Kh?c ph?c: Master d? li?u b?n ghi d?ch v? không đư?c h? tr? trên m?t cài đ?t chuyên bi?t nhóm SQL Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2683467 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2012 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây. B?n ch?y Microsoft SQL Server 2012 thi?t l?p đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng có các tính năng Master d? li?u b?n ghi d?ch v? (MDS) cho phép trên máy tính. Sau đó, b?n c? g?ng đ? thêm m?t nút ch?n m?t trong c?m sao. Trong trư?ng h?p này, m?c dù các nút ch?n m?t đư?c thêm vào thành công, nh?ng chương tr?nh MDS là m?t tích t? các nút ch?n m?t b? sung trong c?m sao, và bi?u tư?ng tr?nh đơn B?t đ?u đư?c b? các nút ch?n m?t b? sung. Ngoài ra, các tính năng MDS cài đ?t chuyên bi?t không chính xác vào nút ch?n m?t thêm.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y sau. B?n C?p Nh?t tích l?y này cho phép h? tr? cho MDS là m?t ph?n c?a m?t nhóm thi?t l?p SQL Server 2012. b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th? trong SQL Server 2012 h? tr? cài đ?t chuyên bi?t ch? trong m?t k?ch b?n c?m, Th?c s? b?n ghi d?ch v? d? li?u trong SQL Server 2012 h? tr? cài đ?t chuyên bi?t ch? trong m?t trư?ng h?p c?m, mà không có b?t k? ví d? c?a SQL Server cài đ?t chuyên bi?t trư?c đó trên nút ch?n m?t c?m. Đ? cho phép h? tr?, h?y s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • N?u c?m chuy?n đ?i d? ph?ng đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t và các tính năng MDS là m?t tích t? thêm c?m nút ch?n m?t, cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 đ? đư?c g? b? và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i trên nh?ng nút ch?n m?t b?ng cách s? d?ng các bư?c đư?c mô t? sau này trong bài vi?t này. Trư?c khi b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t các ph?n nhóm SQL Server 2012, đ?m b?o r?ng b?n t?o đ?ng g?i lưu c?a b?t k? b? máy cơ s? d? li?u ngư?i dùng.
 • N?u b?n không có m?t th? hi?n c?a SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n v?n nên th?c hi?n theo các bư?c đư?c mô t? sau này trong bài vi?t này đ? th?c hi?n cài đ?t chuyên bi?t và đ? áp d?ng tích l?y C?p Nh?t gói 1. Sau đó, gói cumulative update s? đư?c bao g?m khi b?n th?c hi?n m?t thi?t l?p tươi trên c?m sao.

  Lưu ?Khi b?n ch?y thi?t l?p SQL Server 2012, b?n s? đư?c đ?y m?nh đ? "Quét cho s?n ph?m Updates" bư?c. Tuy nhiên, b?n có th? t?m th?y và t?i v? phát ch? Microsoft phân ph?i hành nói chung (GDR) và b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t gói. Cumulative update C?p Nh?t gói 1 không đư?c li?t kê.

  Đ? bao g?m các gói cumulative update 1, b?n có th? s? d?ng dòng lệnh đ? tr? đ?n các gói t?i v? b?n c?p nh?t m?i nh?t. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. T?i v? các b?n C?p Nh?t tích l?y vào m?t c?p c?c b? ho?c đư?ng d?n UNC. Ví d?, t?i v? C?p Nh?t tích l?y vào m?c tin thư thoại sau đây:
   C:\CU1Update
  2. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? ch?y m?t t?p tin .ini vào đi?m chương tr?nh SQL Server 2012 cài đ?t chuyên bi?t vào m?c tin thư thoại trong đó gói tích l?y đư?c lưu:
   • Đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 v?i các tính năng MDS trên nút ch?n m?t c?m chính, h?y làm theo các bư?c sau:
    1. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh như là qu?n tr? viên, và sau đó ch?y l?nh sau đây:
     Setup.exe tích = installfailovercluster /updatesource =Đư?ng d?n m?c tin thư thoại C?p Nh?t EXE>
     Ví d?, h?y ch?y l?nh sau:
     Setup.exe tích = installfailovercluster /updatesource = c:\CU1Update
    2. Hoàn t?t thu?t s? thi?t l?p. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
     1. B?m chu?t Ok đ? b? quy t?c h? tr?.
     2. Trên các C?p Nh?t s?n ph?mTrang, xác minh r?ng các gói hotfix t?n t?i, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
     3. Trên các cài đ?t chuyên bi?t thi?t l?p t?p tin Trang, h?y nh?p vàocài đ?t chuyên bi?t.
     4. Trên các trang sau đây, h?y nh?p vàoTi?p theo:
      • b? quy t?c h? tr?
      • Khóa s?n ph?m
      • đi?u kho?n mức cấp phép
      • Thi?t l?p vai tr?
       
