K? sist?m? Windows lietot?ja konta tipa noteik?ana

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2663817 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?is raksts pal?dz noteikt, vai pa?reiz?j? Windows kontam ir konfigur?ta k? standarta lietot?ja vai administratora kontu.

PAPILDINDORM?CIJA

Uz Windows balst?tu oper?t?jsist?mu, lietot?ja konta tips kontrol? k?da uzdevumus dator? var veikt, da?os gad?jumos var b?t nepiecie?ams administrat?vas ties?bas, lai veiktu da?us uzdevumus vai lietot da?as programmas. ?eit ir aprakst?tas tr?s veidu kontus uz Windows datoriem, un p?c tam pal?dz noteikt j?su lietot?ja konta tipu.
 • Standarta lietot?ja konti ir ikdienas Computing.
 • Administrators konti nodro?ina visliel?ko kontroli dator?, un j?izmanto vien?gi tad, ja nepiecie?ams.
 • Viesu konti ir galvenok?rt paredz?ti cilv?kiem, kuriem vajag ?slaic?gu piek?uvi datoram.

Piez?me: Ja j?su konts ir dom?na kontam ir vair?ki papildu kontu tipiem. Iesp?jams, vajadz?s sazin?ties ar t?kla administratoru, lai main?tu at?aujas.

Noteikt j?su pa?reiz?jo lietot?ja konta tipu, izpildiet t?l?k aprakst?t?s darb?bas, j?su sist?mas Windows versijai:

Windows 7

Lai noteiktu j?su lietot?ja konta tipu, par Windows 7, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kums, un ierakstiet Lietot?ju kontus attiec?b? uz Mekl??anaslodzi??
 2. Noklik??iniet uz Lietot?ju kontusno saraksta rezult?ti (tiek atv?rts logs lietot?ju konti)

  Lietot?ja konta tips tiek par?d?ts blakus j?su lietot?ja konta att?lu
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Windows 7 konta tipu

Piez?me: Ja atrodaties dom?na kontu jums noklik??iniet uz p?rvald?t lietot?ju kontus no ieg?t? logu. Lietot?ja konta tips tiks uzskait?ti kolonn? grupa.

Veiktu da?us uzdevumus programm? Windows prasa administratora at?auj?m, main?t lietot?ja konta tipu, noklik??iniet uz saites un izpildiet ?aj? pant?:
Lietot?ja konta tipa main??ana

Windows Vista

Lai noteiktu j?su lietot?ja konta tips, Windows Vista, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kums, un ierakstiet Lietot?ju kontus attiec?b? uz Mekl??anaslodzi??
 2. Noklik??iniet uz Lietot?ju kontusno saraksta rezult?ti (tiek atv?rts logs lietot?ju konti)

  Lietot?ja konta tips tiek par?d?ts blakus j?su lietot?ja konta att?lu
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Windows Vista konta tipu

Piez?me:Ja atrodaties dom?na kontu jums noklik??iniet uz p?rvald?t lietot?ju kontus no ieg?t? logu. Lietot?ja konta tips tiks uzskait?ti kolonn? grupa.

Veiktu da?us uzdevumus programm? Windows prasa administratora at?auj?m, main?t lietot?ja konta tipu, noklik??iniet uz saites un izpildiet ?aj? pant?:
Lietot?ja konta tipa main??ana

Sist?m? Windows XP

Lai noteiktu j?su lietot?ja konta tips, Windows XP, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kums, Vad?bas panelis un noklik??iniet uz Lietot?ju kontus

  Lietot?ja konta tips tiek par?d?ts blakus j?su lietot?ja konta att?lu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Windows XP tips


Veiktu da?us uzdevumus programm? Windows prasa administratora at?auj?m, main?t lietot?ja konta tipu, noklik??iniet uz saites un izpildiet ?aj? pant?:
Lai lietot?ja konta tipa main??ana

Rekviz?ti

Raksta ID: 2663817 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2012. gada 7. janv?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2663817 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2663817

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com