Office 365 e-pasta konts nav autom?tiski iestat?ts uz Google Android ier?ces vai no Apple iOS balst?tu ier?ces, izmantojot autom?tisk?s noteik?anas pakalpojums

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2679626 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Veidojot savienojumu ar Microsoft Exchange Online Microsoft Office 365 p?r Microsoft protokols Exchange ActiveSync, Office 365 e-pasta konts nav autom?tiski iestat?ts uz Google Android ier?ci vai Apple iOS balst?tas ier?ce (piem?ram, iPhone vai iPad) izmantojot autom?tisk?s noteik?anas pakalpojums. Ar?, j?s nevarat piek??t pastkastes Exchange Online no mobil? ier?ce.

Ja rodas ?? probl?ma, var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs ?im:

Nevar izveidot savienojumu ar serveri
Piez?me. ?is k??das zi?ojums var at??irties atkar?b? no ier?ces, kas izmanto.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja mobil? ier?ce neatbalsta piln?b? noteiktu protokols Exchange ActiveSync protokola pras?b?m novirz??anai.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir uzskait?tas sada?? "Attiecas uz".

PROFILAKSE

Pal?dz?bu mobilaj? ier?c? un O365 pa?reiz?j? versij? e-pasta iestat??anu, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:

http://Office.Microsoft.com/Client/15/Help/Home?Shownav=TRUE&LCID=1033&NS=OLWAO365E&ver=15&v=15.0.775.5&mode=Desktop&helpid=MS.Exch.owao.EmailOnMobilePhone

Papildindorm?cija

Pla??ku inform?ciju par ?o probl?mu un par cik mobilaj?m ier?c?m izveidot savienojumu ar tie?saistes apmai?as programm? Office 365, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
http://blogs.TechNet.com/b/Exchange/Archive/2012/02/07/Cross-Site-redirection-Exchange-ActiveSync-Clients-in-Office-365.aspx
Ier?c?m, kas ir da?a no programmu protokols Exchange ActiveSync Logo atbalasta novirz??anu un ?? probl?ma nevar rasties. Pla??ku inform?ciju par logotipa programmu protokols Exchange ActiveSync, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:

http://blogs.TechNet.com/b/Exchange/Archive/2011/04/13/announcing-The-Exchange-ActiveSync-logo-Program.aspx

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz netie??s vai cit?das garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Inform?ciju un risin?jumu ?aj? dokument? att?lo pa?reiz?jo skatu korpor?cijas Microsoft par ??m probl?m?m no public??anas dienas. ?o risin?jumu pied?v? korpor?cija Microsoft vai tre?? puse pakalpojumu sniedz?js. Korpor?cija Microsoft neiesaka k?du konkr?tu ?aj? rakst? piemin?to tre?o pu?u pakalpojumu sniedz?ju vai tre?o pu?u risin?jumu. Var b?t ar? citi tre?o pu?u pakalpojumu sniedz?ji vai tre?o pu?u risin?jumi, kas ?aj? rakst? nav piemin?ti. ?emot v?r?, ka korpor?cijai Microsoft ir j?rea?? uz main?go tirgus situ?ciju, ?? inform?cija nav j?interpret? k? saisto?a korpor?cijai Microsoft. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t vai apstiprin?t ne korpor?cijas Microsoft, ne ?eit min?to pakalpojumu sniedz?ju inform?cijas vai risin?juma precizit?ti.

Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das garantijas un izsl?dz visa veida tie?us, netie?us vai ar likumu noteiktus protestus, garantijas un nosac?jumus. Tas attiecas uz (bet ne tikai) protestiem, garantij?m, nosac?jumiem par nosaukumu, nep?rk?p?anu, apmierino?u st?vokli, piem?rot?bu p?rdo?anai un piem?rot?bu noteiktam m?r?im attiec?b? uz jebk?du pakalpojumu, risin?jumu, produktu vai jebk?diem citiem inform?cijas materi?liem. Korpor?cija Microsoft nek?d? gad?jum? nav atbild?ga par nevienu ?aj? rakst? piemin?to tre?o pu?u risin?jumu.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2679626 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 4. j?lijs - P?rskat??ana: 14.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365m o365022013 kb3rdparty kbgraphic kbmt KB2679626 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2679626

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com