Kh?c ph?c: ?ng d?ng không th? truy c?p m?t t?p tin trên m?t thi?t b? kh?i lư?ng lưu tr? USB sau khi t?m ngưng và sau đó ti?p t?c m?t d?a trên Windows 7 nhúng nh? g?n thi?t b?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2684286 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n thi?t l?p giá tr? DWORD c?a các m?c nh?p registry HcdCapability 1 trên m?t d?a trên Windows 7 nhúng nh? g?n thi?t b?.
  • B?n k?t n?i m?t thi?t b? kh?i lư?ng lưu tr? USB v?i b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr? tăng cư?ng đi?u khi?n giao di?n (EHCI) trên thi?t b?.
  • B?n ch?y m?t ?ng d?ng s? m? ra m?t t?p tin đư?c lưu tr? trên thi?t b? lưu tr? USB. Ví d ?, b?n s? d?ng File Explorer đ? m? m?t t?p tin, ho?c b?n ch?y Windows Media Player đ? chơi m?t t?p tin video.
  • B?n t?m ngưng và sau đó ti?p t?c các thi?t b?.
Trong trư?ng h?p này, các ?ng d?ng không th? truy c?p các t?p tin m? ra sau khi đi?n tho?i h? sơ.

Lưu ? Các m?c nh?p registry đư?c đ?t theo sau registry subkey:

$(PCI_BUS_ROOT) \Template\ehci

Gi?i pháp

Thông tin c?p nh?t ph?n m?m

T?i thông tin

Windows nhúng nh? g?n 7 hàng tháng Update (tháng 10 năm 2012) bây gi? có s?n t? Microsoft. Đ? t?i xu?ng này Windows Embedded nh? g?n 7 hàng tháng Update, h?y vào website sau c?a Microsoft Download Center:
Windows nhúng nh? g?n 7 C?p Nh?t
Các lo?i b? vi x? l? m?i t?p tin áp d?ng đ? đư?c nh?n th?y trong tên c?a m?i t?p tin trong ph?n "Thông tin t?p".

