G? r?i chu?t b?m-đúp vào khi b?n b?m đơn

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 266738 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đơn-b?m vào m?t nút chu?t Microsoft, các máy tính đáp ?ng như th? b?n double-clicked nút chu?t.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra v? các l? do sau:
 • B?m-đúp b?n đang vô t?nh vào thay v? c?a cách nh?n vào đ?a đơn.
 • Các thi?t đ?t chu?t đ? b? thay đ?i, ho?c b?ng tay ho?c b?i chương tr?nh khác, g?i m?t l?nh nhi?u nh?p chu?t khi b?n th?c hi?n m?t đ?a đơn Click vào v?t l?.
 • Các tr?nh đi?u khi?n chu?t đang b? h?ng.
 • Ph?n c?ng chu?t là khi?m khuy?t.

GI?I PHÁP

Cô l?p v?n đ?, s? d?ng các phương pháp sau đây theo th? t? mà chúng xu?t hi?n trong.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? là, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Phương pháp 1: Xác minh phương pháp c?a b?n nh?p

H?y ch?c ch?n r?ng b?n đang th?c hi?n m?t nh?p chu?t duy nh?t th?t s? v?t l?. Một b?m đơn x?y ra khi b?n b?m và phát hành m?t nút chu?t m?t l?n.

Cách 2: Th? nghi?m chu?t trong nhi?u chương tr?nh

Đóng t?t c? chương tr?nh và th? nghi?m cho v?n đ? trên bàn làm vi?c và trong các thành ph?n khác c?a Microsoft Windows, ch?ng h?n như B?ng đi?u khi?n ho?c Microsoft Windows Explorer.

N?u v?n đ? ch? x?y ra trong m?t chương tr?nh c? th?, g? r?i các chương tr?nh đó. Chương tr?nh có th? s? d?ng tùy ch?nh chu?t l?nh. Xem phương pháp 4 cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? ph?n m?m.

Phương pháp 3: Th? nghi?m chu?t trong ch? đ? an toàn

Windows Vista hoặc Windows 7

 1. Nh?p vào b?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , nh?p vào m?i tên bên c?nh các Khóa nút (ho?c các D?ng l?i nút trong Windows 7), và sau đó nh?p vào Kh?i đ?ng l?i.
 2. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • N?u máy tính có m?t h? đi?u hành duy nh?t đư?c cài đ?t, nhi?u l?n phím F8 là kh?i đ?ng l?i máy tính. B?n ph?i nh?n F8 trư?c khi Windows logo xu?t hi?n. N?u Windows logo xu?t hi?n, b?n ph?i th? l?i.
  • N?u máy tính có nhi?u hơn m?t h? đi?u hành, s? d?ng các phím m?i tên đ? làm n?i b?t các h? đi?u hành mà b?n mu?n đ? b?t đ?u trong ch? đ? an toàn, và sau đó nh?n F8.
 3. Trên màn h?nh tùy ch?n kh?i đ?ng nâng cao, s? d?ng các phím m?i tên đ? làm n?i b?t tùy ch?n ch? đ? an toàn mà b?n mu?n, và sau đó nh?n ENTER.
 4. Ki?m tra chu?t.
 5. Đ? l?i ch? đ? an toàn, kh?i đ?ng l?i máy tính và đ? cho nó b?t đ?u trong ch? đ? chu?n.

