r? b? nh? trong Psxss.exe sau khi ?ng d?ng POSIX ho?c script ch?y trong m?t th?i gian dài trong Windows Vista ho?c trong Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2686699 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n ch?y m?t s? giao di?n hệ điều hành di đ?ng cho UNIX POSIX d?a trên k?ch b?n ho?c các ?ng d?ng trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008. Trong t?nh hu?ng này, H? th?ng con POSIX (Psxss.exe) kinh nghi?m tiêu th? b? nh? cao. Ngoài ra, các k?ch b?n ho?c các ?ng d?ng ng?ng đáp ?ng sau m?t th?i gian.

Lưu ?V?n đ? này x?y ra sau khi k?ch b?n d?a trên POSIX ho?c ?ng d?ng ch?y trong m?t th?i gian dài. Ví d?, v?n đ? này x?y ra khi các k?ch b?n ho?c các ?ng d?ng đang ch?y trong m?t tháng.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t r? b? nh? trong Psxss.exe.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 23XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Baseu.DNLkhông áp d?ng16609-Tháng chín-201112:09không áp d?ng
Baseu.PRMkhông áp d?ng1,15309-Tháng chín-201112:09không áp d?ng
Disablesetuid.inikhông áp d?ng9209-Tháng chín-201112:09không áp d?ng
Download.URLkhông áp d?ng7109-Tháng chín-201112:09không áp d?ng
Enablesetuid.inikhông áp d?ng9209-Tháng chín-201112:09không áp d?ng
Loginenv6.0.6002.2300214,84814 Tháng 12 năm 201201:12không áp d?ng
MAKEDEV6.0.6002.2300236,86414 Tháng 12 năm 201201:12không áp d?ng
POSIX.exe6.0.6002.2300280,89614 Tháng 12 năm 201201:13x 86
Posixsscom.dll6.0.6002.230025.63214 Tháng 12 năm 201202:34x 86
Psxdll.dll6.0.6002.23002314,88014 Tháng 12 năm 201202:34x 86
Psxdllsvr.dll6.0.6002.23002364,03214 Tháng 12 năm 201202:34x 86
Psxdrv.sys6.0.6002.230029,21614 Tháng 12 năm 201201:12x 86
Psxoffset6.0.6002.2300215,87214 Tháng 12 năm 201201:12không áp d?ng
Psxrun.exe6.0.6002.2300240,96014 Tháng 12 năm 201201:13x 86
Psxss.exe6.0.6002.23002654,84814 Tháng 12 năm 201201:14x 86
Suacore-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,99314 Tháng 12 năm 201202:21không áp d?ng
Suares.dll6.0.6002.230022.048 ngư?i14 Tháng 12 năm 201201:12x 86
Baseu.DNLkhông áp d?ng16609-Tháng chín-201112:09không áp d?ng
Baseu.PRMkhông áp d?ng1,15309-Tháng chín-201112:09không áp d?ng
Desktop.inikhông áp d?ng8109-Tháng chín-201112:09không áp d?ng
Disablesetuid.inikhông áp d?ng9209-Tháng chín-201112:09không áp d?ng
Download.URLkhông áp d?ng7109-Tháng chín-201112:09không áp d?ng
Enablesetuid.inikhông áp d?ng9209-Tháng chín-201112:09không áp d?ng
Loginenv6.0.6002.2300214,84814 Tháng 12 năm 201201:12không áp d?ng
MAKEDEV6.0.6002.2300236,86414 Tháng 12 năm 201201:12không áp d?ng
POSIX.exe6.0.6002.2300280,89614 Tháng 12 năm 201201:13x 86
Posixsscom.dll6.0.6002.230025.63214 Tháng 12 năm 201202:34x 86
Psxdll.dll6.0.6002.23002314,88014 Tháng 12 năm 201202:34x 86
Psxdllsvr.dll6.0.6002.23002364,03214 Tháng 12 năm 201202:34x 86
Psxdrv.sys6.0.6002.230029,21614 Tháng 12 năm 201201:12x 86
Psxoffset6.0.6002.2300215,87214 Tháng 12 năm 201201:12không áp d?ng
Psxrun.exe6.0.6002.2300240,96014 Tháng 12 năm 201201:13x 86
Psxss.exe6.0.6002.23002654,84814 Tháng 12 năm 201201:14x 86
Sua-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,98114 Tháng 12 năm 201202:21không áp d?ng
Suagc.exe6.0.6002.230027,68014 Tháng 12 năm 201201:12x 86
Suares.dll6.0.6002.230022.048 ngư?i14 Tháng 12 năm 201201:12x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Baseu.DNLkhông áp d?ng16601 Tháng mư?i hai, 201111:52không áp d?ng
Baseu.PRMkhông áp d?ng1,15301 Tháng mư?i hai, 201111:52không áp d?ng
Disablesetuid.inikhông áp d?ng9201 Tháng mư?i hai, 201111:52không áp d?ng
Download.URLkhông áp d?ng7101 Tháng mư?i hai, 201111:52không áp d?ng
