B?n không th? lo?i tr? c?ng b?ng cách s? d?ng khóa s? đăng k? ReservedPorts trong Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2665809 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n nâng c?p máy tính đang ch?y windows Server 2003 sang Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n c?u h?nh các ReservedPorts khóa s? đăng k? đ? lo?i tr? m?t lo?t các c?ng trên máy tính.
Trong trư?ng h?p này, các c?ng v?n đư?c s? d?ng.

Ghi chú
 • B?n có th? mu?n lo?i b? m?t lo?t các c?ng đ? cho m?t chương tr?nh ho?c ti?n tr?nh mà yêu c?u m?t c?ng ng?u nhiên không th? gán m?t c?ng n?m trong ph?m vi b? lo?i tr?. Khi b?n làm đi?u này, ch? có chương tr?nh hay quá tr?nh c? th? yêu c?u m?t c?ng n?m trong ph?m vi b? lo?i tr? có th? s? d?ng c?ng đó.
 • V?n đ? này không x?y ra trong Windows Server 2003.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2 không h? tr? các ReservedPortskhóa s? đăng k?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t hotfix sau trên máy tính. Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, b?n có th? lo?i tr? c?ng b?ng cách s? d?ng Netshell d?u nh?c l?nh ti?n ích. Sau đây là ví d? c?a Netshell l?nh:
 • Đ? lo?i b? m?t lo?t các c?ng t? m?t lo?t các c?ng không lâu, h?y ch?y l?nh Netshell sau:
  Netsh intIPv4|IPv6> Thêm excludedportrange [giao th?c =] tcp|udp [startport =]s? nguyên> [numberofports =]s? nguyên> [[Lưu tr? =] active|persistent]
  Ghi chú
  • L?nh này không bao g?m các liên ti?p kh?i lư?ng Port. Ph?m vi c?a các c?ng mà b?n mu?n lo?i tr? nên trong ph?m vi c?a c?ng không lâu. T?m b?n t?i đa c?a c?ng có th? đư?c d? tr? m?i khi b?n ch?y l?nh này là 2048.
  • CácC?a hàng tham s? là tùy ch?n. Theo m?c đ?nh, tham s? này là liên t?c và ho?t đ?ng.
 
 • Đ? lo?i b? m?t lo?i tr? t? m?t lo?t các c?ng, h?y ch?y l?nh Netshell sau:
  Netsh intIPv4|IPv6> xóa excludedportrange [giao th?c =] tcp|udp [startport =]s? nguyên> [numberofports =]s? nguyên> [[Lưu tr? =] active|persistent]
 • Đ? truy v?n ph?m vi c?ng mà hi?n đang b? lo?i tr?, h?y ch?y l?nh Netshell sau:
  Netsh intIPv4|IPv6> hi?n th? excludedportrange [giao th?c =] tcp|udp [[Lưu tr? =] active|persistent]
  Dư?i đây là m?t ví d? v? s?n lư?ng đư?c t?o ra khi b?n ch?y l?nh này:
          Start Port       End Port        
          -----------      -----------        --
            50000           10         *
            50012           5         
  
  Lưu ? Trong ví d? này, "*" đ? c?p đ?n lo?i tr? c?ng đ? đư?c b? sung b?ng cách s? d?ng Netshell d?u nh?c l?nh ti?n ích.
Ghi chú
 • Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, m?t lo?i tr? đư?c thêm b?ng cách s? d?ng cácCreatePersistentTcpPortReservation ho?c CreatePersistentUdpPortReservationch?c năng không th? xóa b?ng cách s? d?ng Netshell d?u nh?c l?nh ti?n ích.
 • Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, liên k?t t?nh đ?n m?t c?ng đó là trong m?t ph?m vi b? lo?i tr? đư?c kích ho?t.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Tcpipreg.sys6.0.6002.2279031,23202-Feb-201215: 23x 86
ARP.exe.mui6.0.6002.227907,68002-Feb-201219: 36Không áp d?ng
Finger.exe.mui6.0.6002.227906,14402-Feb-201219: 45Không áp d?ng
Hostname.exe.mui6.0.6002.227906,14402-Feb-201219: 47Không áp d?ng
Mrinfo.exe.mui6.0.6002.2279010.240 ngư?i02-Feb-201219: 45Không áp d?ng
Netiohlp.dll.mui6.0.6002.22790253,95202-Feb-201219: 43Không áp d?ng
Netstat.exe.mui6.0.6002.2279018,94402-Feb-201219: 50Không áp d?ng
Route.exe.mui6.0.6002.2279013,31202-Feb-201219: 49Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Tcpipreg.sys6.0.6002.2279040,44802-Feb-201216: 09x 64
ARP.exe.mui6.0.6002.227907,16802-Feb-201220: 11Không áp d?ng
Finger.exe.mui6.0.6002.227905.63202-Feb-201220: 30Không áp d?ng
Hostname.exe.mui6.0.6002.227905.63202-Feb-201220: 32Không áp d?ng
Mrinfo.exe.mui6.0.6002.227909,72802-Feb-201220: 29Không áp d?ng
Netiohlp.dll.mui6.0.6002.22790245,24802-Feb-201220: 26Không áp d?ng
Netstat.exe.mui6.0.6002.2279018,43202-Feb-201220: 37Không áp d?ng
Route.exe.mui6.0.6002.2279012.80002-Feb-201220: 35Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Tcpipreg.sys6.0.6002.2279080,89602-Feb-201215: 01IA-64
ARP.exe.mui6.0.6002.227907,68002-Feb-201218: 04Không áp d?ng
Finger.exe.mui6.0.6002.227905.63202-Feb-201218: 03Không áp d?ng
Hostname.exe.mui6.0.6002.227905.63202-Feb-201218: 05Không áp d?ng
Mrinfo.exe.mui6.0.6002.227909,72802-Feb-201218: 01Không áp d?ng
Netiohlp.dll.mui6.0.6002.22790261,12002-Feb-201217: 58Không áp d?ng
Netstat.exe.mui6.0.6002.2279019,45602-Feb-201218: 10Không áp d?ng
Route.exe.mui6.0.6002.2279013,82402-Feb-201218: 08Không áp d?ng
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 16xxxWindows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0. 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17xxxWindows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
ARP.exe.mui6.1.7601.219126,65601-Feb-201206: 19Không áp d?ng
Finger.exe.mui6.1.7601.219125.63201-Feb-201206: 29Không áp d?ng
Hostname.exe.mui6.1.7601.219125.12001-Feb-201206: 31Không áp d?ng
Mrinfo.exe.mui6.1.7601.219128.704 ngư?i01-Feb-201206: 18Không áp d?ng
Netiohlp.dll.mui6.1.7601.21912296,44801-Feb-201206: 15Không áp d?ng
Netstat.exe.mui6.1.7601.2191218,94401-Feb-201206: 36Không áp d?ng
Route.exe.mui6.1.7601.2191212,28801-Feb-201206: 22Không áp d?ng
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21912288,62401-Feb-201206: 41x 64
Tcpip.sys6.1.7601.219121,903,47201-Feb-201206: 42x 64
ARP.exe6.1.7600.1638524,06414 Tháng b?y, 200901: 38x 64
Finger.exe6.1.7600.1638511,26414 Tháng b?y, 200901: 39x 64
Hostname.exe6.1.7600.163859,72814 Tháng b?y, 200901: 39x 64
Mrinfo.exe6.1.7600.1638512.80014 Tháng b?y, 200901: 39x 64
Netiohlp.dll6.1.7601.21912228,35201-Feb-201206: 33x 64
Netstat.exe6.1.7601.2191233,79201-Feb-201206: 27x 64
Route.exe6.1.7600.1638521,50414 Tháng b?y, 200901: 39x 64
Tcpsvcs.exe6.1.7600.1638510.240 ngư?i14 Tháng b?y, 200901: 39x 64
ARP.exe6.1.7600.1638520,99214 Tháng b?y, 200901: 14x 86
Finger.exe6.1.7600.1638510.240 ngư?i14 Tháng b?y, 200901: 14x 86
Hostname.exe6.1.7600.163858.704 ngư?i14 Tháng b?y, 200901: 14x 86
Mrinfo.exe6.1.7600.1638511,26414 Tháng b?y, 200901: 14x 86
Netiohlp.dll6.1.7601.21912177,15201-Feb-201206: 50x 86
Netstat.exe6.1.7601.2191228,16001-Feb-201206: 44x 86
Route.exe6.1.7600.1638517,92014 Tháng b?y, 200901: 14x 86
Tcpsvcs.exe6.1.7600.163859,21614 Tháng b?y, 200901: 14x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
ARP.exe.mui6.1.7601.219126,65601-Feb-201205: 18Không áp d?ng
Finger.exe.mui6.1.7601.219125.63201-Feb-201205: 17Không áp d?ng
Hostname.exe.mui6.1.7601.219125.12001-Feb-201205: 19Không áp d?ng
Mrinfo.exe.mui6.1.7601.219128.704 ngư?i01-Feb-201205: 08Không áp d?ng
Netiohlp.dll.mui6.1.7601.21912296,44801-Feb-201205: 05Không áp d?ng
Netstat.exe.mui6.1.7601.2191218,94401-Feb-201205: 23Không áp d?ng
Route.exe.mui6.1.7601.2191212,28801-Feb-201205: 11Không áp d?ng
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21912483,18401-Feb-201205: 38IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.219123,813,23201-Feb-201205: 38IA-64
ARP.exe6.1.7600.1638548,12814 Tháng b?y, 200901: 44IA-64
Finger.exe6.1.7600.1638522,52814 Tháng b?y, 200901: 44IA-64
Hostname.exe6.1.7600.1638514,33614 Tháng b?y, 200901: 44IA-64
Mrinfo.exe6.1.7600.1638529,18414 Tháng b?y, 200901: 44IA-64
Netiohlp.dll6.1.7601.21912402,94401-Feb-201205: 22IA-64
Netstat.exe6.1.7601.2191271,68001-Feb-201205: 17IA-64
Route.exe6.1.7600.1638545,56814 Tháng b?y, 200901: 44IA-64
Tcpsvcs.exe6.1.7600.1638518,94414 Tháng b?y, 200901: 45IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? d? tr? m?t lo?t các c?ng không lâu, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
812873 Làm th? nào đ? d? tr? m?t lo?t các c?ng không lâu trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003 ho?c Windows 2000 Server

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_b9d5c0e81a0272e2dee4ce2e0571a165_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_10dda4b61678cf2c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pX86_bdd8d42d76ed16b5f7eebbb1995b32b8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_eb54e5c5193c8515.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pX86_ce725c6dbe7d285fffdcb3227536b009_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_19041f7985b1d787.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pX86_d986420933d26c32f80947171227c348_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_56fed9aca887cb47.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pX86_df04fb0137ef138d21e9a799c634b29c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_2ed070036fe7a852.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pX86_f53b4cdfbc3afd35917f43cb81710162_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_6bad5acb00098efe.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pX86_fd8dcacab07e593eebaa122915fdf586_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_15536a6601df841b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pX86_microsoft-windows-l..istry-h? tr?-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_882c06841bf9d152.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.845 ngư?i
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 52
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_cs-cz_b322b55dce8a1438.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 52
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_da-dk_505c9584c4d01037.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_de-de_4d882ac0c6a664d1.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 26
