Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, th?i gian th?ng nh?t truy?n thông qu?n l? API 3.0 ch?y: năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2670539 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
GI?I THI?U
B?n c?p nh?t này c?i thi?n đ? tin c?y, s? ?n đ?nh và hi?u su?t c?a Lync Server 2010, th?i gian th?ng nh?t truy?n thông qu?n l? API 3.0 ch?y. C?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? mà trư?c đây đư?c li?t kê trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

2500449 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, th?i gian th?ng nh?t truy?n thông qu?n l? API 3.0 ch?y: tháng 2011
2571505 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, th?i gian th?ng nh?t truy?n thông qu?n l? API 3.0 ch?y: Tháng B?y 2011
2500448 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, th?i gian th?ng nh?t truy?n thông qu?n l? API 3.0 ch?y: ngày năm 2011
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cumulative Update for update Microsoft Lync Server 2010, th?i gian th?ng nh?t truy?n thông qu?n l? API 3.0 ch?y mà có niên đ?i năm 2012. B?n c?p nh?t này c?i thi?n đ? tin c?y, s? ?n đ?nh và hi?u su?t c?a Lync Server 2010, th?i gian th?ng nh?t truy?n thông qu?n l? API 3.0 ch?y.

GI?I PHÁP

Trung tâm t?i v?

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói UcmaRuntime.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng hai 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng các gói c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này s? thay th? C?p Nh?t sau đây:
2500449 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, th?i gian th?ng nh?t truy?n thông qu?n l? API 3.0 ch?y: tháng 2011

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các C?p Nh?t gói trong gói này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
File_default.TMXkhông áp d?ng1,298,10402/18/1219: 38không áp d?ng
File_gac_collaboration.dll4.0.7577.1835,585,72011/15/1120: 12x 86
File_gac_internal.Media.dll4.0.7577.1907,576,89602/18/1220: 21x 64
File_gac_sipeps.dll4.0.7577.1901,696,01602/18/1220: 19x 64
File_ocstracer.exe4.0.7577.172655,10410/06/119: 42x 64

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2670539 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Unified Communications Managed API v3.0 Core Runtime
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2670539 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2670539

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com