Mô t? c?a Word 2010 hotfix gói (t?-x-none.msp, Kb2428677-x-none.msp): ngày 30 tháng 8 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2687556 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft Word 2010, là ngày ngày 30 tháng 12 năm 2011.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a


 • Khi b?n kéo m?t t?p tin đính kèm vào m?t thư email Microsoft Office 2010, ph?n m? r?ng t?p đ? đ?t tên tin trùng l?p. N?u b?n sau đó kéo t?p tin đính kèm t? đó thư email vào m?t thư email, ph?n m? r?ng t?p đ? đ?t tên tin s? xu?t hi?n trong triplicate. Các mô h?nh ti?p t?c khi b?n kéo t?p tin đính kèm nhi?u l?n.

  Lưu ? Outlook 2010 s? d?ng Word 2010 cho các công c? rendering và đ?ng cơ thành ph?n.

 • Gi? s? r?ng b?n có m?t t?p tin doc đó đư?c b?o v? b?i qu?n l? quy?n thông tin (IRM) và đó là m?t kh?u b?o v?. Khi b?n m? t?p trong Word 2010, các t?p tin s? m? ra trong b?o v?. Ngoài ra, văn b?n sau đây đư?c hi?n th? trên Thanh thông báo màu đ?:
  Văn ph?ng đ? phát hi?n m?t v?n đ? v?i t?p này. Ch?nh s?a nó có th? làm h?i máy tính c?a b?n. B?m vào đ? bi?t thêm chi ti?t.
 • Gi? s? r?ng m?t tài li?u b? hư h?ng có ch?a m?t s? hi?u l?i và m?t s? h?p văn b?n. Ngoài ra, gi? đ?nh r?ng các tài li?u đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t m?u c? th?. Khi b?n s? d?ng Word 2010 đ? m? tài li?u, Word 2010 đóng băng.

  Lưu ? Khi b?n s? d?ng Word 2007 đ? m? các tài li?u b? hư h?ng, Word 2007 không đóng băng. Tuy nhiên, m?t Hi?n th? s?a ch?a hộp thoại xu?t hi?n.

 • Gi? s? r?ng m?t n?i dung ki?m soát trong m?t t? 2010 t?p tin ch?a m?t n?i dung ki?m soát b? khóa đ? ch?nh s?a. Trong t?nh hu?ng này, b?n có th? b?t ng? thay đ?i đ?nh d?ng c?a n?i dung kiểm soát nội dung b? khóa.
 • Gi? s? r?ng b?n thêm m?t siêu liên k?t vào m?t h?nh d?ng trong m?t tài li?u Word 2010 là quy?n b?o v? (ví d?, các tài li?u là ch?-đ?c ho?c đư?c đánh d?u ki?m như cu?i cùng). Khi b?n nh?n Ctrl và sau đó nh?p vào h?nh d?ng, n?i dung các liên k?t liên k?t đ?n không m?.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n m? m?t tài li?u có ch?a m?t s? ? ki?n và m?t h?nh ? dư?i cùng c?a m?t trang trong Word 2010.
  • B?n ch?n các L?c lư?ng c?nh quan tùy ch?n trong các thay đ?i đư?c theo d?i tùy ch?n hộp thoại.
  • B?n có quy mô các tài li?u đ? in trên m?t m?nh gi?y có kích thư?c là l?n hơn so v?i các tài li?u riêng c?a m?nh.
  Trong trư?ng h?p này, h?nh d?ng không hi?n th? trong in.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SP1 for Office 2010 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510690 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

x 86

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Office2010-kb2687556-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6129.500037,733,84021-Oct-128: 54

Thông tin v? t?p .msp Microsoft Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Kb2428677-x-none.mspkhông áp d?ng8,668,16020-Tháng mư?i-1219: 36
T?-x-none.mspkhông áp d?ng43,185,66420-Tháng mư?i-1219: 37

Thông tin t?-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Winword.exe14.0.6129.50001,422,91220-Tháng mư?i-1212: 51
Wordcnv.dll14.0.6129.50005,468,24020-Tháng mư?i-1213: 04
Wordicon.exe14.0.6120.50001,859,16025 Tháng 122: 22
Wwlib.dll14.0.6129.500019,399,74420-Tháng mư?i-1212: 51

x 64
T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Office2010-kb2687556-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6129.500039,880,40821-Oct-125: 36

Thông tin v? t?p .msp Microsoft Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Kb2428677-x-none.mspkhông áp d?ng10,638,33620-Tháng mư?i-1219: 40
T?-x-none.mspkhông áp d?ng41,466,88020-Tháng mư?i-1219: 41

Thông tin t?-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Winword.exe14.0.6129.50001,423,93620-Tháng mư?i-1212: 54
Wordcnv.dll14.0.6129.50006,820,92820-Tháng mư?i-1212: 54
Wordicon.exe14.0.6120.50001,859,16025 Tháng 122: 21
Wwlib.dll14.0.6129.500024,504,89620-Tháng mư?i-1212: 54

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2687556 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2687556 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2687556

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com