X? l? r? r? x?y ra trong quá tr?nh Audiodg.exe trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2670667 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? đ?nh r?ng b?n chơi âm thanh liên t?c trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Trong t?nh hu?ng này, m?t x? l? r? r? x?y ra trong quá tr?nh Audiodg.exe. Khi v?n đ? này x?y ra, các x? l? tính c?a quá tr?nh Audiodg.exe trong Task Manager s? tăng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, vô cùng quan tr?ng. LDR d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Audioeng.dll6.1.7601.17774374,78407-Feb-201205: 30x 86
Audiokse.dll6.1.7601.17774442,88007-Feb-201205: 33x 86
Audioses.dll6.1.7601.17774195,58407-Feb-201205: 30x 86
Encdump.dll5.0.1.1274,94407-Feb-201205: 31x 86
Audioeng.dll6.1.7601.21917374,78407-Feb-201206: 08x 86
Audiokse.dll6.1.7601.21917442,88007-Feb-201206: 11x 86
Audioses.dll6.1.7601.21917195,58407-Feb-201206: 08x 86
Encdump.dll5.0.1.1274,94407-Feb-201206: 09x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Audioeng.dll6.1.7601.17774440,83207-Feb-201206: 32x 64
Audiokse.dll6.1.7601.17774499,71207-Feb-201206: 36x 64
Audioses.dll6.1.7601.17774296,44807-Feb-201206: 32x 64
Audiosrv.dll6.1.7601.17774679,42407-Feb-201206: 32x 64
Encdump.dll5.0.1.1283,64807-Feb-201206: 32x 64
Audioeng.dll6.1.7601.21917440,83207-Feb-201206: 18x 64
Audiokse.dll6.1.7601.21917499,71207-Feb-201206: 23x 64
Audioses.dll6.1.7601.21917296,44807-Feb-201206: 18x 64
Audiosrv.dll6.1.7601.21917679,42407-Feb-201206: 18x 64
Encdump.dll5.0.1.1283,64807-Feb-201206: 19x 64
Audioeng.dll6.1.7601.17774374,78407-Feb-201205: 30x 86
Audiokse.dll6.1.7601.17774442,88007-Feb-201205: 33x 86
Audioses.dll6.1.7601.17774195,58407-Feb-201205: 30x 86
Audioeng.dll6.1.7601.21917374,78407-Feb-201206: 08x 86
Audiokse.dll6.1.7601.21917442,88007-Feb-201206: 11x 86
Audioses.dll6.1.7601.21917195,58407-Feb-201206: 08x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Audiodg.exe6.1.7601.17774323,07207-Feb-201205: 02IA-64
Audiokse.dll6.1.7601.17774338,94407-Feb-201205: 04IA-64
Audioses.dll6.1.7601.17774607,74407-Feb-201205: 04IA-64
Audiosrv.dll6.1.7601.177741,382,91207-Feb-201205: 04IA-64
Audiodg.exe6.1.7601.21917323,07207-Feb-201205: 11IA-64
Audiokse.dll6.1.7601.21917338,94407-Feb-201205: 13IA-64
Audioses.dll6.1.7601.21917607,74407-Feb-201205: 13IA-64
Audiosrv.dll6.1.7601.219171,382,91207-Feb-201205: 13IA-64
Audioeng.dll6.1.7601.17774374,78407-Feb-201205: 30x 86
Audiokse.dll6.1.7601.17774442,88007-Feb-201205: 33x 86
Audioses.dll6.1.7601.17774195,58407-Feb-201205: 30x 86
Audioeng.dll6.1.7601.21917374,78407-Feb-201206: 08x 86
Audiokse.dll6.1.7601.21917442,88007-Feb-201206: 11x 86
Audioses.dll6.1.7601.21917195,58407-Feb-201206: 08x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_microsoft-windows-âm thanh-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17774_none_7866525643127ad9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin88,662
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-âm thanh-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_7933d16d5bfcbc29.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin88,662
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-âm thanh-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17774_none_d484edd9fb6fec0f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin88,666
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)11: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-âm thanh-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_d5526cf1145a2d5f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin88,666
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)11: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-âm thanh-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17774_none_ded9982c2fd0ae0a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin75,265
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)05: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-âm thanh-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_dfa7174348baef5a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin75,265
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-âm thanh-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17774_none_7867f64c431083d5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin87,840
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 35
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-âm thanh-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_793575635bfac525.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin87,840
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 35
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-âm thanh-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17774_none_ded9982c2fd0ae0a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin75,265
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)05: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-âm thanh-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_dfa7174348baef5a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin75,265
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2670667 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2670667 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2670667

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com