Làm th? nào đ? xác đ?nh lo?i trương m?c ngư?i dùng c?a b?n trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2663817 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này s? giúp xác đ?nh tài kho?n Windows hi?n t?i c?a b?n có m?t c?u h?nh như m?t ngư?i s? d?ng tiêu chu?n, ho?c là tài kho?n qu?n tr?.

THÔNG TIN THÊM

Trên Windows trên h? đi?u hành, lo?i trương m?c ngư?i dùng c?a b?n ki?m soát nh?ng g? nhi?m v? mà b?n có th? th?c hi?n trên máy tính c?a b?n, trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? c?n quy?n qu?n tr? đ? th?c hi?n m?t s? nhi?m v? ho?c s? d?ng m?t s? ?ng d?ng. Sau đây mô t? ba lo?i trương m?c trên máy tính Windows trên và sau đó s? giúp đ? xác đ?nh ngư?i dùng c?a b?n tài kho?n lo?i.
 • Ngư?i dùng chu?n tài kho?n cho máy tính hàng ngày.
 • Ngư?i qu?n tr? tài kho?n Google cung c?p ki?m soát h?u h?t máy tính, và ch? nên đư?c s? d?ng khi c?n thi?t.
 • Khách m?i tài kho?n đư?c d? đ?nh ch? y?u cho nh?ng ngư?i c?n t?m th?i s? d?ng m?t máy tính.

Lưu ?: N?u tài kho?n c?a b?n là trương m?c vùng có r?t nhi?u tài kho?n thêm lo?i. B?n có th? c?n liên h? v?i ngư?i qu?n tr? m?ng đ? thay đ?i c?p phép c?a b?n.

Đ? xác đ?nh lo?i ngư?i s? d?ng tài kho?n hi?n t?i c?a b?n, h?y làm theo các bư?c dư?i đây đ? các phiên b?n c?a Windows:

Đ?i v?i Windows 7

Đ? xác đ?nh lo?i trương m?c ngư?i dùng c?a b?n trên Windows 7, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và ki?u Trương m?c ngư?i dùng trong các T?m ki?mh?p
 2. Nh?p vào Trương m?c ngư?i dùngt? danh sách k?t qu? (The User Accounts c?a s? m? ra)

  Lo?i trương m?c ngư?i dùng c?a b?n đư?c li?t kê bên c?nh ?nh trương m?c ngư?i dùng c?a b?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
C?a s? 7 lo?i trương m?c

Lưu ?: N?u b?n đang ? trên m?t tài kho?n tên mi?n b?n c?n ph?i b?m qu?n l? tài kho?n ngư?i dùng t? c?a s? k?t qu?. Lo?i trương m?c ngư?i dùng c?a b?n s? đư?c li?t kê theo nhóm c?t.

Th?c hi?n m?t s? nhi?m v? trong Windows yêu c?u quy?n qu?n tr?, đ? thay đ?i lo?i trương m?c ngư?i dùng c?a b?n, nh?p vào liên k?t dư?i đây và làm theo các bư?c trong bài vi?t đó:
Đ?i lo?i trương m?c c?a ngư?i dùng

Cho Windows Vista

Đ? xác đ?nh lo?i trương m?c ngư?i dùng c?a b?n trên Windows Vista, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và ki?u Trương m?c ngư?i dùng trong các T?m ki?mh?p
 2. Nh?p vào Trương m?c ngư?i dùngt? danh sách k?t qu? (The User Accounts c?a s? m? ra)

  Lo?i trương m?c ngư?i dùng c?a b?n đư?c li?t kê bên c?nh ?nh trương m?c ngư?i dùng c?a b?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Lo?i trương m?c Windows Vista

Lưu ?:N?u b?n đang ? trên m?t tài kho?n tên mi?n b?n c?n ph?i b?m qu?n l? tài kho?n ngư?i dùng t? c?a s? k?t qu?. Lo?i trương m?c ngư?i dùng c?a b?n s? đư?c li?t kê theo nhóm c?t.

Th?c hi?n m?t s? nhi?m v? trong Windows yêu c?u quy?n qu?n tr?, đ? thay đ?i lo?i trương m?c ngư?i dùng c?a b?n, nh?p vào liên k?t dư?i đây và làm theo các bư?c trong bài vi?t đó:
Đ?i lo?i trương m?c c?a ngư?i dùng

Đ?i v?i Windows XP

Đ? xác đ?nh lo?i trương m?c ngư?i dùng c?a b?n trên Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, B?ng đi?u khi?n và nh?p vào Trương m?c ngư?i dùng

  Lo?i trương m?c ngư?i dùng c?a b?n đư?c li?t kê bên c?nh ?nh trương m?c ngư?i dùng c?a b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Ki?u Windows XP trương m?c


Th?c hi?n m?t s? nhi?m v? trong Windows yêu c?u quy?n qu?n tr?, đ? thay đ?i lo?i trương m?c ngư?i dùng c?a b?n, nh?p vào liên k?t dư?i đây và làm theo các bư?c trong bài vi?t đó:
Đ? thay đ?i lo?i trương m?c c?a ngư?i dùng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2663817 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbmt KB2663817 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2663817

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com