Tài kho?n email Office 365 không t? đ?ng đư?c thi?t l?p trên đi?n tho?i Android c?a Google ho?c trên Apple iOS d?a trên đi?n tho?i c?a b?n thông qua b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2679626 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi b?n k?t n?i v?i Microsoft Exchange Online trong Microsoft Office 365 trong Microsoft Exchange ActiveSync, tài kho?n email Office 365 không t? đ?ng đư?c thi?t l?p trên đi?n tho?i Android c?a Google ho?c trên Apple iOS d?a trên đi?n tho?i c?a b?n (ch?ng h?n như m?t chi?c iPhone ho?c iPad) thông qua b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n. Ngoài ra, b?n không th? truy c?p h?p thư Exchange Online c?a b?n t? điện thoại di động.

Khi v?n đ? này x?y ra, b?n c?ng có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

Không th? k?t n?i t?i h? ph?c v?
Lưu ?: Thông báo l?i này có th? khác nhau tùy thu?c vào thi?t b? mà b?n s? d?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u thi?t b? di đ?ng không hoàn toàn h? tr? m?t s? yêu c?u giao th?c Exchange ActiveSync cho chuy?n hư?ng.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

WORKAROUND

Đ? đư?c tr? giúp trong vi?c thi?t l?p e-mail cho điện thoại di động và các phiên b?n hi?n t?i c?a O365, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:

http://Office.Microsoft.com/Client/15/help/Home?Shownav=True&LCID=1033&NS=OLWAO365E&ver=15&v=15.0.775.5&Mode=Desktop&helpid=MS.Exch.owao.EmailOnMobilePhone

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này và v? thi?t b? di đ?ng như th? nào k?t n?i v?i Exchange Online trong Office 365, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://blogs.technet.com/b/Exchange/Archive/2012/02/07/Cross-Site-Redirection-Exchange-ActiveSync-clients-in-Office-365.aspx
Thi?t là Exchange ActiveSync bi?u tư?ng chương tr?nh h? tr? chuy?n hư?ng và không g?p v?n đ? này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Exchange ActiveSync Logo Program, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:

http://blogs.technet.com/b/Exchange/Archive/2011/04/13/announcing-The-Exchange-ActiveSync-Logo-Program.aspx

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p v?i Microsoft. Microsoft không b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Các thông tin và gi?i pháp trong tài li?u này đ?i di?n cho quan đi?m hi?n nay c?a Microsoft Corporation vào nh?ng v?n đ? này k? t? ngày công b?. Gi?i pháp này là có s?n thông qua Microsoft ho?c thông qua m?t nhà cung c?p bên th? ba. Microsoft không đ?c bi?t khuyên b?n nên b?t k? nhà cung c?p bên th? ba ho?c gi?i pháp c?a bên th? ba mà bài vi?t này có th? mô t?. Có th? c?ng có các nhà cung c?p bên th? ba ho?c các gi?i pháp c?a bên th? ba mà bài vi?t này mô t? không. B?i v? Microsoft ph?i đáp ?ng v?i thay đ?i đi?u ki?n th? trư?ng, thông tin này không nên đư?c hi?u là m?t cam k?t c?a Microsoft. Microsoft không th? đ?m b?o ho?c xác nh?n tính chính xác c?a b?t k? thông tin ho?c c?a b?t k? gi?i pháp đư?c tr?nh bày b?i Microsoft ho?c b?i b?t k? nhà cung c?p bên th? ba đư?c đ? c?p.

Microsoft không b?o đ?m và không bao g?m t?t c? các đ?i di?n, b?o đ?m và đi?u ki?n cho dù ràng, ng? ? hay theo lu?t đ?nh. Nh?ng bao g?m nhưng không gi?i h?n đ?i v?i đ?i di?n, b?o hành ho?c các đi?u ki?n c?a tiêu đ?, không vi ph?m, đi?u ki?n th?a đáng, kh? năng bán hàng và phù h?p cho m?t m?c đích c? th?, đ?i v?i b?t k? b?n ghi d?ch v?, gi?i pháp, s?n ph?m, ho?c b?t k? khác v?t li?u hay thông tin. Trong trư?ng h?p không có s? Microsoft ch?u trách nhi?m đ?i v?i b?t k? gi?i pháp c?a bên th? ba mà bài vi?t này đ? c?p đ?n.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2679626 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 12.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365m o365022013 kb3rdparty kbgraphic kbmt KB2679626 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2679626

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com