Thông báo l?i sau khi b?n thay đ?i gi?i h?n kí t? đ?i di?n 2047 m?t bi?n môi trư?ng trên máy tính đang ch?y Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2685893 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n kích ho?t m?t bi?n môi trư?ng đ? ch?a các kí t? đ?i di?n nhi?u hơn 2047 trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?n g?p các tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi b?n c? g?ng đ? ch?y m?t ?ng d?ng m?t d?u ki?m nh?c l?nh, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  % windir % không t?m th?y
 • Khi b?n c? g?ng đ? hi?n th? các bi?n môi trư?ng trong các Thu?c tính h? th?ng hộp thoại, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  % windir % thi?u
Lưu ? Nh?ng v?n đ? này không x?y ra n?u b?n kh?i đ?ng l?i máy tính ho?c kí xu?t và sau đó kí nh?p vào máy tính sau khi b?n thay đ?i gi?i h?n kí t? đ?i di?n trong các bi?n môi trư?ng.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các bi?n môi trư?ng gi?i h?n kí t? đ?i di?n 2047. Khi b?n thay đ?i bi?n môi trư?ng h? th?ng, quy tr?nh, ch?ng h?n như explorer.exe, nh?n đư?c m?t tin thư thoại WM_SETTINGCHANGE như thông báo v? s? thay đ?i. Các t?p tin Shell32.dll quy tr?nh thông báo c?a li?t kê t?t c? các bi?n môi trư?ng t? khoá ki?m nh?p và thi?t l?p m?t kh?i môi trư?ng m?i. Ch?c năng enumerating gi? đ?nh r?ng các bi?n môi trư?ng gi?i h?n 2048 kí t? đ?i di?n, và các ch?c năng enumerating t?n t?i ra đ?i v?i m?t bi?n con đư?ng l?n hơn 2048 kí t? đ?i di?n. Do đó, kh?i m?t ph?n initialized môi trư?ng ?nh hư?ng đ?n các kh?i t?o và ch?c năng c?a các ?ng d?ng khác.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Profprov.dll6.0.6002.2297029,18409 Tháng 12 năm 201102: 41x 86
Profsvc.dll6.0.6002.22970155,64809 Tháng 12 năm 201102: 41x 86
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp d?ng10,70208 Tháng 12 năm 201123: 16không áp d?ng
Shell32.dll6.0.6002.2297011,589,12009 Tháng 12 năm 201102: 42x 86
Sysdm.cpl6.0.6002.22970242,68809 Tháng 12 năm 201102: 42không áp d?ng
Userenv.dll6.0.6002.22970108,54409 Tháng 12 năm 201102: 42x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Profprov.dll6.0.6002.2297033,28009 Tháng 12 năm 201103: 36x 64
Profsvc.dll6.0.6002.22970180,73609 Tháng 12 năm 201103: 36x 64
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp d?ng10,70208 Tháng 12 năm 201123: 17không áp d?ng
Shell32.dll6.0.6002.2297012,904,44809 Tháng 12 năm 201103: 36x 64
Sysdm.cpl6.0.6002.22970268,28809 Tháng 12 năm 201103: 37không áp d?ng
Userenv.dll6.0.6002.22970137,21609 Tháng 12 năm 201103: 37x 64
Shell32.dll6.0.6002.2297011,589,12009 Tháng 12 năm 201102: 42x 86
Sysdm.cpl6.0.6002.22970242,68809 Tháng 12 năm 201102: 42không áp d?ng
Userenv.dll6.0.6002.22970108,54409 Tháng 12 năm 201102: 42x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Profprov.dll6.0.6002.2297076,28809 Tháng 12 năm 201102: 14IA-64
Profsvc.dll6.0.6002.22970406,01609 Tháng 12 năm 201102: 14IA-64
Userprofilewmiprovider.MOFkhông áp d?ng10,70208 Tháng 12 năm 201123: 05không áp d?ng
Shell32.dll6.0.6002.2297019,095,04009 Tháng 12 năm 201102: 14IA-64
Sysdm.cpl6.0.6002.22970476,67209 Tháng 12 năm 201102: 15không áp d?ng
Userenv.dll6.0.6002.22970283,64809 Tháng 12 năm 201102: 15IA-64
Shell32.dll6.0.6002.2297011,589,12009 Tháng 12 năm 201102: 42x 86
Sysdm.cpl6.0.6002.22970242,68809 Tháng 12 năm 201102: 42không áp d?ng
Userenv.dll6.0.6002.22970108,54409 Tháng 12 năm 201102: 42x 86
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Shell32.dll6.1.7601.2193612,874,75201 Tháng hai, 201205: 22
Sysdm.cpl6.1.7601.21936326,65601 Tháng hai, 201205: 18
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.1.7601.2193614,174,72001 Tháng hai, 201206: 23x 64
Sysdm.cpl6.1.7601.21936353,28001 Tháng hai, 201206: 16không áp d?ng
Shell32.dll6.1.7601.2193612,874,75201 Tháng hai, 201205: 22x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Shell32.dll6.1.7601.2193621,190,65601 Tháng hai, 201205: 21IA-64
Sysdm.cpl6.1.7601.21936570,36801 Tháng hai, 201205: 15không áp d?ng
Shell32.dll6.1.7601.2193612,874,75201 Tháng hai, 201205: 22x 86

