Oper?t?jsist?mas Windows 8.1, Windows 8 vai Windows 7 uzkar?an?s vai sasal?ana

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2681286 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Kad dators uzkaras vai sasalst, t? darb?ba ir trauc?jo?a un l?na. Past?v vair?ki iemesli, k?p?c dators var uzk?rties, sasalt vai avar?t. Lai atrisin?tu probl?mu, vispirms m??iniet izmantot t?l?k nor?d?t?s bie?i lietot?s metodes. Ja ?aj? rakst? min?t?s metodes neatrisina probl?mu, mekl?jiet pal?dz?bu Microsoft atbalsta vietn? vai Microsoft kopienas vietn?, izmantojot detaliz?t?ku probl?mas aprakstu.

Risin?jums

Atlasiet savu oper?t?jsist?mu, lai izpild?tu tai atbilsto?os nor?d?jumus.

Oper?t?jsist?ma Windows 8.1 vai Windows 8

Dators uzkaras vai sasalst, start?jot Windows ekr?nu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Start??anas probl?mu nov?r?ana var b?t sare???ta, jo katrs dators ir iestat?ts at??ir?gi. Draiveri, konflikti ar cit?m programm?m, ?aunprogrammat?ra un atmi?a var izrais?t start??anas probl?mas. S?kuma labo?ana var noteikt un nov?rst probl?mas, kas ne?auj datoram start?ties.

S?kuma labo?anai j?s?kas autom?tiski un j?m??ina nov?rst probl?mu. Ja s?kuma labo?ana nes?kas autom?tiski, t?l?k ir nor?d?ts, k? atv?rt sist?mas atkop?anas opciju izv?lni.
Ja varat start?t sist?mu Windows
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Iz?emiet visas disketes, kompaktdiskus un DVD diskus no datora; pavelciet no lab?s puses vai nospiediet Windows logotipa tausti?u + C, lai atv?rtu viedpogu joslu. P?c tam pieskarieties vienumam Iestat?jumi vai noklik??iniet uz t? un p?c tam pieskarieties vienumam Main?t datora iestat?jumus vai noklik??iniet uz t?.
 2. Pieskarieties vienumam Atjaunin??ana vai atkop?ana vai noklik??iniet uz t? un p?c tam atlasiet vienumu Atkop?ana. Sada?? Start??ana ar papildiesp?j?m pieskarieties pogai Restart?t t?l?t vai noklik??iniet uz t?s.
  Piez?me. Ja izmantojat sist?mu Windows 8, atlasiet vienumu Visp?r?gi. Sada?? Start??ana ar papildiesp?j?m pieskarieties pogai Restart?t t?l?t vai noklik??iniet uz t?s.
 3. P?c datora restart??anas tiks par?d?ts ekr?ns Opcijas izv?le. 
  Ja dator? ir instal?tas vair?kas oper?t?jsist?mas, izmantojiet bulttausti?us, lai iez?m?tu oper?t?jsist?mu, kas j?labo, un p?c tam tiek atv?rts ekr?ns Opcijas izv?le.
 4. Ekr?n? Opcijas izv?le pieskarieties vienumam Probl?mu nov?r?ana, Papildu opcijas un Autom?tiska labo?ana vai noklik??iniet uz t?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Ja nevarat start?t oper?t?jsist?mu Windows
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Piez?me. Lai veiktu ??s darb?bas, jums ir nepiecie?ams oper?t?jsist?mas Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 vai Windows Vista instal?cijas disks. Ja jums nav diska, l?dzu sazinieties ar datora ra?ot?ju vai Microsoft atbalsta speci?listu, lai sa?emtu disku.
 1. Ievietojiet Windows instal?cijas disku diskdzin? un p?c tam start?jiet datoru.
 2. Kad tiek par?d?ts zi?ojums Nospiediet jebkuru tausti?u, lai s?kn?tu no kompaktdiska vai DVD diska , nospiediet jebkuru tausti?u.
  Ja dators autom?tiski neatpaz?st datu nes?ju
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding start collapsed
  1. Restart??anas laik? lasiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus, kuros ir paskaidrots, k? p?rtraukt parastu start??anu un atv?rt pamata ievadizvades sist?mas (BIOS) iestat??anas util?tu. Liel?kaj? da?? datoru BIOS iestat??anu var uzs?kt, izmantojot tausti?u F2, F10, ESC vai DEL.
  2. Atrodiet cilni BIOS iestat??anas util?t?, kuras nosaukums ir S?kn??anas sec?ba, S?kn??anas opcijas vai S?kn??ana. Izpildot ekr?n? redzamos nor?d?jumus, izmantojiet bulttausti?us, lai p?rietu uz vienumu S?kn??anas sec?ba, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
  3. Atrodiet sarakst? S?kn??ana CD, DVD vai USB zibatmi?as disku (t? nosaukums, iesp?jams, ir No?emama ier?ce). Izpildot ekr?n? redzamos nor?d?jumus, izmantojiet bulttausti?us, lai p?rvietotu disku uz aug?u, lai tas b?tu redzams sarakst? S?kn??ana. Nospiediet tausti?u Enter. Tagad s?kn??anas sec?ba no kompaktdiska, DVD vai USB zibatmi?as diska ir main?ta uz s?kn??anu.
  4. Nospiediet tausti?u F10, lai saglab?tu izmai?as un izietu no BIOS iestat??anas util?tas. Apstiprin??anas log? atlasiet opciju J?. Dators tiks restart?ts. ?aujiet datoram tikt restart?tam k? parasti.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets folding end collapsed
 3. Atlasiet valodu, laiku un val?tu, tastat?ru vai ievades metodi un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Noklik??iniet uz Labot datoru.
 5. Dialoglodzi?? Sist?mas atkop?anas opcijas izv?lieties Windows instal?cijas diskdzini un noklik??iniet uz T?l?k.
 6. Dialoglodzi?? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz Labot datoru.
 7. Noklik??iniet uz oper?t?jsist?mas, kura j?labo, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 8. Dialoglodzi?? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz S?kuma labo?ana.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Ja labo?ana nav sekm?ga, tiek par?d?ts probl?mu kopsavilkums un saites, ar kuru pal?dz?bu sazin?ties ar atbalsta dienestu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Dators laiku pa laikam uzkaras vai sasalst

