Tích l?y gói 4 cho BizTalk Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2667310 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Này gói tích l?y cho Microsoft BizTalk Server 2010 ch?a hotfixes cho các v?n đ? BizTalk Server 2010 đ? đư?c gi?i quy?t sau khi s? phát hành c?a BizTalk Server 2010.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t đ? đư?c bao g?m trong trư?c BizTalk Server 2010 C?p Nh?t phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng b?n phát hành m?i nh?t C?p Nh?t BizTalk Server 2010.

Lưu ? quan tr?ng v? gói tích l?y

 • M?t tích l?y hotfix gói bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Tuy nhiên, m?t gói tích l?y C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t trên h? th?ng.
Lưu ? Đ? có thêm thông tin v? service pack m?i nh?t ho?c tích l?y gói cho BizTalk Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555976 Danh sách các gói d?ch v? và tích l?y C?p Nh?t cho BizTalk Server

THÔNG TIN THÊM

Các gói tích l?y C?p Nh?t sau đây là m?t C?p Nh?t rollup có ch?a các m?c sau đây:
 • T?t c? trư?c đây phát hành hotfixes cho BizTalk Server 2010
 • M?t s? hotfixes cho Microsoft BizTalk Server 2009 và cho Microsoft BizTalk Server 2006 R2
 • M?t s? b?n s?a l?i khác mà c?i thi?n s?n ph?m

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? Microsoft s?n ph?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Hotfixes đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y gói 4 cho BizTalk Server 2010

Các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? các hotfix đư?c gi?i phóng khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? máy ch? BizTalk, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

BizTalk Server EDI h? tr?


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài vi?t KBMô t?
2642402Kh?c ph?c: M?t đư?ng ?ng d?n EDI không ho?t đ?ng sau khi b?n cài đ?t BizTalk Server 2010 CU1 ho?c BizTalk Server 2010 Cu
2662496Kh?c ph?c: Sai tin nh?n đi ra n?u các bao thư m?c đ?nh d?ng giao d?ch không đư?c đ?t đ? thông báo 277_A HIPAA trong BizTalk Server 2010
2662536Kh?c ph?c: Giá tr? không h?p l? đ?i v?i phân khúc AK301 khi b?n nh?n m?t thư EDI có m?t đ?nh danh phân đo?n x?u trong BizTalk Server 2010
BizTalk Server thông báo th?i gian ch?y và đư?ng ?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài vi?t KBMô t?
2672494Kh?c ph?c: Cơ s? d? li?u BizTalk Server MessageBox m?c r?t l?n b?i v? h? sơ không đư?c xóa trong b?ng EqualsPredicate2ndPass BizTalk Server 2010
2662532Kh?c ph?c: M?t công vi?c "Backup BizTalk Server (BizTalkMgmtDb)" ngày BizTalk Server 2010 l?i khi b?n c? g?ng sao lưu cơ s? d? li?u tu? ch?nh
Sau khi b?n áp d?ng m?t trong các gói tích l?y C?p Nh?t sau cho BizTalk Server 2010, công ăn vi?c làm đ?i l? liên quan đ?n BizTalk Server 2010 SQL Server đang đ?t l?i:
 • Tích l?y gói 1 cho BizTalk Server 2010
 • Tích l?y gói 2 cho BizTalk Server 2010
 • Tích l?y gói 3 cho BizTalk Server 2010
Khi v?n đ? này x?y ra, DTA t?y và vi?c làm đ?i l? lưu tr? (BizTalkDTADb) b? vô hi?u hóa. Ngoài ra, c?u h?nh c?a vi?c làm đ?i l? s? b? m?t.
Công c? qu?n l? máy ch? BizTalk

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài vi?t KBMô t?
2673264Kh?c ph?c: "l?i khi lưu b?n đ?. Lưu tr? th? t?c quay khác 0 k?t qu?."báo l?i khi b?n tri?n khai các ?ng d?ng BizTalk Server 2010 trong BizTalk Server 2010 qu?n l? giao di?n đi?u khi?n
2672496Kh?c ph?c: M?t ?ng d?ng 64-bit có s? d?ng các t?p tin Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.dll th?t b?i n?u BizTalk qu?n l? cơ s? d? li?u v? m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên trong BizTalk Server 2010

Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y gói 4 cho BizTalk Server 2010

M?t đư?c h? tr? tích l?y gói bây gi? là có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, gói tích l?y đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Gói tích l?y ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Cumulative update C?p Nh?t gói này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo c?a BizTalk Server 2010. Gói d?ch v? ti?p theo s? ch?a hotfix đư?c trong này gói tích l?y.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói tích l?y.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho này c? th? tích l?y gói. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Liên h? v?i d?ch v? khách hàng Microsoft và h? tr?
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix t?i v? có s?n" hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y có b?n C?p Nh?t. N?u b?n không th?y m?t ngôn ng? nh?t đ?nh, không có gói tích l?y là có s?n cho ngôn ng? đó.

