Kh?c ph?c: L?i ra b? nh? khi b?n ch?y m?t th? hi?n c?a SQL Server 2012 trên m?t máy tính s? d?ng NUMA

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2688697 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i b?n s?a l?i Microsoft SQL Server 2012 là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong năm 2012 trư?c máy ch? SQL S?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Xem xét k?ch b?n sau đây. B?n ch?y m?t th? hi?n c?a Microsoft SQL Server 2012 trên m?t máy tính s? d?ng truy c?p vào b? nh? không đ?ng ph?c (NUMA), và SQL Server s? d?ng r?t nhi?u các web site nư?c ngoài. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? g?p ph?i l?i ra b? nh?. Ví d?, 701 l?i sau đây có th? kí nh?p t?p nh?t kí l?i SQL Server:
<Date><Time><spid id=""> </spid></Time></Date>L?i: 701, m?c đ? nghiêm tr?ng: 17, bang: 123.
<Date><Time><spid id=""></spid></Time></Date>Không có h? th?ng không đ? b? nh? đ? ch?y truy v?n này.
V?n đ? này thư?ng x?y ra n?u các h? ph?c v? t?i đa b? nh?tùy ch?n đư?c s? d?ng đ? dành m?t ph?n l?n c?a RAM t? vi?c s? d?ng máy ch? SQL. Trong trư?ng h?p này, SQL Server là nhi?u kh? năng đ? tr?i nghi?m imbalanced NUMA phân ph?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? các ch?c năng đư?c s? d?ng đ? tính toán các trang b? nh? có s?n cho m?t nút ch?n m?t b? nh? không ho?t đ?ng đúng.

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2679368 Tích l?y thông tin 1 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong các máy ch? SQL trư?c s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

THÔNG TIN THÊM

Đ? ki?m tra s? lư?ng b? nh? nư?c ngoài, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Truy v?n sys.dm_os_memory_nodes qu?n l? năng đ?ng xem (DMV). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? sys.dm_os_memory_nodes DMV, truy c?p vào web site MSDN sau đây:
  Thông tin chung v? sys.dm_os_memory_nodes DMV
 • Ch?y các tuyên b? sau ho?c ki?m tra đ?u ra t?nh tr?ng b? nh? trong Nh?t k? l?i SQL Server khi l?i 701 x?y ra:
  DBCC memorystatus
 • Ki?m tra truy c?p nư?c ngoài Node b? nh? (KB) trong các đ?i tư?ng nút ch?n m?t b? nh? trong SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các đ?i tư?ng b? nh? Node, truy c?p web site MSDN sau đây:
  Thông tin chung v? các đ?i tư?ng nút ch?n m?t b? nh?

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? các mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Lư?c đ? đ?t tên cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2688697 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2688697 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2688697

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com