Đ?a phương các t?p tin CorePlaybackEngine.resources.dll không hóa m?t cách chính xác trong m?t khách hàng Lync 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2684798 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c đ? c?p trong bài vi?t c?a Microsoft Knowledge Base (KB), 2514982, trên m?t phiên b?n không ph?i ti?ng Anh c?a khách hàng Microsoft Lync 2010, các t?p tin CorePlaybackEngine.resources.dll không b?n đ?a hoá. Ngoài ra, b?n g?p các v?n đ? sau:
  • Các dây trong Lync 2010 ghi âm phát không b?n đ?a hoá khi b?n s? d?ng tr?nh Tr?nh qu?n l? Ghi đ? chơi m?t ghi âm.
  • Các Ngôn ng? b?t đ?ng s?n t?i các Thông tin chi ti?t tab c?a t?p tin CorePlaybackEngine.resources.dll Thu?c tính Trang b? không đ?t đúng.
  • Đ?a phương các xâu tài nguyên không hóa m?t cách chính xác n?u b?n gi?i nén các t?p tin CorePlaybackEngine.resources.dll.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t sau đây:
2684739 Mô t? v? C?p Nh?t cho Lync 2010: March 2012

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2514982 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010: tháng 2011

Thu?c tính

ID c?a bài: 2684798 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync 2010
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2684798 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2684798

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com