Tích l?y Update 3 cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2667632 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Cumulative Update, C?p Nh?t cho Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 đư?c mô t? trong ph?n "Thông tin thêm" ch?a hotfixes cho các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh sau khi phát hành c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra các hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đ? đư?c bao g?m trong năm 2009 máy ch? máy ch? lưu tr? tích h?p trư?c s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này.

Quan tr?ng C?p Nh?t tích l?y này bao g?m t?t c? các thành ph?n s?n ph?m gói. Tuy nhiên, Cumulative Update 3 C?p Nh?t ch? nh?ng tính năng mà hi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.

THÔNG TIN THÊM

C?p nh?t này tích l?y (CU) là m?t C?p Nh?t rollup có ch?a các m?c sau đây:
  • T?t c? trư?c đây phát hành hotfixes cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
  • T?t c? các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Cumulative Update 1 (CU1) và tích l?y Update 2 (Cu) cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
  • M?t s? hotfixes cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 và cho Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2006
  • M?t s? c?i ti?n b? sung

Lưu ? C?p Nh?t tích l?y này không ch?a b?n s?a l?i cho Microsoft Enterprise đơn kí nh?p (SSO). V? v?y, b?n c?p nh?t này không áp d?ng cho các máy ch? SSO đ?c l?p.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? Microsoft s?n ph?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Cumulative Update 3 cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft mà th?o lu?n v? các hotfix đư?c gi?i phóng khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?i máy ch? lưu tr? h?i nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.

tích h?p d? li?u

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô t?
2663790Kh?c ph?c: D? li?u tham s? đ?u ra không đúng cho các ki?u d? li?u CHAR ho?c VARCHAR có th? đư?c tr? l?i khi b?n s? d?ng các b? chuy?n đ?i BizTalk cho DB2 g?i th? t?c lưu tr? DB2
2504432Kh?c ph?c: Các tài s?n k?t n?i th?i gian ch? không áp d?ng m?t cách chính xác khi k?t n?i nên có s?n trong h? bơi trong m?t môi trư?ng Microsoft Host Integration Server 2010

Tích h?p m?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
bài vi?t
s?
Mô t?
2663621Kh?c ph?c: WMI truy v?n đư?c s? d?ng đ? ki?m tra t?nh tr?ng c?a máy ch? lưu tr? tích h?p b?n ghi d?ch v? có th? ng?ng đáp ?ng

Làm th? nào đ? có đư?c tích l?y Update 3 cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009

M?t C?p Nh?t tích l?y đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Cumulative update C?p Nh?t ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. C?p Nh?t tích l?y này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009. Gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo s? ch?a hotfix đư?c trong b?n c?p nh?t này tích l?y.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c nh?ng C?p Nh?t tích l?y.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho b?n c?p nh?t này c? th? tích l?y. Danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng Microsoft và h? tr?
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix t?i v? có s?n" hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y có b?n C?p Nh?t. N?u b?n không th?y m?t ngôn ng? nh?t đ?nh, không có C?p Nh?t tích l?y là có s?n cho ngôn ng? đó.