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_el-gr_f61e5853b5bbcd5f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 58
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_en-us_f67900b9b5847096.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 46
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_es-es_f6445d9db5ab623b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_fi-fi_955f624aaac55465.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 06
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_fr-fr_98fbd39ca87d789d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_hu-hu_e06c53e48cdd47b9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 07
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_it-it_8323c9e37faf5e1b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ja-jp_254948f072ca6ff6.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ko-kr_c8b325a5653b370c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 25
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_nb-no_b145a6da3d6062c8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 26
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_nl-nl_af84f2183e8c6c9d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 07
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pl-pl_f5c14c9a23aeda51.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pt-br_f815373e22386e35.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 53
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pt-pt_f8f706aa21a7de11.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 30
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ru-ru_3f9a186e06896c3d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_sv-se_db9502e2fdb27698.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 10
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_tr-tr_84a24d29ec6e7889.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-cn_55ff6b279ca64aa8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 58
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-tw_59fba87d9a172718.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 51
Tên t?pX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_b52ce2cf7cf317bc.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 6.762 ngư?i
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_34d5c427656af979.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,143
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 53
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_a13616545bc32f7cdb2e42e8159a9fb8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_b5b39fcc97ff1e3a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pAmd64_bb5a70c5c785cbe8f82049b78eeff9a7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_6462327146e72d8c.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pAmd64_c08d175a33b0f2095adfd7819514263f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_878079e98c0da6fd.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pAmd64_c1464491675af076eca20cc3ce4e7333_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_20b9446c5daad738.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pAmd64_c3d4704d0360ad148caeb682f1db2d32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_78aaa069feb9cba0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pAmd64_cd9c1334993f40b907bae69516824123_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_924337b64bc88dcd.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pAmd64_e379b026fbd0cebbfefda15dc138f7df_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_43f906ea4a3786cd.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?p tinAmd64_f846910f3e24e18c24149e11db5e9175_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_6767521bd88c259b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-l..istry-h? tr?-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_e44aa207d4574288.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,122
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 16
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_cs-cz_0f4150e186e7856e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)20: 40
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_da-dk_ac7b31087d2d816d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)20: 35
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_de-de_a9a6c6447f03d607.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 34
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_el-gr_523cf3d76e193e95.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)20: 26
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_en-us_52979c3d6de1e1cc.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 02
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_es-es_5262f9216e08d371.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)20: 26
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_fi-fi_f17dfdce6322c59b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 24
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_fr-fr_f51a6f2060dae9d3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)20: 35
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_hu-hu_3c8aef68453ab8ef.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 28
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_it-it_df426567380ccf51.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 31
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ja-jp_8167e4742b27e12c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 25
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ko-kr_24d1c1291d98a842.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 29
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_nb-no_0d64425df5bdd3fe.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 17
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_nl-nl_0ba38d9bf6e9ddd3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)20: 45
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pl-pl_51dfe81ddc0c4b87.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 26
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pt-br_5433d2c1da95df6b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)20: 26
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pt-pt_5515a22dda054f47.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 37
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ru-ru_9bb8b3f1bee6dd73.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)20: 45
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_sv-se_37b39e66b60fe7ce.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 42
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_tr-tr_e0c0e8ada4cbe9bf.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)20: 35
