Re?avanje problema pri bu?enju ra?unara iz re?ima spavanja

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 266283 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada koristite Microsoft mi? ili tastaturu koji su navedeni u odeljku ?Odnosi se na?, mo?e do?i do nekog od slede?ih simptoma:
 • Mo?da ne?ete mo?i da probudite ra?unar iz re?ima spavanja ili stanja pripravnosti pomo?u mi?a ili tastature.
 • Kada ra?unar probudite iz stanja pripravnosti, pokaziva?ki ure?aj mo?da ne?e raditi.
 • Kada pritisnete taster SLEEP na tastaturi koja ima taster Sleep ili taster koji je konfigurisan da aktivira stanje spavanja, ra?unar ne prelazi u re?im spavanja.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • Koristite operativni sistem Windows Vista i niste izvr?ili a?uriranje na servisni paket 1 ili noviju verziju.
 • Sistem BIOS (Basic Input/output System) koji je instaliran na ra?unaru smanjuje napajanje do porta u koji je priklju?en ulazni ure?aj.

  Napomena Mo?da ne?ete mo?i da koristite Bluetooth ure?aje da biste nastavili rad iz odre?enih stanja upravljanja napajanjem (na primer ?obustavljanje? ili ?hibernacija?). U nekim stanjima slabijeg napajanja, be?i?ni primopredajnik mo?da ne?e mo?i da primi informacije iz Bluetooth ure?aja.
 • Koristite prenosni ili notebook ra?unar koji ne omogu?ava nastavak rada pomo?u Bluetooth ure?aja. Ako imate problema pri bu?enju laptop ra?unara pomo?u Bluetooth ure?aja, prvo pogledajte 3. metod.
 • Stavka ?Tastatura? na kontrolnoj tabli nije konfigurisana za bu?enje ra?unara kada pritisnete neki taster na tastaturi.
 • Mo?da je va? ra?unar nai?ao na sistemski problem.
 • Taster Sleep na tastaturi nije pravilno konfigurisan.

RE?ENJE

Ako se ovo ne re?i ponovnim pritiskom na taster Sleep, isprobajte svaki od slede?ih metoda redosledom po kojem su predstavljeni i utvrdite da li problem i dalje postoji pre nego ?to isprobate slede?i metod. Ako koristite originalnu verziju operativnog sistema Vista, a niste izvr?ili a?uriranje na poslednji dostupan servisni paket, a?uriranje na servisni paket 1 ili noviju verziju mo?e re?iti problem. Za vi?e informacija kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
928631 USB ure?aj mo?da vi?e ne?e ispravno raditi kada Windows Vista nastavi sa radom iz stanja spavanja ili hibernacije

871233 USB ure?aj nije prepoznat kada ga priklju?ite neposredno po?to ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows XP nastavi sa radom iz stanja pripravnosti ili hibernacije

929577 Bluetooth ure?aj mo?da vi?e ne?e ispravno raditi kada se ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows Vista probudi iz stanja spavanja


1. metod: instalacija aktuelnog softvera za ure?aj i provera njegove konfiguracije

Prvo preuzmite najnoviju verziju Microsoft IntelliType softvera, IntelliPoint softvera ili i jednog i drugog za tastaturu, mi? ili oboje. Da biste to uradili, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
Kada instalirate ovaj softver, pokrenite ga, a zatim proverite da li je izabran odgovaraju?i ure?aj i da li postavke imaju ?eljene vrednosti. Ako na tastaturi ne postoji namenski taster Sleep, a vi ?elite da programirate stanje spavanja za neki alterantivni taster, sledite ove korake:
 1. Otvorite stavku ?Tastatura? na kontrolnoj tabli.
  • U operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7 kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , otkucajte termin tastatura u polju Zapo?ni pretragu , a zatim izaberite stavku Tastatura ili Microsoft tastatura sa liste Programi .
  • U operativnom sistemu Windows XP i starijim verzijama, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte termin Control keyboard, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Na kartici Postavke tastera kliknite dvaput na taster koji ?elite da promenite da biste pristupili ?arobnjaku za ponovnu dodelu tastera.
 3. Izaberite opciju Pokreni program, Veb stranicuili datoteku , a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Da biste ovaj taster omogu?ili za pokretanje re?ima spavanja, pokrenite slede?u komandu:
  rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
  Napomena U ovoj komandi postoje razmaci ispred i iza powrprof.dll.

2. metod: Isprobavanje alternativnih tastera, tastera mi?a ili dugmeta za napajanje na tastaturi

Da biste re?ili ovaj problem i nastavili da radite na ra?unaru, koristite neki od slede?ih metoda:
 • Pritisnite tastersku pre?icu za SLEEP.
 • Pritisnite standardni taster na tastaturi.
 • Pomerite mi?.
 • Brzo pritisnite dugme za napajanje na ra?unaru.

  Napomena Ako koristite Bluetooth ure?aje, tastatura mo?da ne?e mo?i da probudi sistem.

