Kh?c ph?c: m? l?i 17883 khi b?n ch?y chương tr?nh SQL Server 2012 cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t c?u h?nh FileStream

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2688692 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i b?n s?a l?i Microsoft SQL Server 2012 là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong năm 2012 trư?c máy ch? SQL S?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 trên m?t máy tính có m?t b? x? l?-nhóm nh?n th?c đư?c tính năng đư?c kích ho?t.
 • B?n ch?y chương tr?nh Microsoft SQL Server 2012 cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.
 • B?n b?t các c?u h?nh FileStream trên b? máy cơ s? d? li?u công c? c?u h?nh trang c?a tr?nh wizard cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012.
Trong trư?ng h?p này, l?i sau đây có th? kí nh?p t?p nh?t kí l?i SQL Server:
<Date><Time>máy ch? l?i: 17883, m?c đ? nghiêm tr?ng: 1, bang: 0 </Time></Date>
<Date><Time>máy ch? quá tr?nh 0: 0: 0 (0x1f78) công nhân 0x00000004F3FD8160 dư?ng như là không năng su?t trên Scheduler 3.</Time></Date>

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2679368 Tích l?y thông tin 1 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong các máy ch? SQL trư?c s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Không cho phép các FileStream c?u h?nh khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012. B?n có th? s? d?ng SQL Server B? qu?n lí c?u h?nh đ? kích ho?t các c?u h?nh sau khi SQL Server 2012 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • S? d?ng l?nh sau đây đ? vô hi?u hóa tính năng nh?n th?c c?a b? vi x? l? nhóm. Sau đó, kh?i đ?ng l?i máy tính, b?t lên và ch?y cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012.
  bcdedit.exe/đ?t groupaware off

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b? x? l? các nhóm, h?y truy c?p web site c?a Microsoft sau đây:
Tham s? kh?i đ?ng đ? ki?m tra tr?nh đi?u khi?n cho nhi?u b? x? l? nhóm h? tr?
Đ? có thêm thông tin v? các mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Lư?c đ? đ?t tên cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2688692 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2688692 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2688692

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com