Iezvanes konferen?u inform?cija netiek r?d?ts, ja lietot?js izmanto Lync 2010 pievienoties sapulcei

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2688945 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Izvietot iezvanes konferen?u iesp?jas Microsoft Lync Server 2010 vid? vai Microsoft Lync tie?saistes vid?.
  • Telefonijas iestat?jumu no Lync 2010 lietot?jam konfigur?t Audio/Video atsp?jots.
  • Kad lietot?js atver Microsoft Outlook sapulces uzaicin?jumu.
??d? gad?jum? zvana konferen?u inform?ciju, kas ir iezvanes t?lru?a numurs un dal?bnieka kods vai Konferences ID netiek r?d?ts.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka Lync 2010 tie?saistes sapulces pievienojumprogrammu nesa?em iezvanes konferen?u inform?ciju no konferen?u komponenti iestatot telefonijas iestat?jumu lietot?ja Audio/Video atsp?jots.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet ??das kumulat?vais atjaunin?jums:
2684739 Lync 2010 atjaunin?juma apraksts: marts 2012


PAPILDINDORM?CIJA

Papildinform?ciju par iezvanes konferences Lync Server 2010, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?gu inform?ciju par iezvanes konferences Lync Server 2010

Rekviz?ti

Raksta ID: 2688945 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 28. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Lync 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2688945 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2688945

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com