Kh?c ph?c: An update rollup có s?n cho WPF cho các.NET Framework 3,5

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2667241 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

M?t update rollup có s?n cho Windows Presentation Foundation (WPF) cho Microsoft.NET Framework 3.5 đ? thay th? m?t s? hotfixes WPF. Ngoài ra, này update rollup s?a ch?a m?t v?n đ? thi?t l?p. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các KBs và hotfixes s? đư?c thay th? b?i nh?ng c?p nh?t m?i hơn cho m?i n?n t?ng hệ điều hành trên đó WPF cho các.NET Framework 3.5 đư?c h? tr?, xem ph?n thông tin thay th? Hotfix .

THÔNG TIN THÊM

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m s?a ch? v?n đ? bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Cho m?t danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, h?y truy c?p web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có các.NET Framework 3,5 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Lưu ?N?u b?n đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?n đ? yêu c?u này cài đ?t chuyên bi?t s?n.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng không đư?c dùng trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.

Thông tin thay th? hotfix

Update rollup này s? thay th? các gói trư?c đây phát hành hotfix sau:
977643 Quá tr?nh Presentationhost.exe mà là liên k?t v?i m?t ?ng d?ng XBAP không chính xác v?n c?n trong b? nh?

979562 M?t ngo?i l? NullReferenceException x?y ra khi m?t hộp kiểm soát trong m?t ?ng d?ng WPF d?a trên nh?n đư?c t?p trung trong các.NET Framework 3,5

980138 KH?C PH?C: A.NET Framework 3,5 SP1 d?a trên WPF ?ng d?ng ném m?t ngo?i l? System.ArgumentException trên m?t máy tính s? d?ng m?t màn h?nh đa c?m ?ng

980251 Kh?c ph?c: M?t r? b? nh? x?y ra trong m?t.NET Framework 3,5 SP1 trên Windows Presentation Foundation (WPF) ?ng d?ng s? d?ng các l?p h?c ResourceDictionary và tài s?n MergedDictionaries đ? qu?n l? tài nguyên

980294 Nhân v?t trong phông ch? m? v?ch đư?c in trong font Wingdings trong m?t tài li?u XPS đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng các.NET Framework 3,0

981116 Máy in XPS là r?t ch?m đ? in đ? h?a trong Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

981107 M?t hotfix có s?n mà gi?i quy?t m?t s? v?n đ? r? b? nh? cho WPF trong các.NET Framework 3,0 SP2

974286 Kh?c ph?c: M?t WPF đơn mà d?a trên các.NET Framework 3,5 SP1 treo và m?t ngo?i l? System.ExecutionEngineException ném khi b?n ch?n và kéo văn b?n trong m?t h?p văn b?n ki?m soát mà là trong ?ng d?ng

2486856 KH?C PH?C: A.NET Framework 3,0 d?a trên WPF ?ng d?ng có th? s?p đ? khi b?n g? m?t m?c tr?nh đơn trên m?t tr?nh đơn phím l?i tắt

2537599 Có kh?c ph?c: Các y?u t? văn b?n th? xu?t hi?n tr?ng khi b?n ch?y m?t XBAP các m?c tiêu mà các.NET Framework 3.0 ho?c các.NET Framework 3,5 N?u các.NET Framework 4 đư?c cài đ?t chuyên bi?t

2425534 Kh?c ph?c: N?i dung c?a l?p windows cho m?t ?ng d?ng d?a trên WPF không xu?t hi?n sau khi Windows h? sơ t? gi?c ng? ho?c ng? đông ho?c m?t s? v?n đ? khi b?n hi?n th? đ? h?a trong các.NET Framework 3,5 SP1

977182 KH?C PH?C: A.NET Framework 3.5 d?a trên WPF ?ng d?ng ?ng x? unpredictably ho?c tai n?n khi m?t đi?u khi?n HwndHost ho?c m?t đi?u khi?n WindowsFormsHost đư?c l?y ra t? cây tr?c quan và c? g?ng đ? th?c hi?n cu?c g?i trên m?t c?a s? tin thư thoại

967634 Kh?c ph?c: B?n có th? g?p m?t s? v?n đ? khi b?n hi?n th? đ? h?a b?ng cách s? d?ng Windows Presentation Foundation (WPF) trong m?t.NET Framework 3,5 SP1 d?a trên ?ng d?ng


Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 2000, Windows Server 2003 và Windows XP

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.57951,738,00816-Feb-129: 08x 86
PenIMC.dll3.0.6920.579568,87216-Feb-128: 59x 86
PresentationCore.dll3.0.6920.57954,218,88016-Feb-129: 08x 86
PresentationFramework.dll3.0.6920.57955,283,84016-Feb-129: 03x 86
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.5795131,36016-Feb-129: 08x 86
ReachFramework.dll3.0.6920.5795532,48016-Feb-129: 08x 86
System.Printing.dll3.0.6920.5795368,64016-Feb-129: 08x 86
WindowsBase.dll3.0.6920.57951,253,37616-Feb-129: 08x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 2000, Windows Server 2003 và Windows XP

