L?ns t?kla failu p?rs?t??anu, ja KB 2251177 ir instal?ta dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2665803 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

P?c atjaunin?juma, kas aprakst?ti Microsoft Knowledge Base (KB) rakst? 2551177 dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008, t?kla failu p?rs?t??anas oper?cijas ir l?ns. T?, piem?ram, ja j?su lietot?ja profils tiek glab?ts uz att?la servera, rodas aizkave no 20 l?dz 40 sekundes, kad j?s piesak?ties uz klienta datora, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008.

Piez?mes
 • ?? probl?ma var ietekm?t citu SMB balst?tu t?klu darb?bu, piem?ram, lasot vai rakstot vair?kus failus.
 • Lai ieg?tu papildinform?ciju par KB 2551177, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  2251177 Nevar piek??t koplietojuma faili vai printeri no datora, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo notikuma sign?lu ir aizkav?jusies, kad novirz?ts vad?t Buffering apak?sist?mas (RDBSS) ir j?izdz?? un uninitialize cache kartes. Kav??an?s rodas, ja RDBSS veic uninitialize oper?ciju, kas seko dz??anas darb?bu. Dz??anas oper?ciju sauc par pirms uninitialize darb?ba ir pabeigta. Pieteik?an?s procesa laik? daudz failus atveras un aizveras. ?o probl?mu izraisa kav??anos pieteik?an?s procesu.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, jums ir j?palai? Windows Vista Service Pack 2 (SP2) vai Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2).

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t Windows Vista servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935791K? ieg?t jaun?ko Windows Vista servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
968849K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni, Windows Server 2008

Re?istra inform?cija

Lai lietotu labojumfailu ?aj? paket?, jums nav, veikt izmai?as re?istram.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Vista un Windows Server 2008 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r tikai "Windows Vista" ir uzskait?ts lap? labojumfailu piepras?jumu. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows Vista" lap?. Vienm?r skatiet sada?? "Attiecas uz", raksti, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katru labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz konkr?to produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.0.600 2. 22XXXWindows Vista un Windows Server 2008SP2LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi atsevi??i sada?? "papildu inform?cija, Windows Server 2008 un Windows Vista". MAMMA faili un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi uztur?t atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalst?ja x86 versijas Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Rdbss.sys6.0.6002.22778225,79213-Jan-201213: 15x86
Visiem atbalsta x64 versijas Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Rdbss.sys6.0.6002.22778289,28013-Jan-201213: 47x64
Visiem piem?rotajiem IA x64 versijas Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Rdbss.sys6.0.6002.22778680,44813-Jan-201212: 57IA-64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?cija par Windows Vista un Windows Server 2008

Papildu failus visiem, kas atbalst?ja 86-based versions Windows Vista un Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_077d0b555ecd0adb15bd6f321d494401_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22778_none_e75f2350673bd65d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums693
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)18: 55
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22778_none_5c014a7177ded930.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums6,856
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)15: 57
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows Vista un Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_b69c955289d7e5d6d107e52229c8b613_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22778_none_da62dab922a0fdd4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)18: 55
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22778_none_b81fe5f5303c4a66.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums7,113
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)16: 39
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalst?tajiem IA x64 versijas Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_1b52bf1aedf8fbc4b3a2ba18f2bed7ee_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22778_none_03de2574f0f2262d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums695
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)18: 55
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22778_none_5c02ee6777dce22c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums7,107
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)15: 13
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2665803 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 16. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • 2. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Starter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2665803 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2665803

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com