Mô t? c?a Update Rollup 1 cho h? th?ng Trung tâm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2686249 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này th?o lu?n v? các hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t Rollup 1 cho Microsoft System Center 2012 và các v?n đ? đó c? đ?nh trong update rollup.

Th?c hi?n theo cáchư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t đ? t?i xu?ng và sau đó cài đ?t chuyên bi?t các gói C?p Nh?t cho h? th?ng Trung tâm 2012 máy ?o qu?n l? và ki?m soát ?ng d?ng h? th?ng Trung tâm 2012.

Các v?n đ? đó c? đ?nh trong Update Rollup 1

Máy ?o qu?n l? máy ch? C?p Nh?t (KB2663959)

Issue 1
N?u m?t b?n ch?p sáp nh?p vào ph? huynh c?ng đĩa ảo (VHD), và n?u máy ?o s? b? xóa, VHD t?p không đư?c xóa b?.

S? phát hành 2
Store-VMDi chuy?n máy ?o Windows PowerShell cmdlet b? qua vi?c chuy?n đ?i - RunAsynchronously .

V?n đ? 3
Khi m?t đ?a ch? IP đư?c s? d?ng t? m?t h? bơi IP, t?o ra c?m là không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i (25342)

c?u h?nh m?ng c?a máy ch? đ? đư?c nhóm đ?i h?i ít nh?t m?t đ?a ch? IP t?nh đ? t?o ra m?t c?m.

Issue 4
N?u m?t máy ?o cao có s?n ch?y trên m?t c?m nút ch?n m?t mà không, sơ đ? sàn trạm đậu ?o đ? thay đ?i "Update Failed." Ngoài ra, t?nh tr?ng không đư?c c?p nh?t cho đ?n khi nút ch?n m?t c?m là tr? l?i tr?c tuy?n.

V?n đ? 5
Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t th? công các đ?i l? máy ?o qu?n l? (VMM) trên m?t máy ch? lưu tr? ngo?i vi, tên người dùng và m?t kh?u đư?c b?t ng? kí nh?p t?p tin AgentSetup.log trên máy ch?.

S? 6
Sáng t?o máy ?o ti?p lâu n?u nhi?u máy ?o đư?c t?o ra và b? xóa trong m?t th?i gian ng?n hơn.

V?n đ? 7
Đ?i l? nâng c?p th?t b?i trong khi nâng c?p VMM n?u Microsoft Virtual C++ 2008 Redistributable gói đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch?. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i (2916)

VMM không th? hoàn t?t yêu c?u. K?t n?i đ?n đ?i l? servername.domainname.com đ? b? m?t.

L?i không xác đ?nh (0x80338126)

B? qu?n lí c?u h?nh Console Update (KB2663960)

Issue 1
S? d?ng B? nh? PowerShell.exe có th? làm tăng khi các l?nh ghép ng?n Set-SCGuestInfoĐ?c-SCGuestInfo Windows PowerShell đư?c s? d?ng đ? có đư?c ho?c đ? đ?t các giá tr? Key giá tr? đôi (KVP) c?a máy ?o.

Lưu ? Đây là m?t v?n đ? VMM khách và máy ch?. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m máy ?o bàn đi?u khi?n qu?n lí C?p Nh?t (KB2663960) và các gói ph?n m?m máy ?o qu?n l? máy ch? C?p Nh?t (KB2663959).

S? phát hành 2
Bàn đi?u khi?n qu?n l? máy ?o d?ng đáp ?ng khi nhi?u máy ?o đư?c s?p x?p.

V?n đ? 3
N?u h? th?ng Trung tâm đi?u khi?n ?ng d?ng và h? ph?c v? VMM [TK] đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? riêng bi?t, kí nh?p duy nh?t không ho?t đ?ng khi đi?u khi?n ?ng d?ng đư?c s? d?ng.

Issue 4
N?u m?t máy ch? lưu tr? thi?t l?p tài s?n b? thích ?ng m?ng đư?c thay đ?i, các thi?t đ?t m?ng con VLAN đư?c thay đ?i ngay c? khi các thi?t đ?t đ? không thay đ?i b?i ngư?i qu?n tr?.

