SQL Server d? li?u tham nh?ng khi m?t lo?t các b? nh? đư?c truy c?p b?i các ch?c năng SetFileIoOverlappedRange và m?t chi?n d?ch I/O trong Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, ho?c trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2679255 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • Các SetFileIoOverlappedRange ch?c năng đư?c g?i là khi m?t I/O ho?t đ?ng s? d?ng nhi?u b? nh? đư?c quy đ?nh trong các SetFileIoOverlappedRange ch?c năng.

  Ví d?, b?n t?o ra m?t b? máy cơ s? d? li?u m?i trong SQL Server, và b?n cho phép các Khóa trang trong b? nh? cho phép trong b? máy cơ s? d? li?u.
Trong trư?ng h?p này, d? li?u tham nh?ng x?y ra trong các byte đ?u tiên c?a m?t b? nh? trang trong ph?m vi b? nh? đ? ch? đ?nh.

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t này

Lưu ? x 86 d?a trên tương đương v?i 32-bit và x 64 d?a trên tương đương v?i 64-bit.
Microsoft Download Center
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows Vista service pack, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trong trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2 . 18xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2ĐÔNG Đ?C
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, vô cùng quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và bi?u hi?n t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.185953,602,81606-Mar-201206: 39x 86
Ntoskrnl.exe6.0.6002.185953,550,08006-Mar-201206: 39x 86
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.228113,603,84006-Mar-201206: 39x 86
Ntoskrnl.exe6.0.6002.228113,552,64006-Mar-201206: 39x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntoskrnl.exe6.0.6002.185954,699,52006-Mar-201206: 44x 64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.228114,687,74406-Mar-201206: 44x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntoskrnl.exe6.0.6002.185959,475,45606-Mar-201206: 29IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.228119,468,28806-Mar-201206: 29IA-64
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin t?p tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, vô cùng quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.169733,958,12806-Mar-201205: 59x 86
Ntoskrnl.exe6.1.7600.169733,902,32006-Mar-201205: 59x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.211633,971,44006-Mar-201205: 59x 86
Ntoskrnl.exe6.1.7600.211633,915,63206-Mar-201205: 59x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.177903,968,36806-Mar-201205: 59x 86
Ntoskrnl.exe6.1.7601.177903,913,07206-Mar-201205: 59x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.219363,972,46406-Mar-201205: 41x 86
Ntoskrnl.exe6.1.7601.219363,916,65606-Mar-201205: 41x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7600.169735,504,88006-Mar-201206: 43x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.211635,473,13606-Mar-201206: 51x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.177905,559,15206-Mar-201206: 53x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.219365,561,20006-Mar-201206: 30x 64
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.169733,958,12806-Mar-201205: 59x 86
Ntoskrnl.exe6.1.7600.169733,902,32006-Mar-201205: 59x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.211633,971,44006-Mar-201205: 59x 86
Ntoskrnl.exe6.1.7600.211633,915,63206-Mar-201205: 59x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.177903,968,36806-Mar-201205: 59x 86
Ntoskrnl.exe6.1.7601.177903,913,07206-Mar-201205: 59x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.219363,972,46406-Mar-201205: 41x 86
Ntoskrnl.exe6.1.7601.219363,916,65606-Mar-201205: 41x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7600.1697311,177,84006-Mar-201205: 45IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.2116311,142,51206-Mar-201205: 42IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.1779011,121,00806-Mar-201205: 29IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.2193611,130,22406-Mar-201205: 38IA-64
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.169733,958,12806-Mar-201205: 59x 86
Ntoskrnl.exe6.1.7600.169733,902,32006-Mar-201205: 59x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.211633,971,44006-Mar-201205: 59x 86
Ntoskrnl.exe6.1.7600.211633,915,63206-Mar-201205: 59x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.177903,968,36806-Mar-201205: 59x 86
Ntoskrnl.exe6.1.7601.177903,913,07206-Mar-201205: 59x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.219363,972,46406-Mar-201205: 41x 86
Ntoskrnl.exe6.1.7601.219363,916,65606-Mar-201205: 41x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch?c năng SetFileIoOverlappedRange , truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? các ch?c năng SetFileIoOverlappedRange
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

B?n c?ng có th? g?p ph?i các v?n đ? sau khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này:
 • cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t không thành công.
 • H? th?ng gi? nh?c nh? b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này m?c dù b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t nó.
 • Máy tính đ? bàn không t?i.
N?u b?n g?p ph?i m?t trong nh?ng n?u các v?n đ? đ? c?p ? trên, b?n có th? th? nh?ng phương pháp sau đây.

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18595_none_6dba94deb18dcaf0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18,682
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22811_none_6e96b3adca6e2024.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin18,682
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_8591fa8d2bcba31b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,654
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)17: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22811_none_86644ba044b32abe.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,654
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Th?i gian (UTC)16: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18595_none_c9d9306269eb3c26.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,282
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22811_none_cab54f3182cb915a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,282
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_e1b09610e4291451.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,656
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)18: 01
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22811_none_e282e723fd109bf4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,656
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Th?i gian (UTC)17: 42
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18595_none_6dbc38d4b18bd3ec.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,606
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22811_none_6e9857a3ca6c2920.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin17,606
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_85939e832bc9ac17.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,655
Ngày (UTC)17-Jun-2011
Th?i gian (UTC)17: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22811_none_8665ef9644b133ba.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,655
Ngày (UTC)05-Mar-2012
Th?i gian (UTC)16: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16973_none_6c0f928015704824.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21163_none_6ca3d7592e85ff3f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17790_none_6ddd4ed012a99fed.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_6eadcec52b912d42.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_83fb97bc8f9ecf16.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,047
Ngày (UTC)23-Jun-2011
Th?i gian (UTC)04: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21163_none_84716f4ba8cb09d9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,047
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16973_none_c82e2e03cdcdb95a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,291
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21163_none_c8c272dce6e37075.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,291
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 36
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17790_none_c9fbea53cb071123.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,291
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_cacc6a48e3ee9e78.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,291
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_e01a334047fc404c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,049
Ngày (UTC)23-Jun-2011
Th?i gian (UTC)05: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21163_none_e0900acf61287b0f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,049
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16973_none_6c0f928015704824.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21163_none_6ca3d7592e85ff3f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17790_none_6ddd4ed012a99fed.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_6eadcec52b912d42.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 31
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16973_none_6c113676156e5120.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15289
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21163_none_6ca57b4f2e84083b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15289
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17790_none_6ddef2c612a7a8e9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15289
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)07: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_6eaf72bb2b8f363e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15289
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_83fd3bb28f9cd812.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,048
Ngày (UTC)23-Jun-2011
Th?i gian (UTC)05: 48
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21163_none_84731341a8c912d5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,048
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16973_none_6c0f928015704824.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21163_none_6ca3d7592e85ff3f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17790_none_6ddd4ed012a99fed.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_6eadcec52b912d42.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)06-Mar-2012
Th?i gian (UTC)06: 31
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2679255 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbcip kbmt KB2679255 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2679255

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com