Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Project Server 2010 (Pjsrvwfe-x-none.msp, Pjsrvmui-xx-xx.msp): Tháng Chín 14, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687385 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh trong Microsoft Project Server 2010 hotfix gói mà là ngày tháng 14, 2012.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

  • Gi? s? r?ng b?n thi?t l?p các nhân v?t thay th? cho đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại ho?t đ?ng m?t giá tr? null trên m?t máy ch? d? án 2010. Sau khi b?n đ?ng b? các máy ch?, ngu?n tài nguyên tên đư?c hi?n th? v?i hai thêm không gian trên máy ch?. Ví d? "LastName, Th?"đư?c hi?n th? như là"LastName  Th?."
  • Gi? s? r?ng nhi?u d? án có ch?a các l?nh v?c tùy ch?nh đ?a phương trong Project Server 2010, và các l?nh v?c tùy ch?nh đ?a phương ch?a các l?nh v?c tùy ch?nh công th?c. Khi b?n m? m?t d? án trong b? máy cơ s? d? li?u xu?t b?n, d? án có công th?c t? các d? án khác.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a ch? các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này, b?n ph?i có Project Server 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các hotfix trong gói này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? ki?m nh?p.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem thông tin v? t?p, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các múi thời gian tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Projectserver2010-kb2687385-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6126.500235,244,7848-Sep-126: 28

Microsoft Windows cài đ?t chuyên bi?t .msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Pjsrvmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng2,147,3287-Tháng chín-1222: 12
Pjsrvmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng2,147,3287-Tháng chín-1222: 12
Pjsrvmui-da-dk.mspkhông áp d?ng2,146,3047-Tháng chín-1222: 12
Pjsrvmui-de-de.mspkhông áp d?ng2,146,8167-Tháng chín-1222: 12
Pjsrvmui-el-gr.mspkhông áp d?ng2,148,3527-Tháng chín-1222: 11
Pjsrvmui-en-us.mspkhông áp d?ng1,087,4887-Tháng chín-1222: 12
Pjsrvmui-es-es.mspkhông áp d?ng2,146,8167-Tháng chín-1222: 11
Pjsrvmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng2,146,8167-Tháng chín-1222: 12
Pjsrvmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng2,146,8167-Tháng chín-1222: 11
Pjsrvmui-ông-il.mspkhông áp d?ng2,146,8167-Tháng chín-1222: 12
Pjsrvmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng2,147,3287-Tháng chín-1222: 13
Pjsrvmui-CNTT-it.mspkhông áp d?ng2,146,8167-Tháng chín-1222: 12
Pjsrvmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng2,147,3287-Tháng chín-1222: 12
Pjsrvmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng2,146,8167-Tháng chín-1222: 11
Pjsrvmui-nb-no.mspkhông áp d?ng2,146,3047-Tháng chín-1222: 12
Pjsrvmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng2,146,8167-Tháng chín-1222: 13
Pjsrvmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng2,147,3287-Tháng chín-1222: 12
Pjsrvmui-pt-br.mspkhông áp d?ng2,146,8167-Tháng chín-1222: 12
Pjsrvmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng2,146,8167-Tháng chín-1222: 13
Pjsrvmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng2,147,8407-Tháng chín-1222: 13
Pjsrvmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng2,147,3287-Tháng chín-1222: 12
Pjsrvmui-sl-si.mspkhông áp d?ng2,146,8167-Tháng chín-1222: 12
Pjsrvmui-sv-se.mspkhông áp d?ng2,146,3047-Tháng chín-1222: 12
Pjsrvmui-tr-tr.mspkhông áp d?ng2,146,8167-Tháng chín-1222: 13
Pjsrvmui-Vương qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng2,147,8407-Tháng chín-1222: 12
Pjsrvmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng2,146,8167-Tháng chín-1222: 11
Pjsrvmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng2,146,8167-Tháng chín-1222: 12
Pjsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng7,749,6327-Tháng chín-1222: 11

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a các thu?c tính t?p mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Pjsrvwfe-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Dataedit.dll14.0.6126.5002445,0565-Sep-1212: 00
Microsoft.Office.Project.Schema.dll14.0.6125.50005,323,36818-Tháng b?y-1219: 41
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll14.0.6122.5000289,38415-Tháng năm-1215: 28
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll14.0.6122.5000498,28015-Tháng năm-1215: 28
Microsoft.Office.Project.Server.dll14.0.6126.50027,264,8965-Sep-1212: 00
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll14.0.6122.50002,148,96815-Tháng năm-1214: 21
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.applicationpages.dll14.0.6126.50001,047,1928-Aug-1213: 01
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll14.0.6123.50002,067,0966-Jun-126: 37
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll14.0.6126.50015,962,36828-Aug-1217: 06
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll14.0.6122.5000494,18415-Tháng năm-1215: 28
Microsoft.Office.Project.Shared.dll14.0.6119.5000133,93613-Mar-1221: 50
Microsoft.Office.Project.webproj.dll14.0.6126.5000789,0967-Tháng tám-1216: 59


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687385 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Project Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2687385 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687385

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com