Office atjaunin?jumu apraksts: 10 January 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2664808 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

Par sestdiena, janv?ris 10, 2012, korpor?cija Microsoft ir izlaidusi atjaunin?jumu nonsecurity. ?ie ikm?ne?a atjaunin?jumi m?r?is ir saglab?t m?su klientiem, dro??ba un aktualit?te. Iesak?m instal?t visus atjaunin?jumus, kas attiecas uz jums.

PAPILDINDORM?CIJA

Vis?m ??m darb?b?m tiek iek?auti 10 January 2012 atjaunin?t.


Nonsecurity atjaunin?jumus
 • 2597098 Outlook 2003 e-liekpasta filtra atjaunin?juma apraksts: 10 January 2012
 • 2596686 Outlook 2007 nev?lam? e-pasta filtra atjaunin?juma apraksts: 10 January 2012
 • 982726 Outlook 2010 e-liekpasta filtra atjaunin?juma apraksts: 10 January 2012


Rekviz?ti

Raksta ID: 2664808 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2664808 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2664808

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com