MS12-025: L? h?ng trong Khuôn kh? .NET có th? cho phép th?c thi m? t? xa: ngày 10 tháng 8 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2671605
Chú ?
Quan tr?ng Đ? đáp ?ng v?i khách hàng thông tin ph?n h?i chúng tôi nh?n đư?c sau khi phát hành b?n g?c c?a b?n c?p nh?t này ngày 10 tháng 4 năm 2012, b?n c?p nh?t này đ? đư?c s?a đ?i và tái phát hành vào ngày 12 tháng 12 năm 2011. N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t ban đ?u, b?n nên cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này s?a đ?i.

Áp d?ng cho

Bài vi?t này áp d?ng cho nh?ng đi?u sau đây:
 • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 khi đư?c dùng v?i:
  • Windows nhà phát tri?n xem trư?c
  • Windows Developer Preview Server
 • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 phát tri?n xem trư?c khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7
  • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1
  • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2
 • Microsoft Khuôn kh? .NET 4 khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7
  • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1
  • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2
  • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
  • Microsoft Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2
 • Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5.1 khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7
  • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1
 • Microsoft NET Framework 3.5, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows nhà phát tri?n xem trư?c
  • Windows Developer Preview Server
 • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2
  • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
  • Microsoft Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2
 • Microsoft Khuôn kh? .NET 1.1 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2
  • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2
  • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2
 • Microsoft Khuôn kh? .NET 1.0 Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows XP Service Pack 3 máy tính bảng Edition
  • Windows XP Service Pack 3 Media Center Edition
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS12-025. B?n có th? xem các b?n tin an ninh đ?y đ? b?ng cách truy c?p m?t web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i: Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n c?p nh?t này

Các bài vi?t sau đây có ch?a các thông tin b? sung v? b?n c?p nh?t này v? nó liên quan đ?n cá nhân s?n ph?m phiên b?n. Các bài vi?t có th? ch?a các thông tin c? th? cho các b?n C?p Nh?t cá nhân ch?ng h?n như t?i v? URL, đi?u ki?n tiên quy?t và dòng lệnh thi?t b? chuy?n m?ch.
 • 2656381 MS12-025: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho xem trư?c nhà phát tri?n Khuôn kh? .NET 4.5 trên Windows 7, Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 và Windows Server 2008 Service Pack 2: ngày 10 tháng 8 năm 2011
 • 2656371 MS12-025: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Khuôn kh? .NET 4.5 trên Windows nhà phát tri?n xem trư?c và Windows Developer Preview Server: tháng 10 năm 2011
 • 2656368 MS12-025: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho các.NET Framework 4 trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: tháng 10 năm 2011
 • 2656373 MS12-025: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: ngày 10 tháng 8 năm 2011
 • 2656372 MS12-025: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Khuôn kh? .NET 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2: tháng 10 năm 2011
 • 2656380 MS12-025: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho các.NET Framework 3.5 trên Windows nhà phát tri?n xem trư?c và Windows Developer Preview Server: tháng 10 năm 2011
 • 2656374 MS12-025: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2 trên Windows Vista Service Pack 2 và Windows Server 2008 Service Pack 2: ngày 10 tháng 8 năm 2011
 • 2656369 MS12-025: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Khuôn kh? .NET 2.0 Service Pack 2 trên Windows XP và Windows Server 2003: ngày 10 tháng 8 năm 2011
 • 2656376 MS12-025: Mô t? v? b?o m?t, C?p Nh?t cho Khuôn kh? .NET 1.1 Service Pack 1 trên Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2 32-bit Edition: ngày 10 tháng 8 năm 2011
 • 2656370 MS12-025: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Khuôn kh? .NET 1.1 Service Pack 1 trên Windows XP, Windows Server 2003 64-bit Edition, Windows Server 2003 Itanium Edition, Windows Vista, Windows Server 2008: ngày 10 tháng 8 năm 2011
 • 2656378 MS12-025: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Khuôn kh? .NET 1.0 Service Pack 3 trên Windows XP Service Pack 3 máy tính bảng Edition và Windows XP Service Pack 3 Media Center Edition: ngày 10 tháng 8 năm 2011

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t cho m?i l?n C?p Nh?t c? th? có th? đư?c t?m th?y trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c tương ?ng v?i b?n c?p nh?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2671605 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 7.0
T? khóa: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2671605 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2671605

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com