Enablesetuid.inikhông áp d?ng9201 Tháng mư?i hai, 201111:52không áp d?ng
Loginenv6.0.6002.2300212,28814 Tháng 12 năm 201201:45không áp d?ng
MAKEDEV6.0.6002.2300241,98414 Tháng 12 năm 201201:45không áp d?ng
POSIX.exe6.0.6002.2300289,08814 Tháng 12 năm 201201:45x 64
Psxdll.dll6.0.6002.23002333,82414 Tháng 12 năm 201203:32x 64
Psxdllsvr.dll6.0.6002.23002382,46414 Tháng 12 năm 201203:32x 64
Psxdrv.sys6.0.6002.2300210.240 ngư?i14 Tháng 12 năm 201201:45x 64
Psxoffset6.0.6002.2300215,36014 Tháng 12 năm 201201:45không áp d?ng
Psxrun.exe6.0.6002.2300244,54414 Tháng 12 năm 201201:45x 64
Psxss.exe6.0.6002.23002847,36014 Tháng 12 năm 201201:46x 64
Suacore-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,99314 Tháng 12 năm 201203:08không áp d?ng
Suares.dll6.0.6002.230022.048 ngư?i14 Tháng 12 năm 201201:45x 64
Baseu.DNLkhông áp d?ng16601 Tháng mư?i hai, 201111:52không áp d?ng
Baseu.PRMkhông áp d?ng1,15301 Tháng mư?i hai, 201111:52không áp d?ng
Desktop.inikhông áp d?ng8101 Tháng mư?i hai, 201111:52không áp d?ng
Disablesetuid.inikhông áp d?ng9201 Tháng mư?i hai, 201111:52không áp d?ng
Download.URLkhông áp d?ng7101 Tháng mư?i hai, 201111:52không áp d?ng
Enablesetuid.inikhông áp d?ng9201 Tháng mư?i hai, 201111:52không áp d?ng
Loginenv6.0.6002.2300212,28814 Tháng 12 năm 201201:45không áp d?ng
MAKEDEV6.0.6002.2300241,98414 Tháng 12 năm 201201:45không áp d?ng
POSIX.exe6.0.6002.2300289,08814 Tháng 12 năm 201201:45x 64
Psxdll.dll6.0.6002.23002333,82414 Tháng 12 năm 201203:32x 64
Psxdllsvr.dll6.0.6002.23002382,46414 Tháng 12 năm 201203:32x 64
Psxdrv.sys6.0.6002.2300210.240 ngư?i14 Tháng 12 năm 201201:45x 64
Psxoffset6.0.6002.2300215,36014 Tháng 12 năm 201201:45không áp d?ng
Psxrun.exe6.0.6002.2300244,54414 Tháng 12 năm 201201:45x 64
Psxss.exe6.0.6002.23002847,36014 Tháng 12 năm 201201:46x 64
Sua-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,98114 Tháng 12 năm 201203:08không áp d?ng
Suagc.exe6.0.6002.230028.704 ngư?i14 Tháng 12 năm 201201:45x 64
Suares.dll6.0.6002.230022.048 ngư?i14 Tháng 12 năm 201201:45x 64
Posixsscom.dll6.0.6002.230025.63214 Tháng 12 năm 201202:34x 86
Psxdll.dll6.0.6002.23002333,82414 Tháng 12 năm 201202:34x 86
Psxdllsvr.dll6.0.6002.23002382,97614 Tháng 12 năm 201202:34x 86
Posixsscom.dll6.0.6002.230025.63214 Tháng 12 năm 201202:34x 86
Psxdll.dll6.0.6002.23002333,82414 Tháng 12 năm 201202:34x 86
Psxdllsvr.dll6.0.6002.23002382,97614 Tháng 12 năm 201202:34x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Baseu.DNLkhông áp d?ng16615 Tháng 3 năm 201107:08không áp d?ng
Baseu.PRMkhông áp d?ng1,15315 Tháng 3 năm 201107:08không áp d?ng
Desktop.inikhông áp d?ng8115 Tháng 3 năm 201107:08không áp d?ng
Disablesetuid.inikhông áp d?ng9215 Tháng 3 năm 201107:08không áp d?ng
Download.URLkhông áp d?ng7115 Tháng 3 năm 201107:08không áp d?ng
Enablesetuid.inikhông áp d?ng9215 Tháng 3 năm 201107:08không áp d?ng
Loginenv6.0.6002.2300225.60014 Tháng 12 năm 201200:51không áp d?ng
MAKEDEV6.0.6002.2300249,15214 Tháng 12 năm 201200:51không áp d?ng
POSIX.exe6.0.6002.23002181,24814 Tháng 12 năm 201200:51IA-64
Psxdll.dll6.0.6002.23002736,76814 Tháng 12 năm 201202:13IA-64
Psxdllsvr.dll6.0.6002.23002762,36814 Tháng 12 năm 201202:13IA-64
Psxdrv.sys6.0.6002.2300220,48014 Tháng 12 năm 201200:51IA-64
Psxoffset6.0.6002.2300234,81614 Tháng 12 năm 201200:51không áp d?ng
Psxrun.exe6.0.6002.2300275,77614 Tháng 12 năm 201200:51IA-64
Psxss.exe6.0.6002.230021,645,56814 Tháng 12 năm 201200:52IA-64
Sua-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,98114 Tháng 12 năm 201202:03không áp d?ng
Suagc.exe6.0.6002.2300216,38414 Tháng 12 năm 201200:51IA-64
