Main?gais % userdomain % viesabon??anas profilu ce?? nav atrisin?ts pareizi, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 un Windows Vista

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2664408 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Jums ir me?s, kas satur vair?kus dom?nus. T?, piem?ram, me?s ir contoso.com, child1.contoso.com un child2.contoso.com.
 • Termin??a servera iestat?t vien? no jom?m. Piem?ram, iestat?t termin??a servera contoso.com.
 • Termin??a servera iestat?t main?g? % userdomain % profila ce?u lietot?jus, kas m??ina pieteikties termin??a servera konfigur??ana. T?, piem?ram, konfigur?t serveri, lai iestat?tu\\server\share\%userdomain%k? viesabon??anas profilu ce?u.
??d? gad?jum? main?g? % userdomain % viesabon??anas profilu ce?? nav nov?rsta pareizi. T?, piem?ram, kad lietot?ji no child1.contoso.com vai child2.contoso.com izm??in?t pieteik?anos termin??a servera, viesabon??anas profilu ce?? ir iestat?ts uz \\server\share\contoso.

?? probl?ma rodas, ja lietot?js m??ina pieteikties terminal server no dator?, kur? darbojas k?da no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008
 • Operating Systems Operating Systems

Piez?me Paredzamo viesabon??anas profilu ce?? ir \\server\share\child1 kad lietot?ji no child1.contoso.com m??in?t pieteikties termin??a server? un \\server\share\child2kad lietot?ji no child2.contoso.com m??in?t pieteikties termin??a server?.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, jums ir darbojas k?da no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t Windows Vista servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935791K? ieg?t jaun?ko Windows Vista servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
968849K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni, Windows Server 2008
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par servisa pakotne 1 Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Lai lietotu labojumfailu ?aj? paket?, jums nav, veikt izmai?as re?istram.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Vista un Windows Server 2008 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r tikai "Windows Vista" ir uzskait?ts lap? labojumfailu piepras?jumu. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows Vista" lap?. Vienm?r skatiet sada?? "Attiecas uz", raksti, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katru labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz konkr?to produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.0.600 2. 22XXXWindows Vista un Windows Server 2008SP2LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi atsevi??i sada?? "papildu inform?cija, Windows Server 2008 un Windows Vista". MAMMA faili un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi uztur?t atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalst?ja x86 versijas Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Profprov.dll6.0.6002.2277529,18410-Jan-201215: 36
Profsvc.dll6.0.6002.22775155,64810-Jan-201215: 36
Userprofilewmiprovider.mofNav piem?rojams10,70210-Jan-201211: 17
Visiem atbalsta x64 versijas Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Profprov.dll6.0.6002.2277533,28010-Jan-201216: 13
Profsvc.dll6.0.6002.22775180,73610-Jan-201216: 13
Userprofilewmiprovider.mofNav piem?rojams10,70210-Jan-201211: 17
Visiem piem?rotajiem IA 64?based versijas Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Profprov.dll6.0.6002.2277576,28810-Jan-201214: 45
Profsvc.dll6.0.6002.22775406,01610-Jan-201214: 45
Userprofilewmiprovider.mofNav piem?rojams10,70210-Jan-201211: 11
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r skatiet sada?? "Attiecas uz", raksti, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katru labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz konkr?to produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.1.760 0. 16XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMVDR
  6.1.760 0. 21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi atsevi??i sada?? "papildu inform?cija, Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMU un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?rk?rt?gi svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Profprov.dll6.1.7600.1638528,16014 J?lijs, 200901: 16
Profsvc.dll6.1.7600.21126166,40013-Jan-201207: 07
Profsvc.ptxmlNav piem?rojams64813 J?lijs, 200920: 36
Userprofilewmiprovider.mofNav piem?rojams10,70813 J?lijs, 200920: 36
Profprov.dll6.1.7601.1751428,67220-Nov-201012: 20
Profsvc.dll6.1.7601.21897166,91213-Jan-201207: 25
Profsvc.ptxmlNav piem?rojams64813 J?lijs, 200920: 36
Userprofilewmiprovider.mofNav piem?rojams10,70813 J?lijs, 200920: 36
Visiem atbalsta x64 versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Profprov.dll6.1.7600.1638533,28014 J?lijs, 200901: 41
Profsvc.dll6.1.7600.21126212,48013-Jan-201207: 59
Profsvc.ptxmlNav piem?rojams64813 J?lijs, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.mofNav piem?rojams10,70813 J?lijs, 200920: 29
Profprov.dll6.1.7601.1751433,79220-Nov-201013: 27
Profsvc.dll6.1.7601.21897212,48013-Jan-201208: 13
Profsvc.ptxmlNav piem?rojams64813 J?lijs, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.mofNav piem?rojams10,70813 J?lijs, 200920: 29
Visiem piem?rotajiem IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Profprov.dll6.1.7600.1638578,33614 J?lijs, 200901: 48
Profsvc.dll6.1.7600.21126454,65613-Jan-201206: 50
Profsvc.ptxmlNav piem?rojams64813 J?lijs, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.mofNav piem?rojams10,70813 J?lijs, 200920: 29
Profprov.dll6.1.7601.1751478,84820-Nov-201010: 28
Profsvc.dll6.1.7601.21897454,65613-Jan-201206: 54
Profsvc.ptxmlNav piem?rojams64813 J?lijs, 200920: 29
Userprofilewmiprovider.mofNav piem?rojams10,70813 J?lijs, 200920: 29

