Đi đ?u Endpoint Protection nhà kho d? li?u và các báo cáo không th? l?y d? li?u m?i trên SQL Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2683558 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2008 R2 trên m?t máy ch? web site System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 Service Pack (SP2).
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t Forefront Endpoint Protection 2010 trên máy ch?.
  • B?n nâng c?p t? SQL Server 2008 R2 Microsoft SQL Server 2012.
Trong trư?ng h?p này, Forefront Endpoint Protection báo cáo đi?m không ho?t đ?ng như mong đ?i. B?n không th? nh?n đư?c d? li?u m?i trong nhà kho d? li?u đi đ?u Endpoint Protection ho?c xem m?i d? li?u trong báo cáo hàng đ?u Endpoint Protection.

Các thông báo l?i sau đây c?ng s? đư?c nh?n th?y trong giao di?n s? ki?n:

SQLServerAgent:

SQL Server d? ki?n Job 'FEP_GetNewData_FEPDW_XYZ' (0x106AAE1B2901F84D9C7FE071290866EA) - t?nh tr?ng: Th?t b?i - g?i ngày: 2012-02-09 13: 45: 00 - bài vi?t: công vi?c th?t b?i.  Công vi?c đư?c vi?n d?n b?i bi?u 10 (JobSchedule).  Bư?c cu?i cùng đ? ch?y là bư?c 2 (ssisFEP_UploadSccmDataToDw_FEPDW_XYZ)


NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? m?t s? các công vi?c SQL và các th? t?c c?a Forefront Endpoint Protection 2010 Update Rollup 1 không làm vi?c trong SQL Server 2012.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 Update Rollup 1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 t?p tin thông tin ghi chú
V?i x 86 d?a trên phiên b?n c?a Forefront Endpoint Protection 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Enterprisesecuritydw2012.exe2.1.1116.10855,14430-Jun-201118: 05x 86
Fep2010su1-fepreport-kb2683558-x 86-enu.mspkhông áp d?ng1,581,05630-Jun-201118: 05không áp d?ng
Importssis.exe2.1.1116.10834,66430-Jun-201118: 05x 86
Install_dwh_db.SQLkhông áp d?ng807,94130-Jun-201118: 05không áp d?ng
Install_fep_db.SQLkhông áp d?ng459,87930-Jun-201118: 05không áp d?ng
Reinstall_dwh_db.SQLkhông áp d?ng65,99930-Jun-201118: 05không áp d?ng
Reportsdeploymenttool.exe2.1.1116.108239,46430-Jun-201118: 05x 86
Ssisan_olapmaintenance2012.dtsxkhông áp d?ng95,32130-Jun-201118: 05không áp d?ng
Ssisfep_olapprocessing2012.dtsxkhông áp d?ng92,97430-Jun-201118: 05không áp d?ng
Ssispackages.xmlkhông áp d?ng1.10730-Jun-201118: 05không áp d?ng
Update_dwh_db.SQLkhông áp d?ng61,63630-Jun-201118: 05không áp d?ng
Cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Forefront Endpoint Protection 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Enterprisesecuritydw2012.exe2.1.1116.10855,14430-Jun-201118: 05x 86
Fep2010su1-fepreport-kb2683558-amd64-enu.mspkhông áp d?ng1,581,05630-Jun-201118: 05không áp d?ng
Importssis.exe2.1.1116.10834,66430-Jun-201118: 05x 86
Install_dwh_db.SQLkhông áp d?ng807,94130-Jun-201118: 05không áp d?ng
Install_fep_db.SQLkhông áp d?ng459,87930-Jun-201118: 05không áp d?ng
Reinstall_dwh_db.SQLkhông áp d?ng65,99930-Jun-201118: 05không áp d?ng
Reportsdeploymenttool.exe2.1.1116.108239,46430-Jun-201118: 05x 86
Ssisan_olapmaintenance2012.dtsxkhông áp d?ng95,32130-Jun-201118: 05không áp d?ng
Ssisfep_olapprocessing2012.dtsxkhông áp d?ng92,97430-Jun-201118: 05không áp d?ng
Ssispackages.xmlkhông áp d?ng1.10730-Jun-201118: 05không áp d?ng
Update_dwh_db.SQLkhông áp d?ng61,63630-Jun-201118: 05không áp d?ng
Lưu ? M?t s? các t?p tin khác có th? đư?c C?p Nh?t do quan h? ph? thu?c. Tuy nhiên, t?p nh? phân c?a h? không thay đ?i.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2683558 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfix kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB2683558 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2683558

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com