IM V?sture nav saglab?ta noklus?juma Exchange pastkasti, izmantojot Lync 2010

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2689469 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Dator? j?instal? Microsoft Lync 2010 un Microsoft Outlook 2010.
  • Konfigur?t vair?kus Microsoft Exchange e-pasta kontiem vai papildu Exchange pastkastu Outlook profils.
  • J?konfigur? Lync 2010, kas atbilst noklus?juma Exchange konta.
  • Exchange Web pakalpojumi (Excel Web Services ? EWS) nav izvietots vai nedarbojas. T?d?? Lync 2010 izmanto zi?ojumapmai?as lietojumprogrammu interfeisu (MAPI) Sarunu v?sture rakst?t uz Exchange kr?tuvi.
    Piez?me Lai p?rbaud?tu, vai EWS darb?bu, turiet nospiestu tausti?u Ctrl un Lync 2010 ikonas pazi?ojumu apgabal? ar peles labo pogu noklik??iniet uz. P?c tam noklik??iniet uz Konfigur?cijas inform?ciju, un p?rbaudiet EWS inform?cija adreses rindi?a.
  • Da?as sarunas s?kt, izmantojot Lync 2010.
  • P?rbaud?t Sarunu v?sture mapes Outlook 2010.
??d? gad?jum? t?l?t?j?s zi?ojumapmai?as (IM) v?stures nejau?i tiek saglab?ts vien? no izv?les kontu pastkastes.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet ??das kumulat?vais atjaunin?jums:
2684739 Lync 2010 atjaunin?juma apraksts: marts 2012

PAPILDINDORM?CIJA

Pla??ku inform?ciju par to, k? izmantot vair?kus Exchange kontu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
K? izmantot vair?kus Exchange e-pasta kontiem
Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? pievienot vair?k Exchange pastkastes, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
K? pievienot papildu Exchange pastkastu
Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? saglab?t sarunas map? Outlook sarunas v?sture, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
K? saglab?t sarunas map? Outlook sarunas v?sture
Lai ieg?tu papildinform?ciju par l?dz?gu probl?mu programm? Office sakaru serveris 2007 R2, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
2569723 IM un zvanu v?sture netiek glab?tas noklus?juma Exchange pastkastes pareizi lietojot Office Communicator 2007 R2

Rekviz?ti

Raksta ID: 2689469 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 28. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Lync 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2689469 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2689469

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com