Office atjaunin?jumu apraksts: 13 marts 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2687788 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

Par otrdiena, marts 13, 2012, korpor?cija Microsoft ir izlaidusi atjaunin?jumu nonsecurity. ?ie ikm?ne?a atjaunin?jumi m?r?is ir saglab?t m?su klientiem, dro??ba un aktualit?te. Iesak?m instal?t visus atjaunin?jumus, kas attiecas uz jums.

PAPILDINDORM?CIJA

Atjaunin?t atjaunin?jumu ??du zin??anu b?ze raksti ir iek?autas 13 marts 2012.

Nonsecurity atjaunin?jumus
 • 2598246 Outlook 2003 e-liekpasta filtra atjaunin?juma apraksts: 13 marts 2012
 • 2597970 Outlook 2007 nev?lamais e-pasts filtra atjaunin?juma apraksts: 13 marts 2012
 • 982726 Outlook 2010 e-liekpasta filtra atjaunin?juma apraksts: 13 marts 2012
 • 2598245 Apraksts Office 2010: 29 marts 2012

Rekviz?ti

Raksta ID: 2687788 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 29. marts - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2687788 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2687788

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com