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-cn_b21e06ab5503bbde.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)21: 04
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-tw_b61a44015274984e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,986
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)20: 25
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_114b7e53355088f2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,784
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 32
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_90f45fab1dc86aaf.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,193
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 17
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_cs-cz_b322b55dce8a1438.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 52
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_da-dk_505c9584c4d01037.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_de-de_4d882ac0c6a664d1.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 26
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_el-gr_f61e5853b5bbcd5f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 58
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_en-us_f67900b9b5847096.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 46
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_es-es_f6445d9db5ab623b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_fi-fi_955f624aaac55465.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 06
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_fr-fr_98fbd39ca87d789d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_hu-hu_e06c53e48cdd47b9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 07
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_it-it_8323c9e37faf5e1b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ja-jp_254948f072ca6ff6.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ko-kr_c8b325a5653b370c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 25
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_nb-no_b145a6da3d6062c8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 26
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_nl-nl_af84f2183e8c6c9d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 07
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pl-pl_f5c14c9a23aeda51.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pt-br_f815373e22386e35.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 53
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_pt-pt_f8f706aa21a7de11.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 30
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ru-ru_3f9a186e06896c3d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_sv-se_db9502e2fdb27698.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 10
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_tr-tr_84a24d29ec6e7889.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-cn_55ff6b279ca64aa8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 58
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-tw_59fba87d9a172718.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 51
Tên t?pX86_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_34d5c427656af979.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,143
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 53
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_ca327f5fc14c89194008a3d93df3bec4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_8e82051cd1b1107d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pIa64_e8bd450690750d37eace22611d378135_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_40ba86086763240b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pIa64_microsoft-windows-l..istry-h? tr?-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_882daa7a1bf7da4e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,118
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 00
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_de-de_4d89ceb6c6a46dcd.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7.977 ngư?i
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 12
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_en-us_f67aa4afb5827992.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7.977 ngư?i
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)15: 58
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_fr-fr_98fd7792a87b8199.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7.977 ngư?i
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 00
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ja-jp_254aece672c878f2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p tin7.977 ngư?i
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 28
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ko-kr_c8b4c99b65394008.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7.977 ngư?i
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)17: 58
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-cn_56010f1d9ca453a4.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7.977 ngư?i
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 18
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-tw_59fd4c739a153014.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7.977 ngư?i
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 07
Tên t?pIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_b52e86c57cf120b8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,773
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 30
Tên t?pIa64_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_34d7681d65690275.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,168
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 01
Tên t?pPackage_for_kb2665809_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.441
Ngày (UTC)03-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 29
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_de-de_4d882ac0c6a664d1.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 26
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_en-us_f67900b9b5847096.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 46
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_fr-fr_98fbd39ca87d789d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ja-jp_254948f072ca6ff6.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 31
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_ko-kr_c8b325a5653b370c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 25
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-cn_55ff6b279ca64aa8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)18: 58
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_zh-tw_59fba87d9a172718.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,972
