Mô t? v? C?p Nh?t cho Lync 2010: March 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2684739 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các C?p Nh?t cho Microsoft Lync năm 2010 là ngày tháng ba 2012.
Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? gói:
  • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p nh?t các b?n s?a l?i.
  • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói.
  • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói.
  • Cho dù gói b? thay th? b?ng b?t k? khác gói.
  • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.
  • Các t?p tin có ch?a gói.

GI?I THI?U

Các v?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Gói c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
  • 2689469 L?ch s? IM không đư?c lưu tr? trong h?p thư m?c đ?nh trao đ?i khi b?n s? d?ng Lync 2010
  • 2688945 Thông tin quay s? trong h?i th?o không đư?c hi?n th? khi khi m?t ngư?i dùng s? d?ng Lync 2010 đ? tham d? cu?c g?p
  • 2684798 Đ?a phương các t?p tin CorePlaybackEngine.resources.dll không hóa m?t cách chính xác trong m?t khách hàng Lync 2010

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin gói

Trung tâm t?i v?

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Lync.msp x 86 bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói Lync.msp x 64 bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng ba 2012
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u các ?ng d?ng nh?t đ?nh mà ph? thu?c vào Microsoft Lync 2010 đang ch?y khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này. Ví d?, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u Microsoft Office Outlook đang ch?y khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