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja paman?t, ka datora darb?ba pal?nin?s vai tas sasalst, varat atjaunin?t draiverus, lai uzlabotu veiktsp?ju.
 1. Pavelciet no lab?s puses vai nospiediet tausti?u kombin?ciju Windows + C. Pieskarieties viedpogai Mekl?t vai noklik??iniet uz t?s un p?c tam ierakstiet Windows Update.
 2. Pieskarieties vai noklik??iniet uz Iestat?jumi un p?c tam atlasiet Instal?t neoblig?tus atjaunin?jumus.
 3. Kad tiek atv?rts vad?bas panelis Windows Update, aug??j? kreisaj? st?r? noklik??iniet uz P?rbaud?t atjaunin?jumus, lai ieg?tu savam datoram pieejamo atjaunin?jumu sarakstu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Dators uzkaras vai sasalst, izmantojot programmu Internet Explorer

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Varat autom?tiski diagnostic?t un labot probl?mas, kas pal?nina p?rl?ko?anu.
Nosakiet un nov?rsiet probl?mas autom?tiski, kas liek p?rl?kprogrammai Internet Explorer sasalt vai avar?t, palai?ot ??du Microsoft risin?jumu Labot:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Probl?mu risin?t?js Ar p?rl?kprogrammu Internet Explorer saist?to probl?mu nov?r?ana, lai nodro?in?tu t?s ?tru darb?bu, dro??bu un stabilit?ti var autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.
?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz probl?mu.Papildinform?cijaPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2

Microsoft risin?juma Labot piez?mes
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? rad?s probl?ma, saglab?jiet risin?jumu ?Labot? zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s probl?ma.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Dators uzkaras vai sasalst, kad tas instal? atjaunin?jumus

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja dators uzkaras, kad tas instal? atjaunin?jums, ir pieejams autom?tisks probl?mu risin?t?js, kas ?o probl?mu var diagnostic?t un labot.

Autom?tiski nosakiet un nov?rsiet probl?mas ar Windows Update pal?dz?bu, palai?ot ?o Microsoft risin?jumu Labot:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Windows Update probl?mu risin?t?js var autom?tiski nov?rst ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.
?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz probl?mu.Papildinform?cijaPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2

Microsoft risin?juma Labot piez?mes
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? rad?s probl?ma, saglab?jiet risin?jumu ?Labot? zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s probl?ma.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Vai v?russ var izrais?t datora uzk?r?anos vai sasal?anu?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja dators uzkaras, tas nenoz?m?, ka taj? ir v?russ, ta?u v?russ var izrais?t veiktsp?jas probl?mas, kas var b?t iemesls tam, ka dators sasalst vai avar?. Lai p?rbaud?tu, vai dator? nav v?rusu, palaidiet Microsoft dro??bas p?rbaudes r?ku.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows 7

Dators uzkaras vai sasalst, start?jot Windows ekr?nu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Start??anas probl?mu nov?r?ana var b?t sare???ta, jo katrs dators ir iestat?ts at??ir?gi. Draiveri, konflikti ar cit?m programm?m, ?aunprogrammat?ra un atmi?a var izrais?t start??anas probl?mas. S?kuma labo?ana var noteikt un nov?rst probl?mas, kas ne?auj datoram start?ties.