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)19: 51
Tên t?pX86_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22790_none_34d5c427656af979.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,143
Ngày (UTC)02-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 53

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_a034e15af00d718b711848b8c0b61c26_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_17c28ceb9ae86731.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a690ea0a3215a1fa4dc209e857d69741_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_8b11fd677df0066a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_aa4f5968fd18b42bc126e7bffc7940b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_a5f2e3b305b2362d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_aaf8d9028d20c34871a8801214ceaa8f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_4e33c16f5713324d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_adbc7775dda22e0b6b230911e9bfa2bd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_8fb5d9284d0de44a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_b6ae589ca6697559231358ccc99252c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_7e7d6b22124274d1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_b8d1edf6bb1b244faafe0c6f3bd75286_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_b3165f0def73d1b1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_bcd0093dbc88dc902ee7efffad003493_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_15f0b987e24248cb.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_bd967c78fb737a923e6ef437ff7dc27f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_1f27a44b041143a0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c9e385e65a266cf2a4180232dc85d42c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_44b2e1a11469b0e4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_cf9aada9e417ab32265819794d4054ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_e39b46146ac62917.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d373f710705e276117a65618dc4d4189_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_0e76afcfc258f515.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d40ca6d7510f91fb56baad3eaa17bff6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_43e73c65673f71b7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_da6a717561bc325931ca50d856397c7f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_bf80e6ccbad53d73.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_dcb2cc43ea27ecb4a93649ad3149c30c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_0463c690ed377ae9.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e34e22222f7ba85dc55b513a45a29182_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_7d677146572e9be0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e3ca0a14e3affb849bf8752de925cbb7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_cb9cc15a90df0bf4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e4abe4ba0aa3b6646c6d6b4208704db9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_381a11967ac69da7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e6a7b6e6ba3dd1fb945713c1aec9bf4b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_bbe45acc25c28e1f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e8929b416724a7efbf613fcb96f97997_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_aee23bc824276b0e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_eb44fa71e9e51032a4a19408de62ba4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_634a6f85da0c73f6.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_ec71f7bb3dad53dcf2215c3a49894a5a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_488a63cdb5adf9c3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_f39ddcafa8fbe44bdeecee225cb50372_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_68b0c8bacaf229b1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_fa07e697773d9bf1ee791a90582e678c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_8a4ddd24f3559cd8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_en-us_5317d794ceb688a2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6.498 ngư?i
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_11cbb9aa96252fc8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,838
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 04
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_91749b027e9d1185.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7.604 ngư?i
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_a690ea0a3215a1fa4dc209e857d69741_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_2ef505d9c5909e30.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_adb46b1983cd0ca0547fadd12430c20a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_352685c90a73ae73.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_b2898af81b65c494a0b547f4d182ae35_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_158a275cfb4f1087.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_b6ae589ca6697559231358ccc99252c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_2260739459e30c97.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_b8d1edf6bb1b244faafe0c6f3bd75286_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_56f9678037146977.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_b9ca2bf037a9ada9f171ad2897dc4a2f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_77d529a858d4b10f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_c91a50c3fa9f976995d5fc5456eca4e4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_abe80022b3ebfc43.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_e34e22222f7ba85dc55b513a45a29182_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_214a79b89ecf33a6.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_e998dee28cbad4c7fb3dea13c1abd82a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_7d29601d3dd82f95.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...p-utility.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_en-us_f6fae00716572068.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,497
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)05: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_b5aec21cddc5c78e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,836
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)08: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21912_none_3557a374c63da94b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,602
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)22: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2665809 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2665809 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2665809

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com