Turi nopl?de notiek Audiodg.exe process, Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2670667 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Pie?emsim, ka jums atska?ot ska?u atk?rtoti dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2. ??d? gad?jum? rokturi nopl?des notiek Audiodg.exe process. Kad rodas ?? probl?ma, Audiodg.exe procesu Task Manager rokturi skaits palielin?s.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai Windows 7 Service Pack 1 (SP1) vai Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par servisa pakotne 1 Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Lai lietotu ?o labojumfailu, jums nav, lai veiktu jebk?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
 • Failus, kas attiecas uz konkr?to produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 1.17XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1.21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • VDR pakalpojumu nozar?m ietver tikai tos labojumus, kuri pla?i izlaists risin?t pla?u, ?oti svar?gus jaut?jumus. LDR pakalpojumu nozar?m ietver labojumfailus, papildus pla?i pieejami labojumi.
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi atsevi??i sada?? "papildu inform?cija, Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMU un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?rk?rt?gi svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Audioeng.dll6.1.7601.17774374,78407-Feb-201205: 30x86
Audiokse.dll6.1.7601.17774442,88007-Feb-201205: 33x86
Audioses.dll6.1.7601.17774195,58407-Feb-201205: 30x86
Encdump.dll5.0.1.1274,94407-Feb-201205: 31x86
Audioeng.dll6.1.7601.21917374,78407-Feb-201206: 08x86
Audiokse.dll6.1.7601.21917442,88007-Feb-201206: 11x86
Audioses.dll6.1.7601.21917195,58407-Feb-201206: 08x86
Encdump.dll5.0.1.1274,94407-Feb-201206: 09x86
Visiem atbalsta x64 versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Audioeng.dll6.1.7601.17774440,83207-Feb-201206: 32x64
Audiokse.dll6.1.7601.17774499,71207-Feb-201206: 36x64
Audioses.dll6.1.7601.17774296,44807-Feb-201206: 32x64
AudioSrv.dll6.1.7601.17774679,42407-Feb-201206: 32x64
Encdump.dll5.0.1.1283,64807-Feb-201206: 32x64
Audioeng.dll6.1.7601.21917440,83207-Feb-201206: 18x64
Audiokse.dll6.1.7601.21917499,71207-Feb-201206: 23x64
Audioses.dll6.1.7601.21917296,44807-Feb-201206: 18x64
AudioSrv.dll6.1.7601.21917679,42407-Feb-201206: 18x64
Encdump.dll5.0.1.1283,64807-Feb-201206: 19x64
Audioeng.dll6.1.7601.17774374,78407-Feb-201205: 30x86
Audiokse.dll6.1.7601.17774442,88007-Feb-201205: 33x86
Audioses.dll6.1.7601.17774195,58407-Feb-201205: 30x86
Audioeng.dll6.1.7601.21917374,78407-Feb-201206: 08x86
Audiokse.dll6.1.7601.21917442,88007-Feb-201206: 11x86
Audioses.dll6.1.7601.21917195,58407-Feb-201206: 08x86
Visiem piem?rotajiem IA x64 versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Audiodg.exe6.1.7601.17774323,07207-Feb-201205: 02IA-64
Audiokse.dll6.1.7601.17774338,94407-Feb-201205: 04IA-64
Audioses.dll6.1.7601.17774607,74407-Feb-201205: 04IA-64
AudioSrv.dll6.1.7601.177741,382,91207-Feb-201205: 04IA-64
Audiodg.exe6.1.7601.21917323,07207-Feb-201205: 11IA-64
Audiokse.dll6.1.7601.21917338,94407-Feb-201205: 13IA-64
Audioses.dll6.1.7601.21917607,74407-Feb-201205: 13IA-64
AudioSrv.dll6.1.7601.219171,382,91207-Feb-201205: 13IA-64
Audioeng.dll6.1.7601.17774374,78407-Feb-201205: 30x86
Audiokse.dll6.1.7601.17774442,88007-Feb-201205: 33x86
Audioses.dll6.1.7601.17774195,58407-Feb-201205: 30x86
Audioeng.dll6.1.7601.21917374,78407-Feb-201206: 08x86
Audiokse.dll6.1.7601.21917442,88007-Feb-201206: 11x86
Audioses.dll6.1.7601.21917195,58407-Feb-201206: 08x86

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_microsoft windows audio audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17774_none_7866525643127ad9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums88,662
Datums (UTC)07-Feb-2012
Laika (UTC)10: 49
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows audio audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_7933d16d5bfcbc29.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums88,662
Datums (UTC)07-Feb-2012
Laika (UTC)10: 49
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta x64 versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_microsoft windows audio audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17774_none_d484edd9fb6fec0f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums88,666
Datums (UTC)07-Feb-2012
Laika (UTC)11: 16
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft windows audio audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_d5526cf1145a2d5f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums88,666
Datums (UTC)07-Feb-2012
Laika (UTC)11: 16
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-audio-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17774_none_ded9982c2fd0ae0a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums75,265
Datums (UTC)07-Feb-2012
Laika (UTC)05: 49
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-audio-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_dfa7174348baef5a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums75,265
Datums (UTC)07-Feb-2012
Laika (UTC)06: 26
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalst?tajiem IA x64 versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_microsoft windows audio audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17774_none_7867f64c431083d5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums87,840
Datums (UTC)07-Feb-2012
Laika (UTC)10: 35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft windows audio audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_793575635bfac525.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums87,840
Datums (UTC)07-Feb-2012
Laika (UTC)10: 35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-audio-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17774_none_ded9982c2fd0ae0a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums75,265
Datums (UTC)07-Feb-2012
Laika (UTC)05: 49
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-audio-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_dfa7174348baef5a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums75,265
Datums (UTC)07-Feb-2012
Laika (UTC)06: 26
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2670667 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 16. marts - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2670667 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2670667

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com