G? r?i các v?n đ? máy tính t? ch? đ? ng? th?c d?y

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 266283 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng m?t Microsoft chu?t ho?c bàn phím đư?c li?t kê trong "Áp d?ng cho" ph?n, b?n có th? g?p m?t trong nh?ng các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n có th? không th? th?c d?y t? gi?c ng? hay ch? đ? ch? máy tính b?ng cách s? d?ng chu?t ho?c bàn phím c?a b?n.
 • Sau khi b?n đánh th?c máy tính c?a b?n t? ch? đ? ch?, tr? thi?t b? c?a b?n không th? làm vi?c.
 • Khi b?n nh?n phím ng? trên m?t bàn phím có m?t phím ng? ho?c có m?t phím đư?c c?u h?nh đ? kích ho?t gi?c ng?, máy tính không đi vào ch? đ? ng?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u hơn các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n đang ch?y Windows Vista và đ? không C?p Nh?t v?i Service Pack 1 ho?c m?t phiên b?n sau này.
 • H? th?ng cơ b?n đ?u vào/đ?u ra (BIOS h? th?ng) đ? đư?c cài đ?t trên máy tính làm gi?m s?c m?nh đ?n c?ng mà thi?t b? đ?u vào đư?c k?t n?i.

  Chú ý B?n có th? s? d?ng các thi?t b? Bluetooth đ? ti?p t?c các ho?t đ?ng t? các ti?u bang qu?n l? quy?n l?c nh?t đ?nh (như "đ?nh ch?" ho?c "ng? đông"). Trong m?t s? ti?u bang năng lư?ng th?p, thu phát không dây có th? không nh?n đư?c thông tin t? các thi?t b? Bluetooth.
 • B?n đang s? d?ng m?t máy tính xách tay ho?c máy tính xách tay mà không cho phép ti?p t?c b?ng cách s? d?ng m?t thi?t b? Bluetooth. N?u b?n đang g?p v?n đ? th?c d?y m?t máy tính xách tay b?ng cách s? d?ng m?t thi?t b? Bluetooth, xem phương pháp 3 l?n đ?u tiên.
 • Kho?n m?c bàn phím trong b?ng đi?u khi?n không đư?c c?u h?nh đ? đánh th?c máy tính khi b?n b?m m?t phím trên bàn phím.
 • Máy tính c?a b?n có th? đ? g?p ph?i m?t v?n đ? h? th?ng.
 • Phím ng? trên bàn phím c?a b?n đư?c c?u h?nh không chính xác.

GI?I PHÁP

N?u nh?n phím ng? m?t l?n n?a không gi?i quy?t này, th? m?i phương pháp sau đây theo th? t? mà trong đó h? đư?c tr?nh bày và xác đ?nh li?u v?n đ? v?n t?n t?i trư?c khi b?n th? phương pháp k? ti?p. N?u b?n đang s? d?ng phiên b?n g?c c?a Vista và đ? không C?p Nh?t v?i các m?i nh?t có s?n gói d?ch v?, C?p Nh?t đ?n Service Pack 1 ho?c m?t phiên b?n sau này có th? gi?i quy?t v?n đ? này.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
928631M?t thi?t b? USB có th? không c?n ho?t đ?ng đư?c sau khi Windows Vista h? sơ t? gi?c ng? ho?c t? ng? đông

871233 Thi?t b? USB không đư?c công nh?n khi b?n đính kèm nó ngay l?p t?c sau khi máy tính d?a trên Windows XP c?a b?n h? sơ t? tr?ng thái t?m ngh? ho?c ng? đông

929577 M?t thi?t b? Bluetooth có th? không làm vi?c m?t cách chính xác khi b?n đánh th?c máy tính d?a trên Windows Vista t? gi?c ng?


