio maitinimo ?altinio (t. y. nesinaudojate akumuliatoriumi), galite pakeisti maitinimo parametrus sistemoje ?Windows?, kad prijungus prie maitinimo ?altinio neb?t? ?jungiamas miego re?imas.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
EditPowerPlan


Arba ?Microsoft Bluetooth? d?klas ar ne?iojamojo kompiuterio ?Bluetooth? d?klas gali leisti tinkinti parametrus, kad pa?adinti b?t? galima naudojant ?Bluetooth? ?renginius.
975182 Kaip ?galinti kompiuterio su ?Windows Vista? pa?adinim? naudojant ?Bluetooth? HID


4 b?das: patikrinkite kompiuterio BIOS parametrus, skirtus maitinimo funkcijoms, kuriais prievadai, naudojami klaviat?rai ar pelei, yra i?jungiami arba suma?inamas j? maitinimas

Kadangi BIOS prieiga kompiuteriuose skiriasi, nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, per?i?r?kite su kompiuteriu gaut? dokumentacij?. Arba kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj?, kad jis suteikt? informacijos, kaip sukonfig?ruoti BIOS.

Daugiau informacijos apie aparat?r? ir programin?s ?rangos tiek?jo kontaktin? informacij? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/gp/vendors

DAUGIAU INFORMACIJOS

Galimyb? pa?adinti kompiuter? i? miego re?imo paspaud?iant klaviat?ros klavi?? arba pajudinant pel?, kai naudojamas ACPI palaikantis kompiuteris, priklauso nuo kompiuterio pagrindin?s plok?t?s. ?i galimyb? senesn?se ?Intel? pagrindin?se plok?t?se yra i?jungta ir vienintelis b?das pa?adinti kompiuter? i? miego b?senos yra paspausti maitinimo mygtuk?.

Kompiuteriuose su naujesn?mis pagrindin?mis plok?t?mis kompiuter? galite pa?adinti paspausdami maitinimo mygtuk?, paspausdami klaviat?ros klavi?? arba pajudindami pel?.

Kad gal?tum?te i?naudoti visus energijos vartojimo valdymo ir ?prijungti ir leisti? funkcij? prana?umus sistemoje ?Windows?, b?tinas ACPI palaikymas. Jei nesate tikri, ar kompiuteris yra suderinamas su ACPI, per?i?r?kite spausdint? kompiuterio ar pagrindin?s plok?t?s dokumentacij? arba kreipkit?s ? ?i? ?rengini? gamintoj?.

Daugiau informacijos apie aparat?r? ir programin?s ?rangos tiek?jo kontaktin? informacij? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
?Microsoft? teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij? nor?dama pad?ti jums rasti technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 266283 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 29 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
 • Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
 • Microsoft beviel? pel? su ratuku
 • Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000
 • Microsoft Habu Laser Gaming Mouse
 • Microsoft IntelliMouse 1.0 (?vesties ?renginys)
 • Microsoft IntelliMouse Explorer 4,0 (?vesties ?renginys)
 • Microsoft IntelliMouse Optical 1.1 (?vesties ?renginys)
 • Klaviat?ra Microsoft Internet Keyboard Pro
 • Microsoft Laser Mouse 6000
 • Klaviat?ra Microsoft Natural Keyboard
 • Klaviat?ra Microsoft Natural Elite
 • Klaviat?ra Microsoft Natural Keyboard Pro
 • Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 3000
 • Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth
 • Optin? pel? Microsoft Optical Mouse
 • Microsoft Optical Mouse by Starck
 • Bevielio ry?io technin? ?ranga Microsoft Wireless Desktop
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000
 • ?vesties ?renginys Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer, skirtas Bluetooth
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 5000
 • Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Klaviat?ros ir pel?s komplektas Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 4000
 • Klaviat?ros ir pel?s komplektas Microsoft Wireless Optical Desktop Elite
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 5000
 • Microsoft Arc Mouse
 • Pel? Microsoft Basic Optical Mouse
 • Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 1000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 3000
 • Microsoft Explorer Mouse
 • Microsoft Explorer Mini Mouse
 • Microsoft Mobile Memory Mouse 8000
 • Pel? Microsoft Notebook Optical
 • Microsoft Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Presenter 3000
 • Microsoft SideWinder Mouse
 • Microsoft Wired Desktop 500
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 7000
 • Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2000
 • Microsoft bevielio ry?io rutulin? pel?
Rakta?od?iai: 
dftsdahomeportal kbhardware kbprb KB266283

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com