T? ch?c s? ki?n ID 2915 đư?c kí nh?p mà ch? ra r?ng m?t d? ph?ng throttling chính sách đang đư?c s? d?ng trên m?t tài kho?n b?n ghi d?ch v? trong môi trư?ng Exchange Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2668900 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n s? d?ng trương m?c Dịch vụ Access h?p thư đư?c lưu tr? trên Microsoft Exchange Server 2010.
  • Tài kho?n b?n ghi d?ch v? c? g?ng truy c?p m?t h?p thư Exchange Server 2010.
  • Truy?n thông thoáng qua l?i x?y ra trong b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t (AD DS).
Trong trư?ng h?p này, giao ti?p v?i Thư mục Họat động có th? không. Khi v?n đ? này x?y ra, k?t n?i có th? đư?c throttled ? m?c đ? m?c đ?nh thay v? ? c?p tài kho?n b?n ghi d?ch v?. V? v?y, thông tin d? ph?ng có th? đư?c l?ng đ?ng trong chính sách throttling cho tài kho?n b?n ghi d?ch v?. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n ghi d?ch v? ho?c ?ng d?ng d?a trên tài kho?n b?n ghi d?ch v? không nh?n đư?c thông tin t? Exchange server.

Ví d?, khi v?n đ? này x?y ra, ngư?i dùng BlackBerry không th? đ?ng h?p thư c?a h? v?i Exchange server.

Thêm vào đó, t? ch?c s? ki?n ID 2915 đư?c kí nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng trên máy ch? Exchange. Dư?i đây là m?t m?u c?a các s? ki?n đư?c kí nh?p khi v?n đ? này x?y ra:

ID: 2915
M?c đ?: l?i
Ngu?n: MSExchange ADAccess
Thông báo: Quy tr?nh Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Service.exe (PID = 5372). Ngư?i s? d?ng ' Sid ~ DOMAIN\SERVICEACCOUNT ~ RCA ~ sai ' đ? đi qua ngân sách '263' l?n cho thành ph?n 'RCA' trong v?ng m?t kho?ng th?i gian m?t phút. Thông báo: ' chính sách: [d? ph?ng], b? ph?n: MaxConcurrency:262;'. Giá tr? ngư?ng: '100'.


GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:
2685289 Mô t? Update Rollup 3 cho Exchange Server 2010 Service Pack 2

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? Exchange Server 2010 khách hàng truy c?p.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2668900 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2668900 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2668900

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com