3. metod: provera da li je ure?aju dozvoljeno da budi ra?unar

Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Otvorite stavku Tastatura na kontrolnoj tabli na na?in opisan u 1. metodu.
 2. Izaberite karticu Hardver , a zatim kliknite na dugme Svojstva.
 3. Kliknite na dugme Promeni postavke

  Napomena Ovaj korak zahteva administratorski pristup
 4. Izaberite karticu Upravljanje napajanjem i proverite da li je omogu?ena opcija ?Dozvoli ure?aju da probudi ra?unar?.
 5. Kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu .
Napomena Ako va? ra?unar ne podr?ava Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), prethodni koraci mo?da ne?e biti dostupni. U tom slu?aju morate da pritisnete dugme za napajanje da biste probudili ra?unar. Ako ne mo?ete da nastavite sa radom na ra?unaru pomo?u ovih metoda, mo?da je do?lo do sistemskog problema.

Za informacije o tome na koji na?in va? sistem nastavlja sa radom pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz ra?unar ili se obratite proizvo?a?u ra?unara. Informacije o postavkama upravljanja napajanjem u operativnom sistemu Microsoft Windows potra?ite u pomo?i za Microsoft Windows.

Napomena Mnogi proizvo?a?i laptop ra?unara ne?e dozvoliti Bluetooth ure?aju da budi ra?unar iz re?ima spavanja zbog zahteva za potro?njom napajanja da bi se odr?avala aktiviranost Bluetooth radija (Bluetooth strani?enje mo?e potro?iti do 15% napajanja ra?unara). Zbog toga postoji nekoliko re?enja za ovaj problem koja mo?ete koristiti:
 • Ako mo?ete otvoriti poklopac laptop ra?unara, za bu?enje ra?unara koristite ugra?enu tastaturu ili pokaziva?ki ure?aj odnosno spoljni ure?aj koji nije Bluetooth.
 • Ukoliko ne mo?ete otvoriti poklopac (na primer, zato ?to se nalazi na bazi) ili ako je priklju?en na spoljno napajanje (tj. ne koristite bateriju), mo?ete promeniti postavke napajanja u operativnom sistemu Windows da ra?unar ne prelazi u re?im spavanja kada je priklju?en.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
EditPowerPlan


Tako?e postoji mogu?nost da Microsoft Bluetooth stek ili Bluetooth stek laptop ra?unara omogu?avaju prilago?avanje da bi dozvolili bu?enje pomo?u Bluetooth ure?aja.
975182 Omogu?avanje bu?enja Windows Vista ra?unara pomo?u Bluetooth HID-ova


4. metod: ispitivanje BIOS postavki ra?unara u vezi sa funkcijama napajanja koje onemogu?avaju ili smanjuju napajanje do portova koji se koriste za tastaturu ili mi?

Budu?i da se pristup BIOS-u razlikuje zavisno od ra?unara, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz ra?unar da biste re?ili ovaj problem. Druga mogu?nost je da od proizvo?a?a ra?unara zatra?ite informacije o tome kako da konfiguri?ete BIOS.

Za vi?e informacija o kontakt informacijama proizvo?a?a hardvera i softvera posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/gp/vendors

DODATNE INFORMACIJE

Mogu?nost oporavka iz re?ima spavanja pritiskom na taster na tastaturi ili pomeranjem mi?a na ra?unaru koji podr?ava ACPI zavisi od mati?ne plo?e ra?unara. Ova mogu?nost je onemogu?ena na starijim Intel mati?nim plo?ama i jedini na?in bu?enja ra?unara iz re?ima spavanja jeste pritisak na dugme za napajanje.

Uz ve?inu novih mati?nih plo?a, ra?unar mo?ete probuditi pritiskom na dugme za napajanje , pritiskom na taster na tastaturi ili pomeranjem mi?a.

Podr?ka za ACPI je neophodna da bi se u potpunosti iskoristilo upravljanje napajanjem i Plug and Play funkcije u operativnom sistemu Windows. Ako niste sigurni da li je va? ra?unar usagla?en sa standardom ACPI, pogledajte ?tampanu dokumentaciju za ra?unar ili mati?nu plo?u ili se obratite proizvo?a?u ra?unara ili mati?ne plo?e.

Za vi?e informacija o kontakt informacijama proizvo?a?a hardvera i softvera posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao u pronala?enju tehni?ke podr?ke. Te kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 266283 - Poslednji pregled: 29. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
 • Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
 • Microsoft Cordless Wheel Mouse
 • Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000
 • Microsoft Habu Laser Gaming Mouse
 • Microsoft IntelliMouse 1.0
 • Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0
 • Microsoft IntelliMouse Optical 1.1
 • Microsoft Internet Keyboard Pro
 • Microsoft Laser Mouse 6000
 • Microsoft Natural Keyboard
 • Microsoft Natural Keyboard Elite
 • Microsoft Natural Keyboard Pro
 • Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 3000
 • Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth
 • Microsoft Optical Mouse
 • Microsoft Optical Mouse by Starck
 • Microsoft Wireless Desktop
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 5000
 • Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 4000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Elite
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 5000
 • Microsoft Arc Mouse
 • Microsoft Basic Optical Mouse
 • Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 1000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 3000
 • Microsoft Explorer Mouse
 • Microsoft Explorer Mini Mouse
 • Microsoft Mobile Memory Mouse 8000
 • Microsoft Notebook Optical Mouse
 • Microsoft Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Presenter 3000
 • Microsoft SideWinder Mouse
 • Microsoft Wired Desktop 500
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 7000
 • Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2000
 • Microsoft Wireless Wheel Mouse
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal kbhardware kbprb KB266283

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com