B?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i trong registry đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này có th? không ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? các xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.
Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Cho Lync 2010 x 86-edtion
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,3683/30/1117: 43x 86
Appsharingchromehook4.0.7577.018,20811/3/1013: 26không áp d?ng
Appsharinghookcontroller4.0.7577.023,33611/3/1013: 26không áp d?ng
Appshcom.dll4.0.7577.253281,3523/30/1117: 43x 86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,2003/30/1117: 44x 86
Autohelper4.0.7577.25338,6723/30/1117: 45không áp d?ng
Communicatorcontentbinapp.Xapkhông áp d?ng481,13911/3/1013: 26không áp d?ng
Communicatorexe4.0.7577.408712,218,8803/24/129: 11x 86
Crecplayerresexe4.0.7577.4087592,3843/24/129: 00x 86
Crecplayerres_en_us.dll4.0.7577.018,20011/3/1013: 26x 86
Extensibleapp.Xapkhông áp d?ng95,07111/3/1013: 26không áp d?ng
File_collabaddin.dll4.0.7577.0111,88811/3/1013: 31x 86
File_cures.dll4.0.7577.4072385,2962/28/127: 48x 86
File_lclang4.0.7577.0484,10411/3/1013: 27không áp d?ng
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.408745,0563/24/129: 08không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.408725,0883/24/129: 08x 86
File_ocapires4.0.7577.081,16011/3/1013: 28không áp d?ng
File_ochelperresource4.0.7577.011,03211/3/1013: 27không áp d?ng
File_scdec.dll4.0.7577.069,38411/3/1013: 27x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4087916,9923/24/129: 16x 86
File_ucaddinres_en_us.dll4.0.7577.0161,55211/3/1013: 31x 86
File_uccapires4.0.7577.01,283,85611/3/1013: 31không áp d?ng
Intldate.dll4.0.7577.088,84011/3/1013: 26x 86
Microsoft.lync.Model.ZIPkhông áp d?ng97,11811/3/1013: 27không áp d?ng
Microsoft.lync.Utilities.Controls.ZIPkhông áp d?ng63,73611/3/1013: 27không áp d?ng
Microsoft.lync.Utilities.ZIPkhông áp d?ng96,76011/3/1013: 27không áp d?ng
Msptls.dll4.0.7577.0781,57611/3/1013: 27x 86
Nativehostannotationapp.Xapkhông áp d?ng316,94711/3/1013: 27không áp d?ng
Nativehostpollapp.Xapkhông áp d?ng124,64511/3/1013: 27không áp d?ng
Ocfirstrun.Xapkhông áp d?ng4,350,73911/3/1013: 27không áp d?ng
Ochelper.dll4.0.7577.0211,72011/3/1013: 27x 86
Ocimportdll4.0.7577.0766,21611/3/1013: 27x 86
Ocofficedll4.0.7577.0122,63211/3/1013: 27x 86
Ocomprivate.ZIPkhông áp d?ng83,31011/3/1013: 27không áp d?ng
Ocpptview.dll4.0.7577.02,072,84811/3/1013: 27x 86
Ocpubmgrexe4.0.7577.02,370,31211/3/1013: 27x 86
Ocpubres_en_us.dll4.0.7577.0246,02411/3/1013: 27x 86
Ocrecdll4.0.7577.0791,81611/3/1013: 27x 86
Ogl.dll4.0.7577.2531,705,7283/30/1117: 44x 86
Playbackresource__dll4.0.7577.020.27211/3/1013: 27x 86
Playback_annotationcontrols_dll4.0.7577.4087333,8243/24/129: 00x 86
Playback_annotationtextmerge_dll4.0.7577.4087165,8883/24/129: 00x 86
Playback_coreplaybackengine_dll4.0.7577.40871,351,6803/24/129: 00x 86
Playback_logging_dll4.0.7577.4087160,7683/24/129: 00x 86
Playback_oc3playbackapplication_dll4.0.7577.4087156,6723/24/129: 00x 86
Playback_uc_ui_utilities_dll4.0.7577.4087159,2323/24/129: 00x 86
Ppvwintl.dll4.0.7577.0342,79211/3/1013: 27x 86
Psomdll4.0.7577.0783,10411/3/1013: 27x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.40876,410,2403/24/128: 55x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,7523/30/1117: 43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,0642/9/1120: 28x 86
Uccp_dll4.0.7577.40725,955,3442/28/127: 47x 86
Ucdll4.0.7577.407213,306,6322/28/128: 06x 86
Ucmapiexe4.0.7577.4087640,5123/24/129: 08x 86
Cho Lync 2010 x 64 – Phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,3683/30/1117: 43x 86
Appshcom.dll4.0.7577.253281,3523/30/1117: 43x 86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,2003/30/1117: 44x 86
Autohelper4.0.7577.25338,6723/30/1117: 45không áp d?ng
Communicatorexe4.0.7577.408712,071,2003/24/1211: 43x 86
Crecplayerresexe4.0.7577.4087599,3203/24/1211: 42x 86
File_cures.dll4.0.7577.4072385,2962/28/127: 48x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.408752.0003/24/1211: 42không áp d?ng
File_meetingjoinaxoc644.0.7577.4087294,1763/24/1212: 23không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.408732,0483/24/1211: 42x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4087905,4883/24/1211: 42x 86
File_x64_ucaddin.dll4.0.7577.40871,506,0643/24/1212: 20x 64
Ogl.dll4.0.7577.2531,705,7283/30/1117: 44x 86
Playback_annotationcontrols_dll4.0.7577.4087340,8403/24/1211: 42x 86
Playback_annotationtextmerge_dll4.0.7577.4087172,8403/24/1211: 42x 86
Playback_coreplaybackengine_dll4.0.7577.40871,358,6323/24/1211: 40x 86
Playback_logging_dll4.0.7577.4087167,7683/24/1211: 42x 86
Playback_oc3playbackapplication_dll4.0.7577.4087163,6323/24/1211: 42x 86
Playback_uc_ui_utilities_dll4.0.7577.4087166,2323/24/1211: 42x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.40876,417,1763/24/1211: 42x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,7523/30/1117: 43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,0642/9/1120: 28x 86
Uccp_dll4.0.7577.40725,955,3442/28/127: 47x 86
Ucdll4.0.7577.407213,306,6322/28/128: 06x 86
Ucmapi64exe4.0.7577.40872,448,6563/24/1212: 23x 64
Ucmapiexe4.0.7577.4087647,4403/24/1211: 42x 86

THAM KH?O

Cho thông tin thêm v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2684739 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync 2010
T? khóa: 
kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2684739 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2684739

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com