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n c?p nh?t này đư?c h? tr? ch? n?u t?t c? các b?n C?p Nh?t trư?c đó cho s?n ph?m này đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i th?c hi?n m?t xây d?ng s?ch c?a toàn b? n?n t?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Trên các Xây d?ng tr?nh đơn, nh?p vào Làm s?ch gi?i pháp, và sau đó nh?p vào Xây d?ng gi?i pháp.
  • Trên các Xây d?ng tr?nh đơn, nh?p vào Xây d?ng l?i gi?i pháp.
B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t ph?n m?m này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t k? c?p nh?t nào khác.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh c?a các gói c?p nh?t ph?n m?m này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianĐư?ng d?n
Globals.HPP12,34419 Tháng 12 năm 201100: 58Public\Common\Oak\Drivers\Usb\Hcd\Usb20\Usb2com
Hcddrv.cpp33,05119 Tháng 12 năm 201100: 58Public\Common\Oak\Drivers\Usb\Hcd\Usb20\Usb2com
EHCI.dll233,47219 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
EHCI.Map211,91519 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
EHCI.rel78,73419 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ehcicert.dll241,66419 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ehcicert.Map223,26219 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
Ehcicert.rel81,66319 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
EHCI.dll335,87219 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
EHCI.Map221,32519 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
EHCI.rel78,00919 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ehcicert.dll348,16019 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ehcicert.Map232,75119 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Ehcicert.rel80,67719 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
EHCI.dll94,20819 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
EHCI.Map55,94619 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
EHCI.rel30,65219 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ehcicert.dll102,40019 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ehcicert.Map64,47919 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
Ehcicert.rel32,68219 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
EHCI.dll233,47219 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
EHCI.Map211,91519 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
EHCI.rel78,73419 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ehcicert.dll241,66419 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ehcicert.Map223,26219 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
Ehcicert.rel81,66319 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
EHCI.dll335,87219 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
EHCI.Map221,32519 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
EHCI.rel78,00919 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ehcicert.dll348,16019 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ehcicert.Map232,75119 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
Ehcicert.rel80,67719 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
EHCI.dll94,20819 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
EHCI.Map55,94619 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
EHCI.rel30,65219 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ehcicert.dll102,40019 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ehcicert.Map64,47919 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
Ehcicert.rel32,68219 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
EHCI.dll233,47219 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
EHCI.Map211,91519 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
EHCI.rel97,06219 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ehcicert.dll241,66419 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ehcicert.Map223,26219 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
Ehcicert.rel100,91919 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
EHCI.dll331,77619 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
EHCI.Map221,32519 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
EHCI.rel78,00919 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ehcicert.dll344,06419 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ehcicert.Map232,75119 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
Ehcicert.rel80,64819 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
EHCI.dll94,20819 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
EHCI.Map55,94619 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
EHCI.rel30,76819 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ehcicert.dll102,40019 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ehcicert.Map64,47919 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
Ehcicert.rel32,82719 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
EHCI.dll282,62419 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
EHCI.Map210,60319 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
EHCI.rel230,08519 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ehcicert.dll290,81619 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ehcicert.Map221,95019 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
Ehcicert.rel240,58319 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
EHCI.dll372,73619 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
EHCI.Map219,68519 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
EHCI.rel341,47419 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ehcicert.dll380,92819 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ehcicert.Map231,11119 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
Ehcicert.rel352,58119 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
EHCI.dll118,78419 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
EHCI.Map55,26519 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
EHCI.rel93,00219 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ehcicert.dll131,07219 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ehcicert.Map63,80719 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
Ehcicert.rel100,80319 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
EHCI.dll282,62419 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
EHCI.Map210,60319 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
EHCI.rel230,08519 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ehcicert.dll290,81619 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ehcicert.Map221,95019 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Ehcicert.rel240,58319 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
EHCI.dll372,73619 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
EHCI.Map219,68519 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
EHCI.rel341,47419 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ehcicert.dll380,92819 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ehcicert.Map231,11119 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Ehcicert.rel352,58119 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
EHCI.dll118,78419 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
EHCI.Map55,26519 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
EHCI.rel93,00219 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ehcicert.dll131,07219 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ehcicert.Map63,80719 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Ehcicert.rel100,80319 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
EHCI.dll212,99219 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
EHCI.Map212,57019 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
EHCI.rel114,86819 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ehcicert.dll221,18419 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ehcicert.Map223,92019 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
Ehcicert.rel119,47919 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
EHCI.dll282,62419 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
EHCI.Map221,59619 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
EHCI.rel135,05219 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ehcicert.dll290,81619 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ehcicert.Map233,02219 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
Ehcicert.rel139,60519 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
EHCI.dll90,11219 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
EHCI.Map56,72419 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
EHCI.rel55,44719 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ehcicert.dll94,20819 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ehcicert.Map65,26419 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
Ehcicert.rel58,86919 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
EHCI.dll192,51219 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
EHCI.Map210,56519 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
EHCI.rel102,39819 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ehcicert.dll200,70419 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ehcicert.Map221,91919 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
Ehcicert.rel106,77719 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
EHCI.dll258,04819 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
EHCI.Map219,05019 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
EHCI.rel112,49019 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ehcicert.dll266,24019 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ehcicert.Map230,47619 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
Ehcicert.rel116,46319 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
EHCI.dll73,72819 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
EHCI.Map56,11119 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
EHCI.rel23,19919 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ehcicert.dll81,92019 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ehcicert.Map64,75319 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Ehcicert.rel25,86719 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
Hcd2lib.lib672,71619 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Hcd2libc.lib700,44219 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Hcd2lib.lib761,69619 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Hcd2libc.lib792,66019 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Hcd2lib.lib300,91219 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Hcd2libc.lib321,53219 Tháng 12 năm 201100: 49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Hcd2lib.lib672,68019 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Hcd2libc.lib700,40619 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Hcd2lib.lib761,59219 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Hcd2libc.lib792,57019 Tháng 12 năm 201100: 51Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Hcd2lib.lib300,87619 Tháng 12 năm 201100: 50Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Hcd2libc.lib321,49619 Tháng 12 năm 201100: 50Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Hcd2lib.lib671,49219 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Hcd2libc.lib699,04219 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Hcd2lib.lib760,37219 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Hcd2libc.lib791,11219 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Hcd2lib.lib300,62219 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Hcd2libc.lib321,04819 Tháng 12 năm 201100: 52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Hcd2lib.lib652,68419 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Hcd2libc.lib679,57819 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Hcd2lib.lib743,42619 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Hcd2libc.lib772,31619 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Hcd2lib.lib304,16819 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Hcd2libc.lib324,06419 Tháng 12 năm 201100: 53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Hcd2lib.lib652,93819 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Hcd2libc.lib679,85219 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Hcd2lib.lib743,70019 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Hcd2libc.lib772,59019 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Hcd2lib.lib304,44419 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Hcd2libc.lib324,32019 Tháng 12 năm 201100: 55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Hcd2lib.lib598,68019 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Hcd2libc.lib623,48419 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Hcd2lib.lib654,74819 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Hcd2libc.lib681,29019 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Hcd2lib.lib279,83019 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Hcd2libc.lib298,05819 Tháng 12 năm 201100: 56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Hcd2lib.lib610,06019 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Hcd2libc.lib636,08219 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Hcd2lib.lib641,88819 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Hcd2libc.lib669,77419 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Hcd2lib.lib264,65219 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Hcd2libc.lib283,98419 Tháng 12 năm 201100: 57Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Thu?c tính

ID c?a bài: 2684286 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Windows Embedded Compact 7
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2684286 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2684286

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com