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?cija par Windows Vista un Windows Server 2008

Papildu failus visiem, kas atbalst?ja 86-based versions Windows Vista un Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_18943cbcbe731e6ee4cc35c5505692d1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_3bbac4e98517e794.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums695
Datums (UTC)10-Jan-2012
Laika (UTC)19: 25
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_fddac93449252940.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums38,816
Datums (UTC)10-Jan-2012
Laika (UTC)15: 59
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows Vista un Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_e163139c86aa22f03f39a5f3d9200d56_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_bff2ff204b510971.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)10-Jan-2012
Laika (UTC)19: 25
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_59f964b801829a76.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums39,111
Datums (UTC)10-Jan-2012
Laika (UTC)16: 40
Papildu failus visiem atbalsta IA 64?based versijas Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_c9e8514e2db097733009cb5f67102573_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_dea870b8b335de55.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)10-Jan-2012
Laika (UTC)19: 25
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_fddc6d2a4923323c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums39,087
Datums (UTC)10-Jan-2012
Laika (UTC)14: 59

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_5abf8ad0a5d02b742af383a9d86b3503_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_33aaf9f03b91d019.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums695
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)01: 25
Faila nosaukumsX86_7d5847fc4a582c6cd7e402d2e9e2d9d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_dc5495183ca216c7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums695
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)01: 25
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_fc530db3acecd4c1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums40,206
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)01: 29
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_fdeee36daa4aea59.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums40,206
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)01: 29
Papildu failus visiem atbalsta x64 versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_8d63e60f0bb11aca9d8984e1491451ca_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_04422b537ac7ac72.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)01: 26
Faila nosaukumsAmd64_aca71de53443408b5fac82c2161b3a2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_21cc1da9b03294ea.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)01: 26
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_5871a937654a45f7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums40,210
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)01: 33
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_5a0d7ef162a85b8f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums40,210
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)01: 33
Papildu failus visiem atbalsta IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_6a1052fafcfe0bb75f8b8708d41c06ea_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_b843b11c9dce517c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)01: 25
Faila nosaukumsIa64_9f14b19758caa47f572a3ebb2563e94f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_6128e3540d3dcd9c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)01: 25
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_fc54b1a9aceaddbd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums40,208
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)01: 26
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_fdf08763aa48f355.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums40,208
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)01: 26

Rekviz?ti

Raksta ID: 2664408 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 16. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2664408 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2664408

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com