V?n đ? 5
M?t m?ng n?i b? ?o đư?c t?o ra như m?t m?ng riêng n?u tên m?ng ?o ch?a các kí t? đ?i di?n đ?c bi?t sau đây:
/ ? ! @ # % ^ & * ( ) _ + } { " : ] [ \
Lưu ? Đây là m?t v?n đ? VMM khách và máy ch?. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m máy ?o bàn đi?u khi?n qu?n lí C?p Nh?t (KB2663960) và các gói ph?n m?m máy ?o qu?n l? máy ch? C?p Nh?t (KB2663959). N?u VMM c?ng c?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các gói ph?n m?m máy ?o qu?n l? c?ng thông tin C?p Nh?t (KB2663961) c?ng ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

S? 6
Các v?n đ? hi?u su?t có th? x?y ra n?u bàn đi?u khi?n đư?c m? cho m?t vài ngày và n?u nhi?u vi?c làm đư?c t?o ra.

V?n đ? 7
Đ?ng th?i đính kèm và tách các ho?t đ?ng có th? m?t m?t th?i gian dài đ? hoàn thành trên m?t c?m máy r?t nhi?u máy ?o.

Lưu ? Đây là m?t v?n đ? VMM khách và máy ch?. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m máy ?o bàn đi?u khi?n qu?n lí C?p Nh?t (KB2663960) và các gói ph?n m?m máy ?o qu?n l? máy ch? C?p Nh?t (KB2663959). N?u VMM c?ng c?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các gói ph?n m?m máy ?o qu?n l? c?ng thông tin C?p Nh?t (KB2663961) c?ng ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Máy ?o qu?n l? Self-Service tin C?p Nh?t (KB2663961)

Các v?n đ? 5 và 7 trong ph?n "Máy ?o bàn đi?u khi?n qu?n lí C?p Nh?t (KB2663960)" c? đ?nh trong gói này.

Qu?n l? gói C?p Nh?t cho máy ?o Manager

Issue 1

C?nh báo "VGS không đư?c cài đ?t" đư?c kích ho?t cho m?i máy ?o b?t k? c?a cho dù các b?n ghi d?ch v? ?o khách đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

S? phát hành 2

Ho?t đ?ng qu?n l? khám phá th?t b?i v?i l?i sau n?u m?t máy ch? có tên máy ?o k?t h?p vư?t quá 255 k? t?:

Ho?t đ?ng qu?n l? khám phá th?t b?i v?i l?i: "Ngo?i l? c?a lo?i 'Microsoft.VirtualManager.EnterpriseManagement.Common.DiscoveryDataInvalidRelationshipSourceExceptionOM10' đ? đư?c ném.".

V?n đ? 3

Máy ?o trong trạm đậu không đư?c h? tr? c?m c?u h?nh không ph?n ánh đúng cách trong qu?n l? ho?t đ?ng kinh doanh.

Issue 4

Màn h?nh đám mây StorageUsageGB không đi vào m?t c?nh báo ho?c ti?u bang quan tr?ng khi s? d?ng lưu tr? cách ti?p c?n công su?t quy đ?nh tư nhân Mây.

V?n đ? 5

C?nh báo "Máy ch? lưu tr? đ? vư?t quá s? t?i đa đư?c h? tr? ch?y VMs" đư?c kích ho?t m?c dù các máy ch? đ? không vư?t quá s? t?i đa c?a ch?y máy ?o.

S? 6

Qu?n l? gói không b?n đ?a hoá trong m?i ngôn ng? đư?c h? tr? b?i máy ?o qu?n l?.

V?n đ? 7

T?ng s? RAM cho máy trong báo cáo vi?c s? d?ng máy ch? lưu tr? đư?c báo cáo không chính xác.

V?n đ? 8

T?ng chi phí đư?c cung c?p trong báo cáo Chargeback không chính xác.

Đi?u khi?n ?ng d?ng C?p Nh?t (KB2677596)

Issue 1
Ngư?i dùng s? đư?c nh?c cho thông tin kí nh?p m?c dù đơn kí nh?p ch?c năng đư?c kích ho?t cho ?ng d?ng đi?u khi?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kích ho?t tính năng duy nh?t kí nh?p cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng, truy c?p vào web site sau đây c?a Microsoft TechNet:
cài đ?t chuyên bi?t b? đi?u khi?n ?ng d?ng

S? phát hành 2
Khi các S?a ch?a tùy ch?n ch?y b?ng cách s? d?ng các Các chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển, các b? máy cơ s? d? li?u SQL c?u h?nh cho ?ng d?ng đi?u khi?n đư?c l?y ra.