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.57952,256,15216-Feb-128: 31x 64
PenIMC.dll3.0.6920.579585,76816-Feb-128: 20x 64
PresentationCore.dll3.0.6920.57953,999,23216-Feb-128: 31x 64
PresentationFramework.dll3.0.6920.57954,640,76816-Feb-128: 27x 64
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.5795172,32016-Feb-128: 31x 64
ReachFramework.dll3.0.6920.5795532,48016-Feb-128: 31x 64
System.Printing.dll3.0.6920.5795357,88816-Feb-128: 31x 64
WindowsBase.dll3.0.6920.57951,114,11216-Feb-128: 31x 64
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista Service Pack 2 (SP2) và Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
reachframework.dll3.0.6920.579053248016-Feb-1210: 58x 86
windowsbase.dll3.0.6920.5790125337616-Feb-1210: 58x 86
presentationcore.dll3.0.6920.5790421888016-Feb-1210: 58x 86
presentationfontcache.exe.config3.0.6920.579016116-Feb-1211: 37x 86
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.5790173800816-Feb-1210: 58x 86
System.Printing.dll3.0.6920.579036864016-Feb-1210: 58x 86
penimc.dll3.0.6920.57906887216-Feb-1210: 58x 86
presentationframework.dll3.0.6920.5790528384016-Feb-1210: 58x 86
presentationhostdll.dll3.0.6920.579013136016-Feb-1210: 58x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista Service Pack 2 (SP2) và Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Presentationcore.dll3.0.6920.5790399923216-Feb-1210: 57x 64
presentationfontcache.exe.config3.0.6920.579016116-Feb-1215: 13x 64
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.5790225615216-Feb-1210: 57x 64
System.Printing.dll3.0.6920.579035788816-Feb-1210: 57x 64
penimc.dll3.0.6920.57908576816-Feb-1210: 57x 64
presentationframework.dll3.0.6920.5790464076816-Feb-1210: 57x 64
presentationhostdll.dll3.0.6920.579017232016-Feb-1210: 57x 64
ReachFramework.dll3.0.6920.579053248016-Feb-1210: 57x 64
windowsbase.dll3.0.6920.5790125337616-Feb-1210: 57x 64

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
presentationcore.dll3.0.6920.5790421888018-Feb-1223: 31x 86
presentationfontcache.exe.config3.0.6920.579016118-Feb-1221: 14x 86
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.5790173800818-Feb-1223: 31x 86
System.Printing.dll3.0.6920.579036864018-Feb-1223: 31x 86
penimc.dll3.0.6920.57906887218-Feb-1223: 31x 86
presentationframework.dll3.0.6920.5790528384018-Feb-1223: 31x 86
presentationhostdll.dll3.0.6920.579013136018-Feb-1223: 31x 86
reachframework.dll3.0.6920.579053248018-Feb-1223: 31x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
presentationcore.dll3.0.6920.5790399923218-Feb-1223: 30x 64
presentationfontcache.exe.config3.0.6920.579016118-Feb-1223: 30x 64
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.5790225615218-Feb-1223: 30x 64
System.Printing.dll3.0.6920.579035788818-Feb-1223: 30x 64
penimc.dll3.0.6920.57908576818-Feb-1223: 30x 64
presentationframework.dll3.0.6920.5790464076818-Feb-1223: 30x 64
presentationhostdll.dll3.0.6920.579017232018-Feb-1223: 30x 64
reachframework.dll3.0.6920.579053248018-Feb-1223: 30x 64
windowsbase.dll3.0.6920.5790111411218-Feb-1223: 30x 64
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7 Service Pack (SP1)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
presentationcore.dll3.0.6920.5790421888020-Feb-1223: 33x 86
presentationfontcache.exe.config3.0.6920.579016120-Feb-1221: 14x 86
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.5790173800820-Feb-1223: 33x 86
System.Printing.dll3.0.6920.579036864020-Feb-1223: 33x 86
penimc.dll3.0.6920.57906887220-Feb-1223: 33x 86
presentationframework.dll3.0.6920.5790528384020-Feb-1223: 33x 86
presentationhostdll.dll3.0.6920.579013136020-Feb-1223: 33x 86
windowsbase.dll3.0.6920.5790125337620-Feb-1223: 33x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 Service Pack (SP1) và Windows Server 2008 R2 Service Pack (SP1)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
presentationcore.dll3.0.6920.5790399923220-Feb-1223: 32x 64
presentationfontcache.exe.config3.0.6920.579016120-Feb-1220: 30x 64
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.5790225615220-Feb-1223: 32x 64
System.Printing.dll3.0.6920.579035788820-Feb-1223: 32x 64
penimc.dll3.0.6920.57908576820-Feb-1223: 32x 64
presentationframework.dll3.0.6920.5790464076820-Feb-1223: 32x 64
presentationhostdll.dll3.0.6920.579017232020-Feb-1223: 32x 64
windowsbase.dll3.0.6920.5790111411220-Feb-1223: 32x 64
presentationcore.dll3.0.6920.5790399923220-Feb-1223: 32x 64
presentationfontcache.exe.config3.0.6920.579016120-Feb-1223: 32x 64
wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.5790225615220-Feb-1223: 32x 64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? WPF, truy c?p vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? WPF

Thu?c tính

ID c?a bài: 2667241 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 3.5
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2667241 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2667241

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com