Microsoft Windows XP

Đ? kh?i đ?ng Windows XP trong ch? đ? an toàn, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m D?ng l?i, và sau đó nh?p vào D?ng l?i trong danh sách th? xu?ng.
 2. Trong các T?t Windows h?p tho?i h?p, b?m vàoKh?i đ?ng l?i, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Khi b?n nh?n đư?c thông báo sau, b?m phím F8:
  Vui l?ng ch?n h? đi?u hành đ? b?t đ?u
 4. S? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n ch? đ? an toàn thích h?p tùy ch?n, và sau đó nh?n ENTER.
 5. N?u b?n có m?t h? th?ng kh?i đ?ng kép ho?c đa kh?i đ?ng, ch?n các cài đ?t mà b?n đ? truy c?p b?ng cách s? d?ng các phím m?i tên, và sau đó b?m NH?P.
 6. Ki?m tra chu?t.
 7. Đ? l?i ch? đ? an toàn, kh?i đ?ng l?i máy tính và đ? cho nó b?t đ?u trong ch? đ? chu?n.
Chú ý M?t s? chương tr?nh và các thi?t b? không làm vi?c trong ch? đ? an toàn.

N?u v?n đ? x?y ra trong ch? đ? an toàn, ti?p t?c phương pháp 5.

Nếu v?n đ? không x?y ra trong ch? đ? an toàn, có th? là m?t b?t thư?ng ph?n m?m. Đi t?i phương pháp 4.

Method 4: Hi?n th? l?i ph?n m?m c?a b?n

Cài đ?t phiên b?n hi?n t?i c?a IntelliPoint ph?n m?m

Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau:
http://www.Microsoft.com/Hardware/Download/Download.aspx?Category=Mk

Ki?m tra thi?t đ?t thu?c tính chu?t trong Microsoft Windows

Đ?m b?o r?ng đó Double-click ho?c ClickSaver không đư?c phép. Đ? làm đi?u này, làm theo các bư?c sau:
 1. M? các Chu?t h?p tho?i. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:
  • Trong Windows Vista ho?c Windows 7, nh?p vào B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Nút b?t đ?u
   , lo?i Chu?ttrong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó b?m Chu?t (ho?c Microsoft Mouse) trong các Chương tr?nh danh sách.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Quyền kiểm soát Truy nhập Người dùng
   N?u b?n b? nh?c cho m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c cho m?t xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c nh?p vào Cho phép.
  • Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Main.cpl, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác minh t?p nút IntelliPoint ph?n m?m. Trên các Nút tab, dư?i Nút chuy?n như?ng, ch?c ch?n r?ng các Nút trái thi?t l?p là B?m (m?c đ?nh), và không B?m đúp.

  N?u v?n đ? này x?y ra ch? trong các chương tr?nh c? th?, h?y nh?p vào các Thiết đặt nút, ch?n chương tr?nh b? ?nh hư?ng, và sau đó xác nh?n r?ng các Bên trái nút đư?c thi?t l?p đ? Nh?p vào (m?c đ?nh) cho chương tr?nh đó.
 3. Nh?p vào Ok.

Ki?m tra các c?u h?nh máy tính đ? bàn c?a b?n

H? đi?u hành có th? h? tr? máy tính đ? bàn khác nhau c?u h?nh (phong cách) gán ch?c năng c? th? c?a b?n nh?p chu?t l?nh. N?u Web phong cách c?u h?nh là hi?n đang kích ho?t, m?t đ?a đơn Nh?p chu?t v?t l? có th? đư?c x? l? như m?t nh?p đúp. Đ? xác minh đi?u này c?u h?nh, h?y làm theo các bư?c thích h?p cho h? đi?u hành b?n đang s? d?ng.

Windows Vista hoặc Windows 7
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , lo?i Di?n m?o và cá nhân hóatrong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó b?m Di?n m?o và cá nhân hóa trong các Chương tr?nh danh sách.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Quyền kiểm soát Truy nhập Người dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c cho m?t xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c nh?p vào Cho phép.
 2. Di?n m?o và cá nhân hoá, b?m Tùy ch?n c?p.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào B?m đúp đ? m? kho?n m?c.
Windows XP
 1. B?m đúp Máy tính của tôi.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
 3. Trên các T?ng quát tab, ch?c ch?n r?ng B?m đúp đ? m? kho?n m?c (đơn nh?n vào đây đ? ch?n) đư?c ch?n.
 4. Nh?p vào Áp d?ng đ? lưu thay đ?i thi?t đ?t c?a b?n.
 5. Nh?p vào Ok.
 6. Đóng các Máy tính của tôi h?p tho?i.