Lưu ? cài đ?t chuyên bi?t gói này cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng s? khôi ph?c l?i c?u h?nh b? máy cơ s? d? li?u SQL. Các qu?n tr? viên c?ng có th? khôi ph?c l?i c?u h?nh b? máy cơ s? d? li?u SQL b?ng cách làm theo các bư?c trong các "Hư?ng d?n g? b? cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng"ph?n.Làm th? nào đ? có đư?c và sau đó cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 1 cho h? th?ng Trung tâm 2012

Các b?n c?p nh?t gói cho ngư?i qu?n l? máy ?o và b? đi?u khi?n ?ng d?ng có s?n t? Microsoft Update. B?n C?p Nh?t qu?n l? gói cho VMM có th? đư?c l?y t? các web site sau đây:http://www.Microsoft.com/en-US/Download/details.aspx?ID=29679
 • Đ? có đư?c và sau đó cài đ?t chuyên bi?t các gói C?p Nh?t t? Microsoft Update, làm theo các bư?c trên m?t h? th?ng có m?t thành ph?n máy ?o qu?n l? ho?c đi?u khi?n ?ng d?ng đư?c cài đ?t:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Panel điều khiển.
  2. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào Windows Update.
  3. Trong c?a s? Windows Update, nh?p vào Ki?m tra tr?c tuy?n đ? C?p Nh?t t? Microsoft Update.
  4. B?m vào các b?n c?p nh?t quan tr?ng nào có s?nsiêu liên k?t.
  5. Ch?n Update Rollup 1, sau đó b?m Ok.
  6. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói.

  Lưu ? Các đ?i l? VMM trên các máy tính qu?n l? đ? đư?c c?p nh?t sau khi C?p Nh?t máy ch? qu?n l? máy ?o (KB2663959) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Đ? c?p nh?t các đ?i l? VMM trên các máy tính qu?n l?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? bàn đi?u khi?n VMM.
  2. Nh?p vào V?i, và ch?n Các máy ch?.
  3. Dư?i Qu?n l? máy tính, ch?n các máy ch? và sau đó b?mĐ?i l? C?p Nh?t.

  Lưu ?Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t gói cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng, h?y ch?c ch?n r?ng b?n xem l?i các "Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng"ph?n.

  Quan tr?ngGói cho b? đi?u khi?n App cho th?y trong Microsoft Update ch? sau khi gói cho máy ?o bàn đi?u khi?n qu?n lí C?p Nh?t (KB2663960) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? cài đ?t chuyên bi?t gói này và gói cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng, làm theo các bư?c trên máy phục vụ ứng dụng đi?u khi?n:
  1. Trong c?a s? Windows Update, nh?p vào Ki?m tra tr?c tuy?n đ? C?p Nh?t t? Microsoft Update.
  2. Ch?n B? qu?n lí c?u h?nh Console Update (KB2663960), và sau đó cài đ?t chuyên bi?t gói.
  3. Kh?i đ?ng l?i máy phục vụ ứng dụng đi?u khi?n.
  4. M? Windows thông tin m?t l?n n?a.
  5. Trong c?a s? Windows Update, nh?p vào Ki?m tra tr?c tuy?n đ? C?p Nh?t t? Microsoft Update.
  6. Ch?n Đi?u khi?n ?ng d?ng C?p Nh?t (KB2677596) , và sau đó cài đ?t chuyên bi?t gói.

 • B?ng tay t?i v? các gói C?p Nh?t t? Microsoft Update vào c?a hàng, truy c?p vào web site Microsoft sau đây:

  Máy ?o qu?n l? máy ch? C?p Nh?t (KB2663959)
  http://catalog.Update.Microsoft.com/v7/Site/Search.aspx?q=2663959
  B? qu?n lí c?u h?nh Console Update (KB2663960)
  http://catalog.Update.Microsoft.com/v7/Site/Search.aspx?q=2663960
  Máy ?o qu?n l? Self-Service tin C?p Nh?t (KB2663961)
  http://catalog.Update.Microsoft.com/v7/Site/Search.aspx?q=2663961
  Đi?u khi?n ?ng d?ng C?p Nh?t (KB2677596)
  http://catalog.Update.Microsoft.com/v7/Site/Search.aspx?q=2677596

  Đ? t? cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t, ch?y l?nh sau đây t? m?t d?u ki?m nh?c l?nh nâng lên:
  msiexec.exe /updatePackageName
  Ví d?, cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t máy ch? qu?n l? máy ?o (KB2663959), ch?y l?nh sau:
  msiexec.exe /update KB2663959_vmmServer_amd64.msp

Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t và g? b?


Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 1 cho Microsoft System Center 2012 ?ng d?ng đi?u khi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy phục vụ ứng dụng đi?u khi?n, cài đ?t chuyên bi?t gói cho máy ?o bàn đi?u khi?n qu?n lí (KB2663960).

  Lưu ?Gói cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng s? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t n?u KB2663960 không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

 2. Re-Import gi?y ch?ng nh?n thư vi?n cho m?i máy ch? VMM. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. kí nh?p vào ?ng d?ng đi?u khi?n như ngư?i qu?n tr?.
  2. M? r?ng Thi?t đ?t, sau đó b?m Các k?t n?i.
  3. Cho m?i máy ch? VMM, ch?n máy ch? VMM và sau đó b?mChuy?n nh?p ch?ng ch?.

  Ghi chú
  • B?n có th? re-import gi?y ch?ng nh?n thư vi?n VMM trư?c khi ho?c sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng.
  • Cho đ?n khi các gi?y ch?ng nh?n thư vi?n là lo?i, b? đi?u khi?n ?ng d?ng không th? sao t?p vào thư vi?n VMM.
 3. cài đ?t chuyên bi?t gói cho Microsoft System Center 2012 App Controller (KB2677596).

Hư?ng d?n g? b? cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng

b? máy cơ s? d? li?u SQL c?u h?nh cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng s? b? m?t n?u g? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t cho b? đi?u khi?n ?ng d?ng (KB2677596). Đ? khôi ph?c l?i b? máy cơ s? d? li?u c?u h?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Notepad, m? t?p sau:
  Microsoft.SystemCenter.CloudManager.providers.System.exe.config
 2. Thay đ?i các <connectionStrings>ph?n như sau:</connectionStrings>

  G?c ph?n:
  <connectionStrings></connectionStrings>
  <add name="CloudSystemsContainer" connectionstring="" providername="System.Data.EntityClient"></add>

  <add name="AuthorizationEntities" connectionstring="" providername="System.Data.EntityClient"></add>

  <add name="JobsDataContext" connectionstring="" providername="System.Data.EntityClient"></add>

  Thay đ?i ph?n:
  <connectionStrings></connectionStrings>
  <add name="CloudSystemsContainer" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source= name="CloudSystemsContainer" connectionstring=""></add name="CloudSystemsContainer" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source=>[DATASOURCE]Ban đ?u vào c?a hàng ==[DATABASENAME]Tích h?p an ninh = True;MultipleActiveResultSets = True;K?t n?i Timeout = 30 "" providerName="System.Data.EntityClient"/ >

  <add name="AuthorizationEntities" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source= name="AuthorizationEntities" connectionstring=""></add name="AuthorizationEntities" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source=>[DATASOURCE]Ban đ?u vào c?a hàng ==[DATABASENAME]Tích h?p an ninh = True;MultipleActiveResultSets = True;K?t n?i Timeout = 30 "" providerName="System.Data.EntityClient"/ >

  <add name="JobsDataContext" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source= name="JobsDataContext" connectionstring=""></add name="JobsDataContext" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source=>[DATASOURCE]Ban đ?u vào c?a hàng ==[DATABASENAME]Tích h?p an ninh = True;MultipleActiveResultSets = True;K?t n?i Timeout = 30 "" providerName="System.Data.EntityClient"/ >

  Trong ph?n này, gi? ch?[DATASOURCE]đ?i di?n cho các ngu?n d? li?u SQL đư?c s? d?ng cho ?ng d?ng đi?u khi?n b? máy cơ s? d? li?u, ch?ng h?n nhưlocalhost\instance1, và vi?c gi? ch? [DATABASENAME]đ?i di?n cho tên b? máy cơ s? d? li?u ?ng d?ng b? đi?u khi?n.