Phương pháp 1: Cài đ?t ph?n m?m hi?n t?i cho thi?t b? c?a b?n và ki?m tra c?u h?nh c?a nó

Trư?c tiên, t?i phiên b?n m?i nh?t c?a ph?n m?m Microsoft IntelliType, IntelliPoint ph?n m?m, ho?c c? hai cho bàn phím, chu?t c?a b?n, ho?c c? hai. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Hardware/Download/Download.aspx?Category=Mk
Sau khi b?n cài đ?t ph?n m?m này, ch?y nó, và sau đó h?y ki?m ch?ng r?ng thi?t b? đúng đư?c ch?n và r?ng các cài đ?t như b?n mu?n h?. N?u bàn phím c?a b?n không có m?t gi?c ng? phím chuyên d?ng và b?n mu?n chương tr?nh gi?c ng? cho m?t phím thay th?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? b?ng đi?u khi?n bàn phím.
  • Trong Windows Vista ho?c Windows 7, b?m B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Nút b?t đ?u
   , lo?i bàn phím trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó b?m Bàn phím ho?c Microsoft bàn phím trong các Chương tr?nh danh sách.
  • Trong Windows XP và các phiên b?n trư?c đó, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Đi?u khi?n bàn phím, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trên các Thi?t đ?t phím tab, b?m đúp chu?t vào ch?a khóa mà b?n mu?n thay đ?i đ? truy c?p Reassign m?t thu?t s? Key.
 3. Ch?n các B?t đ?u m?t chương tr?nh, Trang web, ho?c t?p tin tùy ch?n, và sau đó b?m Ti?p theo.
 4. Đ? kích ho?t tính năng phím này đ? b?t đ?u ch? đ? ng?, h?y ch?y l?nh sau:
  RunDll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
  Chú ý Trong l?nh này, không có d?u cách trư?c khi sau khi powrprof.dll.

Cách 2: H?y th? thay th? phím, các nút chu?t ho?c nút ngu?n đi?n trên bàn phím c?a b?n

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này và ti?p t?c các ho?t đ?ng máy tính, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Baám phím t?t gi?c ng?.
 • Phím m?t tiêu chu?n trên bàn phím.
 • Di chuy?n con chu?t.
 • Nhanh chóng nh?n nút ngu?n đi?n trên máy tính.

  Chú ý N?u b?n s? d?ng các thi?t b? Bluetooth, bàn phím có th? không th? th?c d?y h? th?ng.

Phương pháp 3: Ki?m ch?ng r?ng thi?t b? đư?c cho phép đ? đánh th?c máy tính

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này cho, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? các Bàn phím đi?u khi?n b?ng đi?u khi?n m?c, như đư?c di?n t? trong phương pháp 1.
 2. B?m vào các Ph?n c?ng tab, và sau đó b?m Thu?c tính.
 3. B?m vào các Thay đ?i thi?t đ?t nút

  Chú ý Bư?c này đ?i h?i ngư?i qu?n tr? truy nh?p
 4. B?m vào các Qu?n l? ngu?n đi?n tab, và sau đó xác nh?n r?ng cho phép thi?t b? này đ? đánh th?c máy tính đư?c b?t.
 5. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
Chú ý N?u máy tính c?a b?n không h? tr? c?u h?nh nâng cao và s?c m?nh giao di?n (ACPI), các bư?c trư?c đó có th? không có s?n. Trong trư?ng h?p này, b?n đ? b?m nút ngu?n đ? đánh th?c máy tính. N?u b?n không th? quay tr? l?i ho?t đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng b?t k? c?a nh?ng phương pháp này, b?n có th? đ? có kinh nghi?m m?t v?n đ? h? th?ng.

Thông tin v? làm th? nào h? th?ng c?a b?n l?i ti?p t?c ho?t đ?ng, xem tài li?u đi kèm v?i máy tính c?a b?n ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính. Thông tin v? cài đ?t qu?n l? ngu?n đi?n c?a Microsoft Windows, xem Microsoft Windows giúp.

