M?t C?p Nh?t rollup cho Outlook add-in có s?n cho Microsoft Dynamics NAV 2009

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2675368 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này áp d?ng cho Microsoft Dynamics NAV 2009 cho t?t c? các nư?c và t?t c? các ngôn ng? mi?n đ?a phương.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? m?t C?p Nh?t rollup cho Microsoft Outlook add-in có s?n cho Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 và cho Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1). M?t s? hotfixes cho Outlook add-in đư?c phóng thích sau khi s? phát hành c?a Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1. B?n c?p nh?t này bao g?m m?t rollup c?a các hotfix. Ví d?, các b?c e-mail 2 yêu c?u đư?c g? b? và tra c?u Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) s?a ch?a s? đư?c thêm.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u b?n đang g?p ph?i m?t v?n đ? t?i v?, cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, ho?c có câu h?i h? tr? k? thu?t khác, liên h? v?i đ?i tác c?a b?n ho?c, n?u đ? ghi danh vào m?t k? ho?ch h? tr? tr?c ti?p v?i Microsoft, b?n có th? liên h? v?i h? tr? k? thu?t cho Microsoft Dynamics và t?o ra m?t yêu c?u h? tr? m?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p web site c?a Microsoft sau đây:
https://MBS.Microsoft.com/support/newstart.aspx
B?n c?ng có th? liên l?c h? tr? k? thu?t cho Microsoft Dynamics qua đi?n tho?i b?ng cách s? d?ng các liên k?t này cho s? đi?n tho?i c? th? qu?c gia. Đ? th?c hi?n vi?c này, truy c?p vào m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Đ?i tác
https://MBS.Microsoft.com/partnersource/support/
Khách hàng
https://MBS.Microsoft.com/customersource/support/Information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm
Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u đ? h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u m?t chuyên nghi?p h? tr? k? thu?t cho Microsoft Dynamics và s?n ph?m liên quan s? xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng cho b?t k? câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft Dynamics NAV hotfix hay C?p nh?t t?p

Sau khi b?n yêu c?u m?t hotfix Microsoft Dynamics NAV, m?t siêu liên k?t s? đư?c g?i đ?n b?n trong m?t e-mail.

E-mail s? ch?a m?t siêu liên k?t và m?t kh?u. B?n có th? s? d?ng các siêu liên k?t đ? t?i xu?ng hotfix Microsoft Dynamics NAV ho?c các t?p tin C?p Nh?t. Khi b?n b?m vào các siêu liên k?t, các T?p tin t?i v?-c?nh báo b?o m?t hộp thoại s? m? ra. Sau đó, b?n đư?c nh?c nh? đ? ch?y, đ? ti?t ki?m ho?c đ? h?y b? vi?c t?i xu?ng.

N?u b?n b?m vào Ch?y, các t?p tin B?t đ?u t?i v? và quá tr?nh khai thác. B?n ph?i ch? đ?nh m?t m?c tin thư thoại cho các t?p tin m?i, và sau đó cung c?p m?t kh?u.

N?u b?n b?m vào Ti?t ki?m, b?n ph?i ch? đ?nh m?t con đư?ng đ? lưu các t?p tin nén. Khi b?n m? t?p tin mà b?n đ? lưu, b?n đư?c nh?c nh? đ? ch? ra m?t đư?ng d?n cho các t?p tin. Sau đó, b?n ph?i cung c?p m?t kh?u đư?c cung c?p trong e-mail.

N?u b?n b?m vào H?y b?, đi?m d?ng quá tr?nh t?i v?.


Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t hotfix Microsoft Dynamics NAV ho?c m?t t?p tin C?p Nh?t

