K? druk?t ar Windows printeri no MAC datora

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2665700 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Str?d?jot jaukt? Windows un MAC vid?, palielin?s nepiecie?am?ba druk?t ar oper?t?jsist?m? Windows pievienotu printeri no MAC datora. ?aj? rakst? nor?d?tas pamata darb?bas Windows datora iestat??anai, printera koplieto?anai t?kl? un savienojuma izveidei ar printeri no MAC datora.

Lai druk?tu no Windows datora MAC dator?, nepiecie?ams t?l?k min?tais.
 • Windows datora nosaukums
 • Windows datoram pievienots un t?kl? koplietots printeris
 • T?kla printera koplietojuma nosaukums, k?ds tas redzams Windows dator? (ar atstarp?m vai bez atstarp?m)
 • Windows dator? iestat?tais lietot?jv?rds un parole (ja MAC dators veiksm?gi izveidos savienojumu ar t?kla printeri, tiks pras?ts nor?d?t re?istr?tu lietot?jv?rdu un paroli, lai izveidotu savienojumu)

Papildindorm?cija

Lai iestat?tu Windows datoru, koplietojiet printeri t?kl? un p?c tam no MAC datora izveidojiet savienojumu ar printeri, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas Windows un MAC datoriem.

Vispirms dator? ar oper?t?jsist?mu Windows 7 iesp?jojiet LDP drukas pakalpojumu, veicot t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis
 2. Noklik??iniet uz Programmas un p?c tam noklik??iniet uz Programmas un l?dzek?i
 3. Noklik??iniet uz Iesl?gt vai izsl?gt Windows l?dzek?us
 4. Noklik??iniet, lai izv?rstu vienumu Drukas un dokumentu pakalpojumi
 5. Atz?m?jiet vienuma LDP drukas pakalpojumi izv?les r?ti?u
 6. Noklik??iniet uz Labi un aizveriet logu Programmas un l?dzek?i
P?c tam koplietojiet Windows printeri t?kl?, veicot t?l?k nor?d?t?s darb?bas
 1. Noklik??iniet uz S?kt un tekstlodzi?? Mekl?t ierakstiet Ier?ces un printeri
 2. Pied?v?taj? sarakst? noklik??iniet uz Ier?ces un printeri
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz koplietojam? printera un noklik??iniet uz Printera rekviz?ti
 4. Noklik??iniet uz cilnes Koplieto?ana un noklik??iniet uz Main?t koplieto?anas opcijas
 5. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u opcijai ?Koplietot ?o printeri?
 6. Iestatiet koplietojuma nosaukumu

  (Piez?me. Izmantojiet koplietojuma nosaukumu bez atstarp?m. Piem?rs: Windows_HP_Printer
 7. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam aizveriet logus Rekviz?ti un Ier?ces un printeri

Mac dator?

P?d?j? darb?ba ir izveidot savienojumu starp printeri un MAC datoru, veicot t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

 1. Dodieties uz Start Applications (Start?t lietojumprogrammas), p?c tam uz Utilities (Util?tas) un p?c tam uz Printer Setup Utility (Printera uzst?d??anas util?ta)
 2. Turiet nospiestu tausti?u Option (Opcija) un noklik??iniet uz pogas More Printers (Vair?k printeru)
 3. Aug??j? izv?ln? atlasiet Advanced (Papildu)

  Piez?me. Ja nav redzama poga Advanced (Papildu) (Snow Leopard 10.5), ar peles labo pogu noklik??iniet (vai ekvivalenti) uz printera r?kjoslas un noklik??iniet uz Customize (Piel?got), p?c tam velciet un nometiet cilni Advance (Papildu) r?kjosl?.
 4. No ier?ces: atlasiet lauku LPD/LPR Host or Printer (LPD/LPR resursdators vai printeris)
 5. Device URL (Ier?ces vietr?d? URL): ierakstiet lpd://PCName/PrinterShareName
 6. Noklik??iniet uz pogas Add (Pievienot)

  P?rbaudiet druk??anu ar Windows printeri no MAC datora

Rekviz?ti

Raksta ID: 2665700 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 29. novembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
KB2665700

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com