Đóng t?t c? chương tr?nh n?n

Trong h? đi?u hành Microsoft Windows, lo?i b? các chương tr?nh b? nh? cư trú và các ph?n m?m khác đư?c n?p trong các kh?i đ?ng môi trư?ng. Cách t?t nh?t đ? làm đi?u này là đ? th?c hi?n m?t th? t?c kh?i đ?ng s?ch. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm s?ch kh?i đ?ng c?a b?n Phiên b?n c?a Windows, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310353Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows XP
929135 Làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? b?ng cách th?c hi?n m?t s?ch kh?i đ?ng trong Windows Vista ho?c trong Windows 7

H?y b? và sau đó cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n chu?t

Lo?i b? ph?n m?m IntelliPoint

Windows Vista hoặc Windows 7

 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút b?t đ?u
  , lo?i Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó b?m Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong các Chương tr?nh danh sách.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Quyền kiểm soát Truy nhập Người dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c cho m?t xác nh?n, g? m?t kh?u, ho?c b?m cho phép.
 2. Nh?p Microsoft Intellipoint, b?m vào Thay đổi, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ.

Windows XP và phiên b?n trư?c

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. B?m đúp Microsoft IntelliPoint.
 4. S? d?ng các phương pháp thích h?p cho các phiên b?n c?a IntelliPoint ph?n m?m.

  Trong phiên b?n 2.2 ho?c trư?c đó

  1. Nh?p vào K?t thúc, và sau đó nh?p vào Đóng.
  2. Nh?p vào Kh?i đ?ng l?i Windows.

  Trong phiên b?n 3.0 ho?c phiên b?n sau này

  1. Nh?p vào Xóa m?i t?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Nh?p vào Có, tôi mu?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a tôi bây gi?, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
Cài đ?t l?i ph?n m?m IntelliPoint
 1. Truy c?p vào trang Web sau đây đ? t?i ph?n m?m IntelliPoint m?i nh?t:
  http://www.Microsoft.com/Hardware/Download/Download.aspx?Category=Mk
 2. Ch?n tùy ch?n thích h?p, và sau đó t?i v? và ch?y ph?n m?m.
 3. Làm theo các hư?ng d?n đ? cài đ?t quá tr?nh.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính n?u b?n b? nh?c.

Thi?t l?p l?i nút chu?t đ? m?c đ?nh c?a h?

Chú ý Các bư?c sau đây cho IntelliPoint ph?n m?m phiên b?n 3.0 ho?c sau này. B?n có th? t?i ph?n m?m IntelliPoint m?i nh?t ? đây Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Hardware/Download/Download.aspx?Category=Mk
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Chu?t.
 3. Trên các Nút tab, b?m vào Khôi ph?c m?c đ?nh. N?u v?n đ? tác đ?ng đ?n ch? là m?t chương tr?nh c? th?, h?y nh?p vào các Thiết đặt nút, ch?n chương tr?nh đó và sau đó nh?p vào Khôi ph?c m?c đ?nh.

  Chú ý N?u Khôi ph?c m?c đ?nh là không có s?n, t?t c? các bài t?p nút c?a b?n đ? đư?c thi?t l?p ch? đ? m?c đ?nh.
 4. Nh?p vào Ok.

Cách 5: Ki?m tra ph?n c?ng chu?t và th? trao đ?i chu?t c?ng n?u có th?

T?t máy tính. Ki?m ch?ng r?ng chu?t cáp ho?c ngư?i nh?n không b? hư h?ng và r?ng các chân vào đ?u n?i k?t thúc không ph?i là cong. Lo?i b? b?t k? chu?t ho?c cáp USB m? r?ng. N?u có th?, h?y th? chu?t trong m?t c?ng khác, t?t hơn là m?t trong nh?ng tr?c ti?p trên máy tính. B?t c?a b?n máy tính và thi l?i.