 3. Kh?i đ?ng l?i nh?ng b?n ghi d?ch v? sau:
  • Nhà cung c?p h? th?ng đi?u khi?n App
  • Nhà cung c?p ?ng d?ng đi?u khi?n B? qu?n lí c?u h?nh
  • Đi?u khi?n ?ng d?ng Windows Azure nhà cung c?p

Lo?i b? các hư?ng d?n cho ngư?i qu?n l? máy ?o

N?u ngư?i qu?n l? máy ?o máy ch? C?p Nh?t (2663959) đư?c g? b? cài đ?t chuyên bi?t, các BITSTcpPortthi?t l?p và các WSManc?ng thi?t l?p đư?c đ?t l?i v? cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh c?a h?. N?u giá tr? m?c đ?nh đ? đư?c thay đ?i, lưu ? các giá tr? trong ky sau đây trư?c khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t gói:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft System Center B? qu?n lí c?u h?nh Server\Settings
Sau khi g? cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m C?p Nh?t, thay đ?i các giá tr? c?ng trong khóa s? ki?m nh?p đư?c li?t kê ? đây, và sau đó kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? h? th?ng Trung tâm máy ?o qu?n l?. Ngoài ra, máy ch? đang đư?c qu?n l? b?i VMM s? có m?t trạm đậu c?aKhông đáp ?ng. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i các đ?i l? b?ng tay trên m?i máy ch? ho?c cài đ?t chuyên bi?t l?i các gói ph?n m?m Update Rollup 1.

T?p tin đư?c C?p Nh?t trong gói Update Rollup 1

B? qu?n lí c?u h?nh Console Update (KB2663960)
Thành ph?n: VMM giao di?n đi?u khi?n

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p đư?c thay đ?iKích thư?c t?p tinPhiên b?n
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll162,7363.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll2,672,5603.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.dll128,9443.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll636,8483.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll1,525,6803.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Remoting.dll640,9443.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\VmmAdminUI.exe137,1363.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Engine.Deployment.dll427,9523.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\ImgLibEngine.dll1,263,5363.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll162,7363.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Remoting.dll640,9443.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\WSManAutomation.dll34,7363.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\WsManWrappers.dll2,078,6403.0.6018.0


Máy ?o qu?n l? máy ch? C?p Nh?t (KB2663959)
Thành ph?n:VMM Server

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p đư?c thêmKích thư?c t?p tinPhiên b?n
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Engine.Adhc.Operations.dll694,1923.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Engine.BitBos.dll186,2883.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Engine.Deployment.dll427,9523.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Engine.IndigoAccessLayer.dll317,3603.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Engine.VmOperations.dll1,189,8083.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\ImgLibEngine.dll1,263,5363.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\Remoting.dll640,9443.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\vmmAgent.exe3,143,6003.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\WSManAutomation.dll34,7363.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\WsManWrappers.dll2,078,6403.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Engine.Deployment.dll427,9523.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\ImgLibEngine.dll1,263,5363.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll162,7363.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Remoting.dll640,9443.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\WSManAutomation.dll34,7363.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\WsManWrappers.dll2,078,6403.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\agents\amd64\3.0.6018.0\msiInstaller.dat12không áp d?ng
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\agents\amd64\3.0.6018.0\msiInstaller.exe210,3523.0.6005.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\agents\amd64\3.0.6018.0\vmmAgent.msi3,831,808không áp d?ng
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\agents\i386\3.0.6018.0\msiInstaller.dat12không áp d?ng
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\agents\i386\3.0.6018.0\msiInstaller.exe174,0003.0.6005.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\agents\i386\3.0.6018.0\vmmAgent.msi3,381,248không áp d?ng


Máy ?o qu?n l? Self-Service tin C?p Nh?t (KB2663961)
Thành ph?n: C?ng thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p đư?c thêmKích thư?c t?p tinPhiên b?n
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Engine.Deployment.dll427,9523.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\ImgLibEngine.dll1,263,5363.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll162,7363.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\Remoting.dll640,9443.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\WSManAutomation.dll34,7363.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\setup\WsManWrappers.dll2,078,6403.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\wwwroot\bin\Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll1,525,6803.0.6018.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\wwwroot\bin\Remoting.dll640,9443.0.6018.0


Đi?u khi?n ?ng d?ng C?p Nh?t (KB2677596)
Thành ph?n: Đi?u khi?n ?ng d?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T?p đư?c thêmKích thư?c t?p tinPhiên b?n
%PROGRAMFILES%\Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012\App Controller\api\bin\Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.Vmm.exe424,8161.0.1201.0

Thu?c tính

ID c?a bài: 2686249 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center 2012
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012
 • Microsoft System Center 2012 App Controller
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2686249 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2686249

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com