Microsoft Dynamics NAV n?n t?ng hotfix và C?p Nh?t đư?c th?c hi?n có s?n như các t?p tin duy nh?t. Đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t hotfix Microsoft Dynamics NAV ho?c m?t b?n C?p Nh?t, b?n ph?i thay th? các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Dynamics NAV hi?n có v?i các hotfix ho?c các t?p tin C?p Nh?t.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u này rollup h?t nhân có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft dynamics nav outlook thêm-in.msikhông áp d?ng3,674,62426-Tháng hai-201206: 36không áp d?ng
Microsoft dynamics nav outlook thêm-in.pdfkhông áp d?ng67726-Tháng hai-201202: 51không áp d?ng
Customization.xmlkhông áp d?ng1,11526 Tháng tám, 200907: 40không áp d?ng
Microsoft.Dynamics.NAV.OLSync.common.TLBkhông áp d?ng7.748 ngư?i26-Tháng hai-201200: 15không áp d?ng
Microsoft.Dynamics.NAV.OLSync.olsyncsupplier.TLBkhông áp d?ng5,81626-Tháng hai-201200: 15không áp d?ng
Microsoft.Dynamics.NAV.OLSync.olsyncsupplier.TLB.configkhông áp d?ng74726 Tháng tám, 200907: 40không áp d?ng
Msoutl.olb11.0.5510.0200,24826 Tháng tám, 200907: 40không áp d?ng
Extensibility.dll7.0.9466.010,59226-Tháng hai-201206: 36x 86
Microsoft.Dynamics.NAV.cfront.cfrontdotnet.dll6.0.33240.0182,16826-Tháng hai-201206: 26x 86
Microsoft.Dynamics.NAV.OLSync.common.dll1.0.0.037,25626-Tháng hai-201206: 26x 86
Microsoft.Dynamics.NAV.OLSync.mui.dll1.0.1.030.60026-Tháng hai-201206: 26x 86
Microsoft.Dynamics.NAV.OLSync.olsyncsupplier.dll1.0.0.050,59226-Tháng hai-201206: 26x 86
DBm.dll6.0.33240.0312,64826-Tháng hai-201206: 36x 86
Fin.etxkhông áp d?ng190,02025-Feb-201222: 50không áp d?ng
Fin.flfkhông áp d?ng5.61326 Tháng tám, 200907: 43không áp d?ng
Fin.STXkhông áp d?ng220,55925-Feb-201222: 50không áp d?ng
Nc_netb.dll6.0.33240.016,72026-Tháng hai-201206: 36x 86
Nc_tcp.dll6.0.33240.018,76826-Tháng hai-201206: 36x 86
Nc_tcps.dll6.0.33240.025,42426-Tháng hai-201206: 36x 86
Ndbcs.dll6.0.33240.01,138,51226-Tháng hai-201206: 36x 86
Slave.exe6.0.33240.038,22426-Tháng hai-201206: 36x 86
Cfront.dll6.0.33240.01,432,40026-Tháng hai-201206: 36x 86
Cfrontsql.dll6.0.33240.01,643,35226-Tháng hai-201206: 36x 86
Mapihelper.dll6.0.33240.086,87226-Tháng hai-201206: 36x 86
Microsoft.Dynamics.NAV.cfront.cfrontdotnet.dll6.0.33240.0182,16826-Tháng hai-201206: 26x 86
Microsoft.Dynamics.NAV.OLSync.navsyncaddin.dll5.10.24547.1947,09626-Tháng hai-201206: 26x 86
Office.dll2.2.0.0202,57626-Tháng hai-201206: 36x 86
Outlook.exe.configkhông áp d?ng4492 ngư?i26 Tháng tám, 200907: 40không áp d?ng
Outlookproxy.dll9.1.0.0395,09626-Tháng hai-201206: 36x 86

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có m?t trong các s?n ph?m sau đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng hotfix này:
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Lưu ? đ?c bi?t cho Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
Trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này cho m?t cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1, đ?m b?o vi?c cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 hi?n t?i có xây d?ng s? 32074 ho?c m?t sau đó xây d?ng s?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, truy c?p vào m?t trong các web site Microsoft sau đây, tùy thu?c vào vi?c b?n có m?t đ?i tác ho?c m?t khách hàng:
Đ?i tác
K?t h?p Hotfix phát hành cho Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 và Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Khách hàng
K?t h?p Hotfix phát hành cho Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 và Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

N?u s? xây d?ng cài đ?t chuyên bi?t hi?n t?i c?a Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 là ít hơn 32074, b?n ph?i th?c hi?n m?t trong nh?ng bư?c sau đây trư?c khi b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này:
  • cài đ?t chuyên bi?t hotfix 2496107. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
    2496107N?n t?ng hotfix t?p tin tài nguyên cho Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
  • Th?c hi?n m?t gi?i pháp nâng c?p đ? Microsoft Dynamics NAV 2009 R2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t gi?i pháp nâng c?p t? Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 đ?n Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, h?y truy c?p web site c?a Microsoft sau đây:
    cài đ?t chuyên bi?t và nâng c?p hư?ng d?n cho Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Thông tin v? làm th? nào đ? t?m th?y m?t s? xây d?ng trong Microsoft Dynamics NAV, truy c?p vào m?t trong các web site Microsoft sau đây, tùy thu?c vào vi?c b?n có m?t đ?i tác ho?c m?t khách hàng:
Đ?i tác
Làm th? nào đ? t?m th?y m?t s? xây d?ng trong Microsoft Dynamics NAV
Khách hàng
Làm th? nào đ? t?m th?y m?t s? xây d?ng trong Microsoft Dynamics NAV

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t l?i trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Lưu ? Đây là m?t bài vi?t "Nhanh xu?t b?n" t?o tr?c ti?p t? trong t? ch?c h? tr? c?a Microsoft. Thông tin ? đây đư?c cung c?p như-là đ? đáp ?ng v?i các v?n đ? đang n?i lên. Như là k?t qu? c?a t?c đ? làm cho nó có s?n, các tài li?u có th? bao g?m l?i và có th? đư?c s?a đ?i b?t k? lúc nào mà không báo trư?c. Xem Điều khoản sử dụng đ? đánh giá khác.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2675368 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Dynamics NAV 2009
T? khóa: 
kbqfe kbmbspartner kbmbsmigrate kbmbsquickpub kbsurveynew kbnoloc kbautohotfix kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmt KB2675368 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2675368

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com