Kh?c ph?c: Các h?i t? x?y ra khi b?n ch?y m?t ?n ph?m r?ng h?p nh?t s? d?ng đ?ng b? hóa web n?u giá tr? c?a m?t c?t là NULL trong SQL Server 2008 R2 ho?c trong SQL Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2689903 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Phân ph?i Microsoft Microsoft SQL Server 2008 R2 ho?c Microsoft SQL Server 2012 s?a ch?a như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c s?a ch?a SQL Server 2008 R2 ho?c SQL Server 2012 phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n c?u h?nh m?t ?n ph?m r?ng h?p nh?t s? d?ng đ?ng b? hóa web trên m?t trư?ng h?p c?a Microsoft SQL Server 2008 R2 ho?c trên m?t trư?ng h?p c?a Microsoft SQL Server 2012.
 • M?t bài báo trong các ?n ph?m có m?t b?ng có ch?a m?t c?t tính.
 • B?n s? d?ng m?t tuyên b? b?n c?p nh?t đ? c?p nh?t giá tr? c?a m?t c?t đ? NULL trên các thuê bao. Các báo cáo C?p Nh?t c?ng C?p Nh?t nhi?u hàng c?a b?ng.

  Lưu ? Các c?t có giá tr? đư?c c?p nh?t đ? NULL là ? bên ph?i c?a c?t tính.

 • B?n ch?y đ?ng g?i h?p nh?t.
Trong trư?ng h?p này, không h?i t? x?y ra trong đó các d? li?u C?p Nh?t trên các thuê bao không đ?ng b? hóa v?i các nhà xu?t b?n.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

S?a ch?a cho v?n đ? này đ? đư?c phát hành l?n đ?u tiên trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2720425 Tích l?y thông tin tr?n gói 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2730301 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 đư?c phát hành

SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này đ? đư?c phát hành l?n đ?u tiên trong Cumulative Update 2 cho SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói tích l?y C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2703275 Tích l?y thông tin tr?n gói 2 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c năm 2012 Server SQL S?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành
B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2012 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012.

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 6. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này tích l?y thông tin tr?n gói cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2679367 Tích l?y thông tin tr?n gói 6 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong các trang trư?c SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, di chuy?n các c?t đư?c tính đ?n cu?i b?ng trong bài vi?t.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2689903 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2689903 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2689903

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com