Thông tin thêm

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, chi?u dài t?i đa c?a m?t bi?n môi trư?ng tăng t? 2047 nhân v?t 4095 kí t? đ?i di?n, và b?n có th? nh?p các kí t? đ?i di?n 2047 m?t bi?n môi trư?ng trong các Bi?n môi trư?ng hộp thoại. Trong các Bi?n môi trư?ng hộp thoại, s? kí t? đ?i di?n đư?c hi?n th?, t?i đa là 4095. N?u m?t giá tr? s?n có ch?a các kí t? đ?i di?n nhi?u hơn 2047, b?n không th? nh?p d? li?u b? sung. Tuy nhiên, b?n có th? xoá các kí t? đ?i di?n đư?c hi?n th?. N?u m?t bi?n môi trư?ng h? th?ng đư?c đ?t m?t giá tr? nh? hơn 4095 kí t? đ?i di?n, ch? 4095 đ?u tiên kí t? đ?i di?n đư?c hi?n th?. Trong t?nh hu?ng này, khi b?n nh?p vào Ok, giá tr? c?t ng?n v?nh vi?n 4095 kí t? đ?i di?n, và giá tr? đư?c C?p Nh?t và đư?c lưu tr? trong s? ki?m nh?p.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.414
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_fdd5cb8e4929a4db.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin38,816
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_6e4d9eff287886f1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin904,280
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-sysdm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_64a6a6e08bb97132.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,063
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_9264de9461bf72d4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,566
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_59f4671201871611.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin39,111
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_ca6c3a82e0d5f827.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin906,212
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-sysdm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_c0c542644416e268.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,111
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_ee837a181a1ce40a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,608
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)03: 54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,432
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_d4c0e4d51536ba22.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin899,183
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-sysdm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_64a6a6e08bb97132.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,063
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_9264de9461bf72d4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,566
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_fdd76f844927add7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin39,087
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_6e4f42f528768fed.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin906,144
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-sysdm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_64a84ad68bb77a2e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10.087 ngư?i
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_9266828a61bd7bd0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,587
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.257 ngư?i
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_d4c0e4d51536ba22.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin899,183
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-sysdm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_64a6a6e08bb97132.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin10,063
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22970_none_9264de9461bf72d4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,566
Ngày (UTC)09 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_4c0dc5debc3492b57547ff706efc7496_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_0c66cdab84c69c8d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)01 Tháng hai, 2012
Th?i gian (UTC)14: 50
t?p đ? đ?t tên tinX86_4f1dae35bbb9e93ec2e13080d177c1e8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_ac04358f6b0c76cb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)01 Tháng hai, 2012
Th?i gian (UTC)14: 50
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_6ea69802896a0899.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,059,457
Ngày (UTC)01 Tháng hai, 2012
Th?i gian (UTC)06: 20
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-sysdm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_64ff9fe3ecaaf2da.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.145 ngư?i
Ngày (UTC)01 Tháng hai, 2012
Th?i gian (UTC)06: 19
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1ee41c8879482f7ef008e05d93495b2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_da95629eff7b0906.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)01 Tháng hai, 2012
Th?i gian (UTC)14: 50
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a4fe0b9566c6311f79aa30632d6f2283_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_2673b4e6d038c9d8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.034 ngư?i
Ngày (UTC)01 Tháng hai, 2012
Th?i gian (UTC)14: 50
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_cb092d4d20eb78dd8fa1dd75efb41835_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_0f7f391e55a47b51.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)01 Tháng hai, 2012
Th?i gian (UTC)14: 50
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_cac5338641c779cf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,443
Ngày (UTC)01 Tháng hai, 2012
Th?i gian (UTC)07: 00
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-sysdm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_c11e3b67a5086410.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.149
Ngày (UTC)01 Tháng hai, 2012
Th?i gian (UTC)07: 00
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_d519ddd876283bca.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)01 Tháng hai, 2012
Th?i gian (UTC)05: 55
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_d88a33ae9f64e1201229dbeb269ce630_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_d2cd106ff126c5e2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,032
Ngày (UTC)01 Tháng hai, 2012
Th?i gian (UTC)14: 50
t?p đ? đ?t tên tinIa64_f60a4af9383cc624321b07801b50bf82_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_1d2b3a101374d959.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)01 Tháng hai, 2012
Th?i gian (UTC)14: 50
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_6ea83bf889681195.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,058,441
Ngày (UTC)01 Tháng hai, 2012
Th?i gian (UTC)06: 34
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-sysdm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_650143d9eca8fbd6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,147
Ngày (UTC)01 Tháng hai, 2012
Th?i gian (UTC)06: 34
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21936_none_d519ddd876283bca.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,054,916
Ngày (UTC)01 Tháng hai, 2012
Th?i gian (UTC)05: 55

Thu?c tính

ID c?a bài: 2685893 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2685893 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2685893

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com