Suares.dll6.0.6002.230022.048 ngư?i14 Tháng 12 năm 201200:51IA-64
Posixsscom.dll6.0.6002.230025.63214 Tháng 12 năm 201202:34x 86
Psxdll.dll6.0.6002.23002333,82414 Tháng 12 năm 201202:34x 86
Psxdllsvr.dll6.0.6002.23002382,97614 Tháng 12 năm 201202:34x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,996
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_083f89f6e8f173e432edca057337f883_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23002_none_2d435f1104717893.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_767766f7c4125088614fb60e06fe62ee_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23002_none_c3ccef84e9d29014.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_subsystem-cho - unix-...d-?ng d?ng-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23002_none_f6cf761eb6ae1b02.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin67,914
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)02:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23002_none_765a54110631d764.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin72,810
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)02:45
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_84112a3e2692434a8144ad151d6f8675_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23002_none_4b06d3c01994458f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.074
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_bc0a383a2363988dcb51fb1b4d42b4f7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23002_none_aa64005079b08ba1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,064
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_subsystem-cho - unix-...d-?ng d?ng-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23002_none_52ee11a26f0b8c38.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin67,414
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)03:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23002_none_d278ef94be8f489a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin73,989
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)03:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.020
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_subsystem-cho - unix-...d-?ng d?ng-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23002_none_5d42bbf4a36c4e33.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,587
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)02:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23002_none_dccd99e6f2f00a95.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,068
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)02:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_34a036ee50ad71a1f2fc2e3aa65aaf08_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23002_none_05c664d9a6bed775.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23002_none_765bf807062fe060.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin73,967
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)02:21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.565
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)04:31
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_subsystem-cho-unix-d?a-applications_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23002_none_dccd99e6f2f00a95.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,068
Ngày (UTC)14 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)02:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2686699 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2686699 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2686699

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com