cu h?i th?ng g?p v? h? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2683548 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Microsoft h? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac gip b?o v? my tnh v m?ng c?a b?n kh?i cc e d?a ch?ng h?n nh m?t vi-rt ho?c ph?n m?m gy h?i.

Bi vi?t ny cung c?p cho cu tr? l?i cho nh?ng cu h?i th?ng g?p nh?t yu c?u h? tr? v? h? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac.

Thng tin thm

Q1: H? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac l g??
A1:H? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac mang l?i s? b?o v?, pht hi?n ch? ?ng thng minh v d?u ki?m chn nh? c?a cng ngh? ThreatSense cho Mac. H? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac gip b?o v? b?n v m?ng c?a b?n t? ang n?i ln v cross-n?n t?ng (c ngh?a l, Windows, Linux v Mac) m?i e d?a m khng c h? th?ng ch?m tr?. Cng ngh? tin ti?n heuristic nh?n ra v lo?i b? m?i e d?a m?i.

Q2: Cc my Mac OS X l m?t h iu hanh r?t an ton. T?i sao ti c?n m?t s?n ph?m ch?ng vi-rt cho n?
A2:Ng?i dng gia ?nh v doanh nghi?p ng?i s? d?ng chia s? t?p v b?c e-mail gi?a Mac v cc n?n t?ng khc ch?ng h?n nh Windows ho?c Linux v t?nh c th? Lan m?i e d?a m khng b? ?nh h?ng chnh m?nh.

Q3: [Phin b?n] c?n c an ninh thng minh 2012 Trung tm h? th?ng cho Mac? [TK]
A3: Khng, an ninh thng minh 2012 Trung tm h? th?ng cho Mac hi?n nay khng t?n t?i.

Q4: C m?t s?n ph?m b?o m?t Mac h? th?ng Trung tm 2012 cho ng?i dng gia ?nh?
A4:C, ng?i dng gia ?nh c th? s? d?ng h? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac ? gip b?o v? my tnh c?a h? t? m?i e d?a virus v ph?n m?m gy h?i.

Q5: Khi s? h? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac ?c pht hnh?
A5:H? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac ? ?c pht hnh v c s?n trong cc Microsoft gi?y php s? l?n Trung tm (VLSC).H?y ? thng tin v? lm th? no ? ci ?t chuyn bi?t h? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac xin vui l?ng xem m?c sau:

KB2680454 -Lm th? no ? ci ?t chuyn bi?t h? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac (http://support.Microsoft.com/kb/2680454)

Q6: Nh?ng ngn ng? s? c s?n cho Mac Business Edition?
A6:phin b?n m?i nh?t c s?n b?ng ti?ng Anh, b?ng ti?ng Php, ? Php, ti?ng Ty Ban Nha, v m?t s? cc ngn ng? khc

Q7: Ni m ti c th? mua trc khi tai xung h? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac?
A7:H? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac c s?n trong ccMicrosoft gi?y php s? l?n Trung tm(VLSC).

H8: M h iu hanh ?c h? tr??
Q8:D?a trn Intel Mac ang ch?y Mac OS X Leopard 10.5, Snow Leopard 10.6 ho?c phin b?n m?i hn ?c h? tr?.

Q9: Lm th? no ? c?p nh?t h? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac?
Q9:S?n ph?m c?a b?n s? c?p nh?t t? ?ng sau khi ci ?t chuyn bi?t. B?n c th? l?ch tr?nh c?p nh?t t? ?ng, ho?c b?n c th? c?p nh?t h? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac theo cch th? cng.

Q10: Lm th? no lm ti qut my Mac c?a ti v?i h? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac?
A10:Cc my qut th?i gian th?c ?c xy d?ng vo h? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac b?o v? b?n khi b?n s? d?ng my Mac c?a b?n N c?ng qut my tnh c?a b?n khi kh?i ?ng h? th?ng. B?n c?ng c th? t?o m?t qut theo l?ch bi?u ch?y theo chu k? th?i gian khc nhau ho?c ch?y trn nhu c?u qut.

Q11: L bn th? ba cng c? nh Apple Remote Desktop v LANDesk tng h?p v? sau v?i h? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac?
Q11:C, Apple Remote Desktop v LANDesk l tng h?p v? sau v?i h? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac.

Q12: Lm th? no ? mua gi?y php cho m?t doanh nghi?p m ch?y Windows, Linux v Mac?
A12:H? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac c?p gi?y php v gh? s? l gi?ng nhau ?i v?i s?n ph?m Windows. Tuy nhin, nh? kinh doanh b cho Mac khng c s?n. B?n c th? lin l?c c?a b?n ?a phng Microsoft phn ph?i ho?c ?i l? bn l? ? mua gi?y php gi bao g?m my tr?m Mac c?a b?n v my tr?m lm vi?c Windows c?a b?n.

Q13: Lm th? no ? ti qu?n t? xa l? h? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac?
A13:Khng c khng c ty ch?n qu?n l? t? xa cho h? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac.

H14: ti ang s? d?ng dual-kh?i ?ng ph?n m?m ch?ng h?n nh Mac Boot Camp. Lm ti c?n tch gi?y php c?a ti h iu hanh Mac v h iu hanh Windows c?a ti?
A14:C, b?n ph?i mua c? hai h? th?ng Trung tm 2012 Endpoint Protection cho Mac v m?t s?n ph?m b?o m?t h? th?ng Trung tm nm 2012 cho Windows.

Q15: C m?t s?n ph?m b?o m?t h? th?ng Trung tm nm 2012 cho iPhone?
A15:Khng, m?t s?n ph?m b?o m?t h? th?ng Trung tm nm 2012 cho iPhone hi?n nay khng t?n t?i.Thu?c tnh

ID c?a bi: 2683548 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Nm 2013 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection for Mac
T? kha:
kbsurveynew kbinfo kbmt KB2683548 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2683548

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com