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng gói cumulative update C?p nh?t này, b?n ph?i có BizTalk Server 2010 đư?c cài đ?t.

Lưu ? Đ? áp d?ng hotfix tương ?ng cho các thành ph?n sau đây, b?n ph?i có các thành ph?n cài đ?t:
 • Microsoft Quick Services 3.0, đư?c bao g?m trên đ?a cài đ?t BizTalk Server 2010
 • B? đi?u h?p m?ng Microsoft BizTalk cho các ?ng d?ng doanh nghi?p (c?n đư?c g?i là BizTalk LOB adapter)

N?u m?t t?p tin Readme.txt đư?c bao g?m trong gói cumulative update C?p nh?t này, xem các t?p tin Readme.txt cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Quan tr?ng Gói tích l?y là m?t gói ph?n m?m th?ng nh?t có ch?a t?p tin x 86 và x 64. Đ? cài đ?t b?n c?p nh?t m?t cách chính xác, ch?y Setup.exe file.

Lưu ? M?t tr?nh cài đ?t đư?c c?i thi?n hotfix đư?c s? d?ng trong gói tích l?y. Khi b?n cài đ?t gói tích l?y, danh sách đ? cài đ?t các tính năng đư?c C?p Nh?t s? đư?c hi?n th?, và s? lư?ng các b?n s?a l?i cho m?i tính năng đư?c hi?n th?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng này gói tích l?y.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này tích l?y gói này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Ph?i h?p qu?c t? gi? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, đó là chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø kho?n m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a BizTalk Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Backup_setup_all_procs.SQLKhông áp d?ng19.334 ngư?i09-Feb-201216: 16Không áp d?ng
XceedFtpBizTalk.dll3.9.545.2329,05609-Feb-201216: 16x 86
Bts_administration_logic.SQLKhông áp d?ng578,80609-Feb-201216: 16Không áp d?ng
Bts_deployment_logic.SQLKhông áp d?ng97,69409-Feb-201216: 16Không áp d?ng
Bts_tracking_logic.SQLKhông áp d?ng330,57609-Feb-201216: 16Không áp d?ng
Btscache.dll3.9.545.286,86409-Feb-201216: 16x 86
Btserrorhandler.dll3.9.545.237,72809-Feb-201216: 16x 86
Btshttpreceive.dll3.9.545.2183,13609-Feb-201216: 16x 86
Btsmessageagent.dll3.9.545.2716,64009-Feb-201216: 16x 86
Btsmimecomps.dll3.9.545.2163,67209-Feb-201216: 16x 86
Btsmsgcore.dll3.9.545.21,256,79209-Feb-201216: 16x 86
Btsschemacache.dll3.9.545.296,09609-Feb-201216: 16x 86
Btswmiprovider.dll3.9.545.2624,48009-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.common.dll3.9.545.2378,76009-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Runtime.dll3.9.545.2210,83209-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.Administration.as2ext.dll3.9.545.2329,61609-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.backup_setup_all_procs.SQL.dll3.9.545.211,68009-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.9.545.24,302,72009-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Webservices.query.dll3.9.545.242,89609-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.9.545.211,68009-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.bts_deployment_logic.SQL.dll3.9.545.211,67209-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.bts_tracking_logic.SQL.dll3.9.545.211,66409-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.commonsettings.dll3.9.545.287,93609-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.component.Utilities.dll3.9.545.2124,81609-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.Configuration.rules.dll3.9.545.2173,96809-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.9.545.2341,88009-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.xmlserializers.dll3.9.545.2288,66409-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.baseartifacts.dll3.9.545.2812,93609-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchinghelper.dll3.9.545.2104,32809-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.messagecore.dll3.9.545.2395,14409-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.pipelinecomponents.dll3.9.545.2202,64009-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll3.9.545.2235,38409-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.9.545.2141,20809-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.explorerom.dll3.9.545.2579,44809-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.compiler.dll3.9.545.2161,67209-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.mappervspackage.dll3.9.545.2706,44809-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.om.dll3.9.545.2145,27209-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.msgboxlogic.SQL.dll3.9.545.211,65609-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.msgboxschema.SQL.dll3.9.545.211,65609-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.pamtables.SQL.dll3.9.545.211,64809-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.components.dll3.9.545.2292,75209-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.9.545.2296,82409-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.tdds_source_logic.SQL.dll3.9.545.211,66409-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.tddslogic.SQL.dll3.9.545.211,64809-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.dll3.9.545.2337,80809-Feb-201216: 16x 86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.9.545.2272,24009-Feb-201216: 16x 86
Mqsagent.dll3.9.545.2183,12009-Feb-201216: 16x 86
Msgboxlogic.SQLKhông áp d?ng587,74009-Feb-201216: 16Không áp d?ng
Msgboxschema.SQLKhông áp d?ng100,66809-Feb-201216: 16Không áp d?ng