S?kuma labo?anai j?s?kas autom?tiski un j?m??ina nov?rst probl?mu. Ja s?kuma labo?ana nes?kas autom?tiski, t?l?k ir nor?d?ts, k? atv?rt sist?mas atkop?anas opciju izv?lni. 
 1. Iz?emiet no datora visas disketes, kompaktdiskus un DVD diskus un p?c tam restart?jiet datoru, izmantojot datora baro?anas pogu.
 2. Veiciet k?du no ??m darb?b?m:
  • Ja dator? instal?ta viena oper?t?jsist?ma, datora restart??anas laik? turiet nospiestu tausti?u F8. Tausti?? F8 j?nospie? pirms Windows logotipa par?d??an?s. Ja tiek par?d?ts Windows logotips, j?m??ina v?lreiz, uzgaidot, l?dz ir redzama Windows pieteik?an?s uzvedne, un p?c tam izsl?dzot un restart?jot datoru.
  • Ja dator? ir instal?tas vair?kas oper?t?jsist?mas, izmantojiet bulttausti?us, lai iez?m?tu oper?t?jsist?mu, kas j?labo, un p?c tam turiet nospiestu tausti?u F8.
 3. Ekr?n? Papildu s?kn??anas opcijas izmantojiet bulttausti?us, lai iez?m?tu Labot datoru, un p?c tam nospiediet tausti?u Enter. (Ja funkcija Labot datoru nav pieejama k? opcija, j?su dator? nav s?kotn?ji instal?t?s atkop?anas opcijas vai ar? t?s izsl?dzis administrators.)
 4. Atlasiet tastat?ras izk?rtojumu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Izv?ln? Sist?mas atkop?anas opcijas noklik??iniet uz S?kuma labo?ana.
Ja labo?ana nav sekm?ga, tiks par?d?ts probl?mu kopsavilkums un saites, kuras var izmantot, lai sazin?tos ar atbalsta dienestu. 
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Dators laiku pa laikam uzkaras vai sasalst

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja paman?t datora darb?bas pal?nin??anos vai sasal?anu, varat autom?tiski noteikt un nov?rst probl?mas, kas pal?nina datora darb?bu.
Autom?tiski pa?triniet datora darb?bu, palai?ot ??du Microsoft risin?jumu Labot:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Izmantojot probl?mu risin?t?ju Windows sist?mas veiktsp?jas probl?mu l?nos datoros ar oper?t?jsist?mu Windows nov?r?ana, iesp?jams, var autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.
?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz probl?mu.Papildinform?cijaPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2

Microsoft risin?juma Labot piez?mes
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? rad?s probl?ma, saglab?jiet risin?jumu ?Labot? zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s probl?ma.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Dators uzkaras vai sasalst, izmantojot programmu Internet Explorer

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Varat autom?tiski diagnostic?t un labot probl?mas, kas pal?nina p?rl?ko?anu.
Nosakiet un nov?rsiet probl?mas autom?tiski, kas liek p?rl?kprogrammai Internet Explorer sasalt vai avar?t, palai?ot ??du Microsoft risin?jumu Labot:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Probl?mu risin?t?js Ar p?rl?kprogrammu Internet Explorer saist?to probl?mu nov?r?ana, lai nodro?in?tu t?s ?tru darb?bu, dro??bu un stabilit?ti var autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.
?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz probl?mu.Papildinform?cijaPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2

Microsoft risin?juma Labot piez?mes
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? rad?s probl?ma, saglab?jiet risin?jumu ?Labot? zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s probl?ma.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Dators uzkaras vai sasalst, kad tas instal? atjaunin?jumus

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja dators uzkaras, kad tas instal? atjaunin?jums, ir pieejams autom?tisks probl?mu risin?t?js, kas ?o probl?mu var diagnostic?t un labot.

Autom?tiski nosakiet un nov?rsiet probl?mas ar Windows Update pal?dz?bu, palai?ot ?o Microsoft risin?jumu Labot:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Izmantojot probl?mu risin?t?ju Nestr?d?jo?s pakalpojums Microsoft Windows Update, ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu, iesp?jams, var nov?rst autom?tiski.
?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz probl?mu.Papildinform?cijaPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2

Microsoft risin?juma Labot piez?mes
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? rad?s probl?ma, saglab?jiet risin?jumu ?Labot? zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s probl?ma.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Vai v?russ var izrais?t datora uzk?r?anos vai sasal?anu?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja dators uzkaras, tas nenoz?m?, ka taj? ir v?russ, ta?u v?russ var izrais?t veiktsp?jas probl?mas, kas var b?t iemesls tam, ka dators sasalst vai avar?. Lai p?rbaud?tu, vai nav v?rusu, palaidiet Microsoft dro??bas p?rbaudes r?ku.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Rekviz?ti

Raksta ID: 2681286 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 8. marts - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows RT
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
KB2681286

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com