Dators p?rst?j rea??t, kad tiek palaista programma, kas izmanto Windows filtr??anas platformas API, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 vai Windows Vista

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2664888 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Pie?emsim, palaist programmu, kas izmanto Windows filtr??anas platformas API vair?kas min?tes, dator?, kur? darbojas k?da no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008
 • Operating Systems Operating Systems
??d? gad?jum? dators p?rst?j rea??t un past?v t?kla darb?bu. Atkopt ?o jaut?jumu, jums ir j?veic gr?ti restart.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, joFwpsStreamInjectAsync0funkcija liek p?rtraukt piepras?juma l?meni (IRQL) nopl?de.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, jums ir darbojas k?da no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t Windows Vista servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935791K? ieg?t jaun?ko Windows Vista servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
968849K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni, Windows Server 2008
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par servisa pakotne 1 Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Lai lietotu labojumfailu ?aj? paket?, jums nav, veikt izmai?as re?istram.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Vista un Windows Server 2008 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r tikai "Windows Vista" ir uzskait?ts lap? labojumfailu piepras?jumu. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows Vista" lap?. Vienm?r skatiet sada?? "Attiecas uz", raksti, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katru labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz konkr?to produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.0.600 2. 22XXXWindows Vista un Windows Server 2008SP2LDR
 • 1. Servisa pakotne ir integr?ta Windows Server 2008 release versiju. T?d?? RTM pav?rsiens failiem attiecas tikai uz Windows Vista. RTM pav?rsiens faili ir 6.0.0000.xxxxx versijas numurs.
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi atsevi??i sada?? "papildu inform?cija, Windows Server 2008 un Windows Vista". MAMMA faili un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi uztur?t atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalst?ja x86 versijas Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
NetIO.sys6.0.6002.22776221,56812-Jan-201215: 02
Visiem atbalsta x64 versijas Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
NetIO.sys6.0.6002.22776346,49612-Jan-201214: 57
Visiem piem?rotajiem IA 64?based versijas Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
NetIO.sys6.0.6002.22776642,43212-Jan-201214: 53
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r skatiet sada?? "Attiecas uz", raksti, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katru labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz konkr?to produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.1.760 1. 21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi atsevi??i sada?? "papildu inform?cija, Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMU un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?rk?rt?gi svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
NetIO.sys6.1.7601.21896239,98412-Jan-201206: 06
Visiem atbalsta x64 versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
NetIO.sys6.1.7601.21896376,17612-Jan-201206: 37
Visiem piem?rotajiem IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
NetIO.sys6.1.7601.21896711,02412-Jan-201205: 32

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
Lai ieg?tu papildinform?ciju par FwpsStreamInjectAsync0 funkciju, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?ga inform?cija par funkciju FwpsStreamInjectAsync0

Papildu inform?cija

Papildu inform?cija par Windows Vista un Windows Server 2008

Papildu failus visiem, kas atbalst?ja 86-based versions Windows Vista un Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_04abde17b8040c15dd3c1445764fd45a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22776_none_556eefd7600c20cf.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums708
Datums (UTC)12-Jan-2012
Laika (UTC)15: 08
Faila nosaukumsX86_microsoft windows netio infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22776_none_58c5dee6cbc4be4d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,114
Datums (UTC)12-Jan-2012
Laika (UTC)15: 09
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows Vista un Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_4bb317f32d9537d2c86820782f545f42_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22776_none_27a1efce07df9b43.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,066
Datums (UTC)12-Jan-2012
Laika (UTC)15: 08
Faila nosaukumsAmd64_microsoft windows netio infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22776_none_b4e47a6a84222f83.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,122
Datums (UTC)12-Jan-2012
Laika (UTC)15: 09
Faila nosaukumsWow64_microsoft windows netio infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22776_none_bf3924bcb882f17e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)11-Jan-2012
Laika (UTC)16: 40
Papildu failus visiem atbalsta IA 64?based versijas Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_7b3691226e766ce1d1174489dd7d42a1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22776_none_5cf8090d5f29a9c9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,064
Datums (UTC)12-Jan-2012
Laika (UTC)15: 08
Faila nosaukumsIa64_microsoft windows netio infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22776_none_58c782dccbc2c749.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,118
Datums (UTC)12-Jan-2012
Laika (UTC)15: 09
Faila nosaukumsWow64_microsoft windows netio infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22776_none_bf3924bcb882f17e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2730
Datums (UTC)11-Jan-2012
Laika (UTC)16: 40

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_5360a64f94d8d4d51d67ae1d39ff5b35_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21896_none_0bb95dcbf53a5e49.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums708
Datums (UTC)12-Jan-2012
Laika (UTC)12: 07
Faila nosaukumsX86_microsoft windows netio infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21896_none_58d7f88c2cec4cb8.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,540
Datums (UTC)12-Jan-2012
Laika (UTC)06: 30
Papildu failus visiem atbalsta x64 versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_6fa7d4f7f72d5d98dcda3ad23e3c7146_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21896_none_559c684d4551d712.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums712
Datums (UTC)12-Jan-2012
Laika (UTC)12: 07
Faila nosaukumsAmd64_c273451e6588259c68367c2186d9b7ad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21896_none_5637bc73931789a5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums712
Datums (UTC)12-Jan-2012
Laika (UTC)12: 07
Faila nosaukumsAmd64_edcc8fd501bb4be81e253b964c8e0af6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21896_none_acae325b497b75c4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,066
Datums (UTC)12-Jan-2012
Laika (UTC)12: 07
Faila nosaukumsAmd64_microsoft windows netio infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21896_none_b4f6940fe549bdee.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,542
Datums (UTC)12-Jan-2012
Laika (UTC)07: 34
Faila nosaukumsWow64_microsoft windows netio infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21896_none_bf4b3e6219aa7fe9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,166
Datums (UTC)12-Jan-2012
Laika (UTC)06: 19
Papildu failus visiem atbalsta IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_0e1ae6c552473a3808c3b55aedec64ea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21896_none_500012ff2fe4f6ad.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,064
Datums (UTC)12-Jan-2012
Laika (UTC)12: 07
Faila nosaukumsIa64_microsoft windows netio infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21896_none_58d99c822cea55b4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,541
Datums (UTC)12-Jan-2012
Laika (UTC)07: 19
Faila nosaukumsWow64_microsoft windows netio infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21896_none_bf4b3e6219aa7fe9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,166
Datums (UTC)12-Jan-2012
Laika (UTC)06: 19

Rekviz?ti

Raksta ID: 2664888 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 16. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2664888 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2664888

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com