Pamtables.SQLKhông áp d?ng52,07409-Feb-201216: 16Không áp d?ng
Tdds_source_logic.SQLKhông áp d?ng24.784 ngư?i09-Feb-201216: 16Không áp d?ng
Xlangtrandisp.dll3.9.545.236,70409-Feb-201216: 16x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a BizTalk Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Backup_setup_all_procs.SQLKhông áp d?ng19.334 ngư?i09-Feb-201216: 19Không áp d?ng
XceedFtpBizTalk.dll3.9.545.2329,05609-Feb-201216: 19x 86
Bts_administration_logic.SQLKhông áp d?ng578,80609-Feb-201216: 19Không áp d?ng
Bts_deployment_logic.SQLKhông áp d?ng97,69409-Feb-201216: 19Không áp d?ng
Bts_tracking_logic.SQLKhông áp d?ng330,57609-Feb-201216: 19Không áp d?ng
Btscache.dll3.9.545.2108,88009-Feb-201216: 19x 64
Btscache.dll3.9.545.286,86409-Feb-201216: 19x 86
Btserrorhandler.dll3.9.545.237,72809-Feb-201216: 19x 86
Btshttpreceive.dll3.9.545.2183,13609-Feb-201216: 19x 86
Btshttpreceive.dll3.9.545.2224,60809-Feb-201216: 19x 64
Btsmessageagent.dll3.9.545.21,142,11209-Feb-201216: 19x 64
Btsmessageagent.dll3.9.545.2716,64009-Feb-201216: 19x 86
Btsmimecomps.dll3.9.545.2163,67209-Feb-201216: 19x 86
Btsmsgcore.dll3.9.545.21,256,79209-Feb-201216: 19x 86
Btsmsgcore.dll3.9.545.21,720,66409-Feb-201216: 19x 64
Btsschemacache.dll3.9.545.2121,18409-Feb-201216: 19x 64
Btsschemacache.dll3.9.545.296,09609-Feb-201216: 19x 86
Btswmiprovider.dll3.9.545.2624,48009-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.common.dll3.9.545.2378,76009-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Runtime.dll3.9.545.2210,83209-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.Administration.as2ext.dll3.9.545.2329,61609-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.backup_setup_all_procs.SQL.dll3.9.545.211,68009-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Management.dll3.9.545.24,302,72009-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.Bam.Webservices.query.dll3.9.545.242,89609-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.9.545.211,68009-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.bts_deployment_logic.SQL.dll3.9.545.211,67209-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.bts_tracking_logic.SQL.dll3.9.545.211,66409-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.commonsettings.dll3.9.545.287,93609-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.component.Utilities.dll3.9.545.2124,81609-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.Configuration.rules.dll3.9.545.2173,96809-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.9.545.2341,88009-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.xmlserializers.dll3.9.545.2288,66409-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.baseartifacts.dll3.9.545.2812,93609-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.batchinghelper.dll3.9.545.2104,32809-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.messagecore.dll3.9.545.2395,14409-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.pipelinecomponents.dll3.9.545.2202,64009-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll3.9.545.2235,38409-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.9.545.2141,20809-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.explorerom.dll3.9.545.2579,44809-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.compiler.dll3.9.545.2161,67209-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.mappervspackage.dll3.9.545.2706,44809-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.om.dll3.9.545.2145,27209-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.msgboxlogic.SQL.dll3.9.545.211,65609-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.msgboxschema.SQL.dll3.9.545.211,65609-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.pamtables.SQL.dll3.9.545.211,64809-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.components.dll3.9.545.2292,75209-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.9.545.2296,82409-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.tdds_source_logic.SQL.dll3.9.545.211,66409-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.BizTalk.tddslogic.SQL.dll3.9.545.211,64809-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.dll3.9.545.2337,80809-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.9.545.2272,24009-Feb-201216: 19x 86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.9.545.2272,24009-Feb-201216: 19x 86
Mqsagent.dll3.9.545.2183,12009-Feb-201216: 19x 86
Mqsagent.dll3.9.545.287,88809-Feb-201216: 19x 64
Msgboxlogic.SQLKhông áp d?ng587,74009-Feb-201216: 19Không áp d?ng
Msgboxschema.SQLKhông áp d?ng100,66809-Feb-201216: 19Không áp d?ng
Pamtables.SQLKhông áp d?ng52,07409-Feb-201216: 19Không áp d?ng
Tdds_source_logic.SQLKhông áp d?ng24.784 ngư?i09-Feb-201216: 19Không áp d?ng
Xlangtrandisp.dll3.9.545.236,70409-Feb-201216: 19x 86
Xlangtrandisp.dll3.9.545.241,31209-Feb-201216: 19x 64

THAM KH?O

Cho bi?t thêm thông tin v? máy ch? BizTalk hotfixes, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2003907 Thông tin v? máy ch? BizTalk hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 2667310 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2667310 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2667310

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com