Chú ý Nhi?u nhà s?n xu?t máy tính xách tay s? không cho phép thi?t b? Bluetooth đ? đánh th?c máy tính t? ch? đ? ng? v? c?a các yêu c?u tiêu th? năng lư?ng đ? gi? cho radio Bluetooth đư?c kích ho?t (phân trang Bluetooth có th? tiêu th? lên đ?n 15% c?a s?c m?nh c?a máy tính). Do đó có m?t vài cách gi?i quy?t b?n có th? s? d?ng:
 • N?u b?n có th? m? n?p máy tính xách tay c?a b?n, s? d?ng bàn phím nhúng ho?c thi?t b? tr? hay thi?t b? bên ngoài không-Bluetooth đ? đánh th?c máy tính.
 • N?u b?n không th? m? n?p (ví d?, b?i v? nó là trong m?t tr?ng thái), ho?c n?u b?n có nó c?m vào năng lư?ng bên ngoài (có ngh?a là, b?n không s? d?ng pin), b?n có th? thay đ?i thi?t đ?t ngu?n đi?n trong Windows không đi vào ch? đ? ng? khi c?m vào.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
EditPowerPlan


Ngoài ra Microsoft Bluetooth stack ho?c ngăn x?p Bluetooth s? h?u máy tính xách tay có th? cho phép tùy ch?nh đ? cho phép đánh th?c b?ng cách s? d?ng các thi?t b? Bluetooth.
975182 Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng th?c d?y c?a m?t máy tính Windows Vista b?ng cách s? d?ng Bluetooth HIDs


Method 4: Ki?m tra các thi?t l?p BIOS c?a máy tính c?a b?n cho s?c m?nh tính năng vô hi?u hóa ho?c gi?m b?t quy?n l?c đ?n c?ng đư?c s? d?ng cho bàn phím ho?c chu?t c?a b?n

B?i v? truy c?p BIOS thay đ?i theo máy tính, gi?i quy?t v?n đ? này, xem các tài li?u đó là đi kèm v?i máy tính c?a b?n. Ngoài ra, h?y liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính cho thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh BIOS.

Cho bi?t thêm thông tin v? nhà cung c?p ph?n c?ng và ph?n m?m liên h? v?i thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors

THÔNG TIN THÊM

Kh? năng ph?c h?i t? ch? đ? ng? b?ng cách b?m m?t phím trên bàn phím ho?c di chuy?n chu?t trên m?t máy tính h? tr? ACPI là Bo m?ch ch? c?a máy tính. Kh? năng này b? vô hi?u hóa trong bo m?ch ch? Intel c? hơn, và cách duy nh?t đ? đánh th?c máy tính t? ch? đ? ng? là nh?n nút ngu?n đi?n.

V?i h?u h?t Bo m?ch ch? m?i hơn, b?n có th? đánh th?c máy tính b?ng cách nh?n các Quy?n l?c nút, b?ng cách b?m m?t phím trên bàn phím, hay b?ng cách di chuy?n con chu?t.

H? tr? ACPI là c?n thi?t đ? t?n d?ng đ?y đ? c?a các qu?n l? đi?n năng và tính năng c?m và ch?y trong Windows. N?u b?n không ch?c ch?n cho dù máy tính c?a b?n là ACPI tuân th?, xin vui l?ng xem tài li?u in đ? máy tính hay bo m?ch ch? c?a b?n, ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính hay bo m?ch ch? c?a b?n.

Cho bi?t thêm thông tin v? nhà cung c?p ph?n c?ng và ph?n m?m liên h? v?i thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 266283 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
 • Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
 • Microsoft Cordless Wheel Mouse
 • Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000
 • Microsoft Habu Laser Gaming Mouse
 • Microsoft IntelliMouse 1.0
 • Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0
 • Microsoft IntelliMouse Optical 1.1
 • Microsoft Internet Keyboard Pro
 • Microsoft Laser Mouse 6000
 • Microsoft Natural Keyboard
 • Microsoft Natural Keyboard Elite
 • Microsoft Natural Keyboard Pro
 • Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 3000
 • Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth
 • Microsoft Optical Mouse
 • Microsoft Optical Mouse by Starck
 • Microsoft Wireless Desktop
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 5000
 • Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 4000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Elite
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 5000
 • Microsoft Arc Mouse
 • Microsoft Basic Optical Mouse
 • Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 1000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 3000
 • Microsoft Explorer Mouse
 • Microsoft Explorer Mini Mouse
 • Microsoft Mobile Memory Mouse 8000
 • Microsoft Notebook Optical Mouse
 • Microsoft Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Presenter 3000
 • Microsoft SideWinder Mouse
 • Microsoft Wired Desktop 500
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 7000
 • Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2000
 • Microsoft Wireless Wheel Mouse
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbhardware kbprb kbmt KB266283 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:266283

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com