M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho SQL Server 2012 r?ng nh?ng thay đ?i h?n ch? quy?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2683304 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Bài vi?t này mô t? m?t b?n C?p Nh?t có s?n cho Microsoft SQL Server 2012. B?n c?p nh?t này thay đ?i gi?i h?n s? cho phép và cho phép ngư?i s? d?ng có quy?n ch?n đ? ch?y l?nh DBCC SHOW_STATISTICS n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Ngư?i dùng có quy?n ch?n trên t?t c? các c?t trong đ?i tư?ng th?ng kê.
  • Ngư?i dùng có quy?n ch?n trên t?t c? các c?t ? trong t?nh tr?ng l?c n?u t?n t?i các b? l?c.
Trư?c khi m?t ngư?i dùng áp d?ng các C?p Nh?t, ngư?i s? d?ng ph?i trong m?t trong các vai tr? sau n?u ngư?i dùng c? g?ng ch?y l?nh DBCC SHOW_STATISTICS đ? xem th?ng kê t?i ưu hóa truy v?n trên b?ng t? xa:
  • Vai tr? máy ch? c? đ?nh Ilos
  • Vai tr? c? đ?nh b? máy cơ s? d? li?u db_owner
  • Vai tr? c? đ?nh b? máy cơ s? d? li?u db_ddladmin
H?n ch? quy?n này ?nh hư?ng đ?n ch?c năng phân ph?i truy v?n. Thu th?p s? li?u th?ng kê t?i ưu hóa truy v?n là m?t ph?n c?a tr?nh biên d?ch c?a các truy v?n đư?c phân ph?i. Tuy nhiên, ngư?i s? d?ng ngư?i đi?u hành các truy v?n đư?c phân ph?i nói chung không có quy?n đ?i v?i các b?ng t? xa. Trong t?nh hu?ng này, các truy v?n đư?c phân ph?i đư?c th?c hi?n trong m?t k? ho?ch shows truy v?n. Ngoài ra, hi?u su?t t?m nh?n th?p x?y ra khi các truy v?n ch?y.

Sau khi ngư?i dùng áp d?ng b?n c?p nh?t này, s? li?u th?ng kê có th? đư?c s? d?ng khi ngư?i dùng biên d?ch phân ph?i truy v?n t? ngu?n d? li?u t? xa nơi h? có ch? ch?n quy?n.

Lưu ?Đ? duy tr? nh?ng h?n ch? quy?n g?c trong SQL Server 2012, cho phép các d?u ki?m v?t c? 9485.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Sqldk.dll2011.110.2318.02,007,95220-Tháng tư-121: 26x 64
Sqllang.dll2011.110.2318.033,925,52020-Tháng tư-121: 26x 64
Sqlmin.dll2011.110.2318.032,448,40020-Tháng tư-121: 26x 64
Sqlservr.exe2011.110.2318.0190,86420-Tháng tư-121: 35x 64
Sqltses.dll2011.110.2318.08,923,53620-Tháng tư-121: 26x 64
Sqldk.dll2011.110.2318.01,639,31220-Tháng tư-121: 25x 86
Sqllang.dll2011.110.2318.025,999,24820-Tháng tư-121: 25x 86
Sqlmin.dll2011.110.2318.026,512,27220-Tháng tư-121: 25x 86
Sqlservr.exe2011.110.2318.0160,14420-Tháng tư-121: 34x 86
Sqltses.dll2011.110.2318.08,154,00020-Tháng tư-121: 25x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng h?n ch? quy?n ban đ?u cho l?nh DBCC SHOW_STATISTICS , h?y vào web site MSDN sau đây:
Thông tin t?ng quát v? nh?ng h?n ch? quy?n ban đ?u cho DBCC SHOW_STATISTICS
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?p quy?n truy c?p đ?i tư?ng, h?y vào web site MSDN sau đây:
Làm th? nào đ? c?p quy?n truy c?p đ?i tư?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2683304 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Express
  • Microsoft SQL Server 2012 Web
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2683304 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2683304

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com