     5. Ch?n b? máy cơ s? d? li?u công c? b?n ghi d?ch v? Các b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th?,và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
     6. Trên cácTính năng quy t?c Trang, h?y nh?p vàoTi?p theo.
     7. Trên các Trư?ng h?p c?u h?nhTrang, lo?i m?ng SQL Server tên cho c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, và sau đó b?m vàoTi?p theo.
     8. B?m chu?t Ti?p theo trên các Đ?a không gian yêu c?u Trang.
     9. Trên các Nhóm tài nguyên c?m Trang, lo?i tên c?a máy ch? SQL c?m nhóm tài nguyên mà tài nguyên c?m chuy?n đ?i d? ph?ng s? đư?c thêm vào, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
     10. Trên cácC?m sao đ?a l?a ch?n Trang, ch?n m?t đ?a, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
     11. Trên cácc?u h?nh m?ng c?m Trang, ki?m tra các thi?t l?p m?ng, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
     12. Trên cácC?u h?nh b?n ghi d?ch v? Trang, nh?p thông tin trương mục b?n ghi d?ch v?, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
     13. Trên các trang sau đây, h?y nh?p vào Ti?p theo:
      • Báo cáo l?i
      • Nhóm cài đ?t chuyên bi?t quy t?c
      • S?n sàng đ? cài đ?t chuyên bi?t
   • Đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 v?i các tính năng MDS trên nút ch?n m?t c?m b? sung m?t, h?y làm theo các bư?c sau:
    1. M? m?t d?u ki?m nh?c l?nh như là qu?n tr? viên t? m?t máy ch? m?i, và sau đó ch?y l?nh sau đây:
     Setup.exe tích = ADDNODE /UPDATESOURCE =Đư?ng d?n m?c tin thư thoại C?p Nh?t EXE>
     Ví d?, h?y ch?y l?nh sau:
     Setup.exe tích = addnode /updatesource = c:\CU1Update
    2. Hoàn t?t thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t thông thư?ng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
     1. B?m chu?t Ok đ? b? quy t?c h? tr?
     2. Trên các C?p Nh?t s?n ph?mTrang, xác minh r?ng các gói hotfix t?n t?i, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
     3. Trên cáccài đ?t chuyên bi?t thi?t l?p t?p tin Trang, h?y nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
     4. Trên các trang sau đây, h?y nh?p vào Ti?p theo:
      •  b? quy t?c h? tr?
      • Khóa s?n ph?m
      •  đi?u kho?n mức cấp phép
     5. Trên các C?m sao nút ch?n m?t c?u h?nhTrang, g? tên m?ng SQL Server cài đ?t chuyên bi?t nút ch?n m?t c?m chính (xem bư?c 2 G dư?i đi?m đ?n trư?c tên d? c?a SQL Server), và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
     6. Trên các trang sau đây, h?y nh?p vào Ti?p theo:
      • Báo cáo l?i
      • Thêm nút ch?n m?t quy t?c
      • S?n sàng đ? thêm nút ch?n m?t
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s?n ph?m b?n C?p Nh?t trong cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012, ghé thăm website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
  Các thông tin chung v? s?n ph?m b?n C?p Nh?t trong cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 20012. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2679368 Cumulative update 1 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Các tính năng c?m đư?c bao g?m trong trư?ng h?p AlwaysOn c?m chuy?n đ?i d? ph?ng đ? đư?c phát hành vào SQL Server năm 2012.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? AlwaysOn c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p, h?y truy c?p web site MSDN sau đây:
AlwaysOn c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng b?n ghi d?ch v? ch?t lư?ng d? li?u trong SQL Server 2012, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2674817 Kh?c ph?c: Các tính năng b?n ghi d?ch v? ch?t lư?ng d? li?u không đư?c h? tr? trên m?t trư?ng h?p SQL Server 2012 AlwaysOn c?m chuy?n đ?i d? ph?ng

Lưu ? Trang cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th? hi?n t?i trên MSDN và TechNet s? đư?c thay đ?i đ? ph?n ánh th?c t? B?t đ?u v?i SQL Server 2012 Cumulative Update 1, Master d? li?u b?n ghi d?ch v? đư?c h? tr? như là m?t ph?n c?a m?t trư?ng h?p cài đ?t chuyên bi?t SQL Server t?p trung. b?n ghi d?ch v? d? li?u t?ng th? trong SQL Server 2012 h? tr? cài đ?t chuyên bi?t ch? trong m?t k?ch b?n c?m mà không có b?t k? ví d? c?a SQL Server cài đ?t chuyên bi?t trư?c đó trên nút ch?n m?t c?m.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? đ?i SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Các lư?c đ? đ?t tên cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2683467 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
T? khóa: 
kbtshoot kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2683467 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2683467

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com