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a C?p Nh?t tích l?y này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng tab múi thời gian trong m?c ngày và gi? trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Configuration.exe8.0.3977.22,332,89624-May-201216: 11x 86
Convertprimex.dll8.0.3977.2106,72024-May-201216: 11x 86
Db2oledb.dll8.0.3977.2531,67224-May-201216: 11x 86
Dbgtrace.dll8.0.3977.242,20024-May-201216: 11x 86
Drdaresync.exe8.0.3977.2478,42424-May-201216: 11x 86
Hipadminclasses.dll8.0.3977.2624,35224-May-201216: 11x 86
Hipobjects.dll8.0.3977.21,272,53624-May-201216: 11x 86
Hisconfig.dll8.0.3977.2482,52024-May-201216: 11x 86
Hisvsswriter.exe8.0.3977.255,52024-May-201216: 11x 86
Mgddtcob390.dll8.0.3977.2596,69624-May-201216: 11x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.0.3977.2133,37624-May-201216: 11x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll8.0.3977.2164,12024-May-201216: 11x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappercommon.dll8.0.3977.270,95224-May-201216: 11x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll8.0.3977.2163,10424-May-201216: 11x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.0.3977.288,32824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Management.dll8.0.3977.2407,85624-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.0.3977.280,16824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Management.dll8.0.3977.267,88024-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.0.3977.284,26424-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.Configuration.dll8.0.3977.2297,23224-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.3977.21,280,28824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.0.3977.2506,13624-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.3977.2239,88824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.session.dll8.0.3977.2121,10424-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.0.3977.267,88024-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.0.3977.296,54424-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.3977.251,48024-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.convertprimex.interop.dll7.0.2303.017,19224-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.0.3977.280,16824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.0.3977.263,76824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.0.3977.263,76824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.genericuserdatastatemachine.dll8.0.3977.225,91224-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.0.3977.2117,00824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.hipadminclasses.interop.dll7.0.2303.080,17624-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnectstatemachine.dll8.0.3977.235,12024-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.3977.276,07224-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.0.3977.263,76824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.mgddtcob390.interop.dll7.0.2303.071,97624-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemiprimitiveconverter.dll8.0.3977.215.672 ngư?i24-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.0.3977.298,10424-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.0.3977.247,38424-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.0.3977.263,76824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.0.3977.247,40824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.0.3977.2702,74424-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.0.3977.263,78424-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Ctrl.dll8.0.3977.2121,11224-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.0.3977.222,82424-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.itioutputmessagemgd.dll8.0.3977.213,11224-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.0.3977.2227,60824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.0.3977.267,88024-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.0.3977.2440,60824-May-201216: 11x 86
Mngsna.dll8.0.3977.2123,08824-May-201216: 11x 86
Mobase.dll8.0.3977.2328,91224-May-201216: 11x 86
Msdrda.dll8.0.3977.2882,38424-May-201216: 11x 86
Ppd5250.dll8.0.3977.2108,24024-May-201216: 11x 86
Q2qexpl.exe8.0.3977.2468,17624-May-201216: 11x 86
Q2qgw.exe8.0.3977.2501,45624-May-201216: 11x 86
Q2qprfdl.dll8.0.3977.2100,56824-May-201216: 11x 86
Siperf.dll8.0.3977.218,12824-May-201216: 11x 86
Siproxy.dll8.0.3977.2433,87224-May-201216: 11x 86
Snaadsi.dll8.0.3977.2171,21624-May-201216: 11x 86
Snabase.exe8.0.3977.2252,62424-May-201216: 11x 86
Snacfg.dll8.0.3977.2286,92824-May-201216: 11x 86
Snadmod.dll8.0.3977.2812,75224-May-201216: 11x 86
Snaipdlc.dll8.0.3977.21,003,73624-May-201216: 11x 86
Snanls.dll8.0.3977.2109,77624-May-201216: 11x 86
Snaperf.dll8.0.3977.221,71224-May-201216: 11x 86
Snaprint.exe8.0.3977.278,55224-May-201216: 11x 86
