Li "Windows khng th truy nhp thit bi, ng dn hoc tp a chi inh" khi tim cach cai t, cp nht hoc khi ng mt chng trinh hoc tp

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2669244 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi tim cach cai t, nng cp hoc khi ng mt chng trinh hoc tp, ban nhn c thng bao li sau:

Li: Windows khng th? truy nh?p thi?t b?, ?ng d?n ho?c t?p a chi inh. Ban co th khng co quyn truy nhp thich hp vao muc nay

Nguyn nhn

S c nay co th xay ra nu mt trong cac trng hp sau tn tai trn PC cua ban.
 • Ban khng co quyn truy cp vao tp hoc vi tri tp.
 • Tp vi tri hin khng truy nhp c nh vi tri trn mang hoc ia ngoai hin khng c kt ni vi PC.
 • Tp a bi di chuyn hoc xoa.
 • Tp hoc li t?t b? h?ng.
 • Tp c th? b? ch?n b?i Windows.
 • Ph?n m?m dit vi-rt c?a b?n c th? ch?n tp.

Gi?i php

khc phuc s c nay, hay lam theo cac bc trong nhng phng phap di y, bt u vi phng phap 1. Nu phng phap 1 khng khc phuc c s c, hay tip tuc phng phap k tip.

Phng php 1: Kim tra xem ban co quyn m tp khng

Chu y am bao ban la Quan tri vin hoc thanh vin cua nhom Quan tri Min nu ban trong min.

Quyn la cac quy tc c kt hp vi tp giup xac inh xem ban co quyn truy nhp tp hay khng va nhng thao tac ban co th thc hin vi tp. kim tra quyn i vi tp hoc th muc, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm chut phai vao tp hoc th muc, ri bm Thuc tinh.
 2. Bm vao tab Bao mt.
 3. Trong Tn nhom hoc ngi dung, bm vao tn cua ban xem cac quyn ban co. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k bn d?i).
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 4. Bm Chinh sa, ri bm chon cac hp kim cho quyn ma ban cn, ri bm OK. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k bn d?i).
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny

bit thm thng tin v quyn, hay xem Quyn la gi?

Phng phap 2: Kim tra am bao vi tri tp sn co

Ban co th nhn c li nay nu li tt hoc ban cai t ang tim cach truy nhp mt vi tri hin khng co, chng han nh ia c kt ni mang hoc ia di ng. Kim tra ng dn cua tp ma Windows khng th truy nhp va am bao rng vi tri co th truy nhp c. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k bn d?i).
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny

Phng php 3: am bao tp cha bi di chuyn hoc xoa

Ban cung co th nhn c li nay nu tp a bi di chuyn hoc xoa. Duyt ti vi tri cua tp va am bao tp ang vi tri o.

Phng php 4: Tao lai li tt kim tra xem co bi hong

Ban cung co th nhn c li nay nu li tt hoc loai tp khac a bi hong. Ban co th kim tra li tt bi hong bng cach tao lai li tt. ? thc hin vic ny, xem T?o ho?c xo l?i t?t.

Nu ng dung hoc loai tp khac bi hong, co th cn sa ng dung khc phuc s c.

Phng php 5: Kim tra xem tp co bi chn bi Windows

Trong mt s trng hp, tp co th bi chn bi Windows. Kim tra thuc tinh cua tp, co th co mt ghi chu cho bit Tp nay trn may tinh khac va co th bi chn nhm giup bao v may tinh nay kim tra va bo chn tp, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm chut phai vao tp a chn, ri bm Thuc tinh.
 2. Trong tab Chung, bm Bo chn nu co tuy chon nay.

Phng php 6: Kim tra xem liu phn mm dit vi-rut co ang chn tp khng

Ban co th kim tra xem phn mm dit vi-rut co ang chn tp bng cach tam thi tt phn mm, ri tim cach m tp. Nu ban phai tam thi tt phn mm dit vi-rut, ban nn bt lai ngay khi thc hin xong. Nu ban kt ni vi Internet khi phn mm dit vi-rut cua ban bi tt, PC cua ban se d bi tn cng.

Quan trong: Tt phn mm dit vi-rut hoc thay i thit t co th khin PC cua ban d bi vi-rut tn cng, la ao hoc cac t tn cng nguy him. Microsoft khng khuyn ban tt phn mm dit vi-rut hoc thay i thit t. Nu ban phai tam thi tt phn mm dit vi-rut, ban nn bt lai ngay khi thc hin xong. Ban t chiu rui ro khi s dung cach nay. tam thi tt phn mm dit vi-rut, xem Tt phn mm dit vi-rut

Thng tin thm

bit thm thng tin v li khi truy nhp tp hoc th muc trong Windows, hay xem "Truy nhp Bi t chi" hoc cac li khac khi truy nhp hoc lam vic vi tp hoc th muc trong Windows

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2669244 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 6.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? kha:
kbcip KB2669244

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com