Phương pháp 6: Th? nghi?m chu?t trên máy tính khác ho?c th? nghi?m m?t con chu?t khác nhau trên máy tính

Đ? xác đ?nh li?u chu?t ho?c máy tính là khi?m khuy?t, làm theo các bư?c sau:
 1. Ki?m tra chu?t trong câu h?i v? m?t h? th?ng mà b?n bi?t là làm vi?c. N?u v?n đ? xu?t hi?n đ? làm theo con chu?t, b?n có th? ph?i tr? l?i ho?c thay th? chu?t.
 2. Ki?m tra m?t con chu?t mà b?n bi?t làm vi?c trên máy tính trong câu h?i. N?u v?n đ? dư?ng như v?n c?n trên máy tính, sau đó v?n đ? là nhi?u kh? năng ph?n m?m-liên quan.

THAM KH?O

Đ? t?m hi?u v? làm th? nào đ? thay đ?i các thi?t đ?t chu?t trong Windows Vista ho?c trong Windows 7, làm theo hư?ng d?n trong ch? đ? "Thay đ?i thi?t đ?t chu?t" trong Windows giúp và h? tr?. Đ? xem các ch? đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , và sau đó nh?p vào Tr? giúp và h? tr?.
 2. Trong các T?m ki?m tr? giúp h?p, lo?i Thay đ?i thi?t đ?t chu?t, và sau đó nh?p vào T?m ki?m tr? giúp.
 3. Nh?p vào ch? đ? thích h?p.
Đ? t?m hi?u v? làm th? nào đ? b?t đ?u m?t máy tính ? ch? đ? safe mode trong Windows Vista ho?c trong Windows 7, làm theo hư?ng d?n trong ch? đ? "Kh?i đ?ng máy tính ? ch? đ? safe mode" trong Windows giúp và h? tr?. Đ? xem các ch? đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , và sau đó nh?p vào Tr? giúp và h? tr?.
 2. Trong các T?m ki?m tr? giúp h?p, lo?i Kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn, và sau đó nh?p vào T?m ki?m tr? giúp.
 3. Nh?p vào ch? đ? thích h?p.
Đ? t?m hi?u v? làm th? nào đ? thay đ?i tùy ch?n thư m?c trong Windows Vista ho?c trong Windows 7, làm theo hư?ng d?n trong ch? đ? "xem thay đ?i c?p và hành vi" trong Windows giúp và h? tr?. Đ? xem các ch? đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , và sau đó nh?p vào Tr? giúp và h? tr?.
 2. Trong các T?m ki?m tr? giúp h?p, lo?i Thay đ?i xem c?p và hành vi, và sau đó nh?p vào T?m ki?m tr? giúp.
 3. Nh?p vào ch? đ? thích h?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 266738 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
 • Microsoft Habu Laser Gaming Mouse
 • Microsoft IntelliMouse 3.0
 • Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0
 • Microsoft Laser Mouse 6000
 • Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Notebook Optical Mouse
 • Microsoft Optical Mouse
 • Microsoft Optical Mouse by Starck
 • Microsoft Wireless Desktop
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 5000
 • Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 4000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Elite
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 5000
 • Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 3000
 • Microsoft Arc Mouse
 • Microsoft Basic Optical Mouse
 • Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 1000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 3000
 • Microsoft Explorer Mouse
 • Microsoft Explorer Mini Mouse
 • Microsoft Mobile Memory Mouse 8000
 • Microsoft Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Presenter 3000
 • Microsoft SideWinder Mouse
 • Microsoft Wired Desktop 500
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 7000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2000
 • Microsoft Wireless Wheel Mouse
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbhardware kbmt KB266738 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:266738

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com