Snaservr.exe8.0.3977.2680,15224-May-201216: 11x 86
Tranlu62.dll8.0.3977.290,84024-May-201216: 11x 86
Trcipdlc.dll8.0.3977.23,024,08824-May-201216: 11x 86
Trcservr.exe8.0.3977.2921,81624-May-201216: 11x 86
Trnsbidi.dll8.0.3977.261,65624-May-201216: 11x 86
Win3270.exe8.0.3977.2153,80824-May-201216: 11x 86
Winvprt.dll8.0.3977.2209,10424-May-201216: 11x 86
Wmisna.dll8.0.3977.2309,45624-May-201216: 11x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Configuration.exe8.0.3977.22,332,89624-May-201216: 11x 86
Convertprimex.dll8.0.3977.2106,72024-May-201216: 11x 86
Db2oledb.dll8.0.3977.2531,67224-May-201216: 11x 86
Dbgtrace.dll8.0.3977.242,20024-May-201216: 11x 86
Drdaresync.exe8.0.3977.2478,42424-May-201216: 11x 86
Hipadminclasses.dll8.0.3977.2624,35224-May-201216: 11x 86
Hipobjects.dll8.0.3977.21,272,53624-May-201216: 11x 86
Hisconfig.dll8.0.3977.2482,52024-May-201216: 11x 86
Hisvsswriter.exe8.0.3977.255,52024-May-201216: 11x 86
Mgddtcob390.dll8.0.3977.2596,69624-May-201216: 11x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.0.3977.2133,37624-May-201216: 11x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll8.0.3977.2164,12024-May-201216: 11x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappercommon.dll8.0.3977.270,95224-May-201216: 11x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll8.0.3977.2163,10424-May-201216: 11x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.0.3977.288,32824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Management.dll8.0.3977.2407,85624-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.0.3977.280,16824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Management.dll8.0.3977.267,88024-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.0.3977.284,26424-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.Configuration.dll8.0.3977.2297,23224-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.3977.21,280,28824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.0.3977.2506,13624-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.3977.2239,88824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.session.dll8.0.3977.2121,10424-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.0.3977.267,88024-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.0.3977.296,54424-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.3977.251,48024-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.convertprimex.interop.dll7.0.2303.017,19224-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.0.3977.280,16824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.0.3977.263,76824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.0.3977.263,76824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.genericuserdatastatemachine.dll8.0.3977.225,91224-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.0.3977.2117,00824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.hipadminclasses.interop.dll7.0.2303.080,17624-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnectstatemachine.dll8.0.3977.235,12024-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.3977.276,07224-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.0.3977.263,76824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.mgddtcob390.interop.dll7.0.2303.071,97624-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemiprimitiveconverter.dll8.0.3977.215.672 ngư?i24-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.0.3977.298,10424-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.0.3977.247,38424-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.0.3977.263,76824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.0.3977.247,40824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.0.3977.2702,74424-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.0.3977.263,78424-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Ctrl.dll8.0.3977.2121,11224-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.0.3977.222,82424-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.itioutputmessagemgd.dll8.0.3977.213,11224-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.0.3977.2227,60824-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.0.3977.267,88024-May-201216: 11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.0.3977.2440,60824-May-201216: 11x 86
Mngsna.dll8.0.3977.2123,08824-May-201216: 11x 86
Mobase.dll8.0.3977.2328,91224-May-201216: 11x 86
Msdrda.dll8.0.3977.2882,38424-May-201216: 11x 86
Ppd5250.dll8.0.3977.2108,24024-May-201216: 11x 86
Q2qexpl.exe8.0.3977.2468,17624-May-201216: 11x 86
Q2qgw.exe8.0.3977.2501,45624-May-201216: 11x 86
Q2qprfdl.dll8.0.3977.2100,56824-May-201216: 11x 86
Siperf.dll8.0.3977.218,12824-May-201216: 11x 86
Siproxy.dll8.0.3977.2433,87224-May-201216: 11x 86
Snaadsi.dll8.0.3977.2171,21624-May-201216: 11x 86
Snabase.exe8.0.3977.2252,62424-May-201216: 11x 86
Snacfg.dll8.0.3977.2286,92824-May-201216: 11x 86
