Lietot?js, kuram ir at?auja nos?t?t k? e-pasta zi?ojumus nevar nos?t?t k? citu lietot?ja kontu, ar Outlook Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2679269 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?aj? rakst? apskat?ts Microsoft Office 365 365 priek?skat?jums Microsoft Office un Microsoft Office 365 pre-upgrade. Inform?cija par Office 365 Preview ?aj? rakst? visas saites, tostarp ir paredz?ts k? ir un var tikt main?ta bez iepriek??ja br?din?juma.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Apsveriet ??diem diviem lietot?jiem Microsoft Office 365 vid?, lietot?js A un B. lietot?js Izmantojat Windows PowerShell cmdlet Pievienot RecipientPermission pie??irt at?aujas s?t?t k? lietot?js A B lietot?ja pastkastei. P?c tam izmantot cmdlet Get RecipientPermission apstiprin?t at?auju tika piem?rots.

Tom?r, kad lietot?js A ievada adresi lietot?ja B No jaunu e-pasta zi?ojums un m??ina nos?t?t ?o zi?ojumu, lietot?js A ail? k??st par neizdevu?os pieg?di (NDR) atskaites zi?ojumu, kur? teikts, ka vi?? vai vi?a nav nepiecie?amo at?auju. ?ie simptomi nav notikt, programm? Microsoft Outlook t?mek?a lietojumprogramma lietot?ju A var?tu veiksm?gi nos?t?t nos?t?t zi?ojumu p?c tam, kad lietot?js ievada A adresi lietot?ja B No adreses lodzi?? e-pasta zi?ojums Outlook t?mek?a lietojumprogramma.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja adrese ir No adreses lodzi?? autom?tiski tika apdz?vots, izmantojot novecoju?as, lok?laj? ke?atmi?? ievietotos inform?cijas lietot?js A rakstot adresi lietot?jam B. ?o novecoju?u inform?ciju var izmantot, ja izmai?as bezsaistes adre?u gr?mata netiek bija v?l ieviesti programm? Outlook.

???DUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
  1. Jaunu e-pasta zi?ojums programm? Outlook, noklik??iniet uz Noun p?c tam noklik??iniet uz Citu e-pasta adrese.
  2. Programm? Nos?t?t no citas e-pasta adrese logu, noklik??iniet uz No, main?t adre?u gr?matu sarakstu Glob?lais adre?u saraksts (Gas) un p?c tam atlasiet pastkasti, kura tika pie??irtas at?aujas s?t?t k? lietot?js. Piem?ram, atlasiet lietot?ja b

PAPILDINFORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par bezsaistes adre?u gr?mata, kas Office 365 trauc?jummekl?t, skatiet ?o Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
2666477 K? nov?rst Outlook bezsaistes adre?u gr?mata, Office 365
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2679269 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 6. marts - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
  • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
  • Microsoft Exchange Online
  • Microsoft Office 365 Enterprise preview
  • Microsoft Office 365 Small Business Premium preview
  • Microsoft Exchange Online preview
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2679269 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2679269

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com