Snadmod.dll8.0.3977.2812,75224-May-201216: 11x 86
Snaipdlc.dll8.0.3977.21,003,73624-May-201216: 11x 86
Snanls.dll8.0.3977.2109,77624-May-201216: 11x 86
Snaperf.dll8.0.3977.221,71224-May-201216: 11x 86
Snaprint.exe8.0.3977.278,55224-May-201216: 11x 86
Snaservr.exe8.0.3977.2680,15224-May-201216: 11x 86
Tranlu62.dll8.0.3977.290,84024-May-201216: 11x 86
Trcipdlc.dll8.0.3977.23,024,08824-May-201216: 11x 86
Trcservr.exe8.0.3977.2921,81624-May-201216: 11x 86
Trnsbidi.dll8.0.3977.261,65624-May-201216: 11x 86
Win3270.exe8.0.3977.2153,80824-May-201216: 11x 86
Winvprt.dll8.0.3977.2209,10424-May-201216: 11x 86
Wmisna.dll8.0.3977.2309,45624-May-201216: 11x 86
Convertprimex.dll8.0.3977.2147,68024-May-201216: 16x 64
Db2oledb.dll8.0.3977.2746,20024-May-201216: 16x 64
Dbgtrace.dll8.0.3977.264,21624-May-201216: 16x 64
Drdaresync.exe8.0.3977.2675,03224-May-201216: 16x 64
Hipadminclasses.dll8.0.3977.21,142,49624-May-201216: 16x 64
Hipobjects.dll8.0.3977.22,225,88024-May-201216: 16x 64
Hisconfig.dll8.0.3977.2482,52024-May-201216: 16x 86
Hisvsswriter.exe8.0.3977.281,63224-May-201216: 16x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.0.3977.2133,37624-May-201216: 16x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll8.0.3977.2197,40024-May-201216: 16x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappercommon.dll8.0.3977.284,26424-May-201216: 16x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll8.0.3977.2194,84824-May-201216: 16x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.0.3977.288,32824-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Management.dll8.0.3977.2407,85624-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.0.3977.280,16824-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Management.dll8.0.3977.267,88024-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.0.3977.284,26424-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.Configuration.dll8.0.3977.2297,23224-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.3977.21,280,28824-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.0.3977.2506,13624-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.3977.2239,88824-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.session.dll8.0.3977.2121,10424-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.0.3977.267,88024-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.0.3977.296,54424-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.3977.251,48024-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.0.3977.280,16824-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.0.3977.263,76824-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.0.3977.263,76824-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.genericuserdatastatemachine.dll8.0.3977.225,91224-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.0.3977.2117,00824-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnectstatemachine.dll8.0.3977.235,12024-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.3977.276,07224-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.0.3977.263,76824-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemiprimitiveconverter.dll8.0.3977.215.672 ngư?i24-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.0.3977.2100,15224-May-201216: 16x 64
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.0.3977.247,38424-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.0.3977.263,76824-May-201216: 16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.0.3977.247,40824-May-201216: 16x 86
Mngsna.dll8.0.3977.2159,44024-May-201216: 16x 64
Mobase.dll8.0.3977.2500,94424-May-201216: 16x 64
Msdrda.dll8.0.3977.21,531,60024-May-201216: 16x 64
Ppd5250.dll8.0.3977.2134,35224-May-201216: 16x 64
Siperf.dll8.0.3977.220,17624-May-201216: 16x 64
Siproxy.dll8.0.3977.2593,10424-May-201216: 16x 64
Snaadsi.dll8.0.3977.2416,97624-May-201216: 16x 64
Snabase.exe8.0.3977.2294,09624-May-201216: 16x 64
Snacfg.dll8.0.3977.2387,28024-May-201216: 16x 64
Snadmod.dll8.0.3977.21,019,08824-May-201216: 16x 64
Snaipdlc.dll8.0.3977.21,397,46424-May-201216: 16x 64
Snanls.dll8.0.3977.2128,72024-May-201216: 16x 64
Snaperf.dll8.0.3977.226,83224-May-201216: 16x 64
Snaprint.exe8.0.3977.292,37624-May-201216: 16x 64
Snaservr.exe8.0.3977.2968,40824-May-201216: 16x 64
Tranlu62.dll8.0.3977.2122,07224-May-201216: 16x 64
Trcipdlc.dll8.0.3977.23,783,38424-May-201216: 16x 64
Trcservr.exe8.0.3977.21,262,80824-May-201216: 16x 64
Trnsbidi.dll8.0.3977.267,80024-May-201216: 16x 64
Win3270.exe8.0.3977.2207,56824-May-201216: 16x 64
Winvprt.dll8.0.3977.2248,01624-May-201216: 16x 64
Wmisna.dll8.0.3977.2580,81624-May-201216: 16x 64

Thu?c tính

ID c?a bài: 2667632 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2009
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2667632 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2667632

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com