Quá tr?nh Lsass.exe đ? v? khi b?n kí nh?p vào Lync 2010 đ? t?i m?t ch?ng ch? t? h? sơ di đ?ng trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2691043 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • Trư?c đây b?n đ? s? d?ng m?t máy tính khách hàng d?a trên Windows XP.
 • B?n c?u h?nh tài kho?n c?a b?n đ? s? d?ng h? sơ di đ?ng đ? kí nh?p vào m?t máy tính khách hàng đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n kí nh?p vào Microsoft Lync 2010 n?p gi?y ch?ng nh?n t? h? sơ di đ?ng.
Trong trư?ng h?p này, tr?nh b?n ghi d?ch v? h? th?ng con chính quy?n an ninh đ?a phương (Lsass.exe) đ? v? crash.

Lưu ? V?n đ? này x?y ra khi b?n ch?y b?t k? ?ng d?ng mà các cu?c g?i các ch?c năng CredWrite b?ng cách s? d?ng m?t ?y nhi?m ki?u CRED_TYPE_GENERIC_CERTIFICATE.

Ngoài ra, v?n đ? này c?ng x?y ra khi ?y nhi?m qu?n l? (CredMan) t?i thông tin liên h? văn ph?ng Microsoft Server (OCS) gi?y ch?ng nh?n t? h? sơ di đ?ng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
CNG.sys6.1.7601.21971369,35219-Mar-201204: 34x 86
Ksecdd.sys6.1.7601.2197167,44019-Mar-201204: 36x 86
Ksecpkg.sys6.1.7601.21971134.00019-Mar-201204: 36x 86
Lsasrv.dll6.1.7601.219711,038,84819-Mar-201204: 28x 86
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78012 Tháng mư?i m?t, 201023: 53không áp d?ng
Lsass.exe6.1.7601.2197122,52819-Mar-201204: 26x 86
Secur32.dll6.1.7601.2197122,01619-Mar-201204: 31x 86
Sspicli.dll6.1.7601.21971100,35219-Mar-201204: 31x 86
Sspisrv.dll6.1.7601.2197115,87219-Mar-201204: 31x 86
SCHANNEL.dll6.1.7601.21971224,76819-Mar-201204: 31x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
CNG.sys6.1.7601.21971459,23219-Mar-201205: 26x 64
Ksecdd.sys6.1.7601.2197195,60019-Mar-201205: 28x 64
Ksecpkg.sys6.1.7601.21971152,43219-Mar-201205: 28x 64
Lsasrv.dll6.1.7601.219711,446,40019-Mar-201205: 20x 64
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78012 Tháng mư?i m?t, 201023: 50không áp d?ng
Lsass.exe6.1.7601.2197131,23219-Mar-201205: 17x 64
Secur32.dll6.1.7601.2197128,16019-Mar-201205: 22x 64
Sspicli.dll6.1.7601.21971136,19219-Mar-201205: 23x 64
Sspisrv.dll6.1.7601.2197129,18419-Mar-201205: 23x 64
SCHANNEL.dll6.1.7601.21971340,99219-Mar-201205: 22x 64
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78012 Tháng mư?i m?t, 201023: 53không áp d?ng
Secur32.dll6.1.7601.2197122,01619-Mar-201204: 31x 86
Sspicli.dll6.1.7601.2197196,76819-Mar-201204: 25x 86
SCHANNEL.dll6.1.7601.21971224,76819-Mar-201204: 31x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
CNG.sys6.1.7601.21971787,50419-Mar-201204: 26IA-64
Ksecdd.sys6.1.7601.21971179,56819-Mar-201204: 28IA-64
Ksecpkg.sys6.1.7601.21971307,56819-Mar-201204: 28IA-64
Lsasrv.dll6.1.7601.219712,656,25619-Mar-201204: 20IA-64
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78012 Tháng mư?i m?t, 201023: 52không áp d?ng
Lsass.exe6.1.7601.2197156,32019-Mar-201204: 17IA-64
Secur32.dll6.1.7601.2197148,64019-Mar-201204: 23IA-64
Sspicli.dll6.1.7601.21971275,45619-Mar-201204: 23IA-64
Sspisrv.dll6.1.7601.2197146,08019-Mar-201204: 23IA-64
SCHANNEL.dll6.1.7601.21971647,68019-Mar-201204: 23IA-64
Lsasrv.MOFkhông áp d?ng13,78012 Tháng mư?i m?t, 201023: 53không áp d?ng
Secur32.dll6.1.7601.2197122,01619-Mar-201204: 31x 86
Sspicli.dll6.1.7601.2197196,76819-Mar-201204: 25x 86
SCHANNEL.dll6.1.7601.21971224,76819-Mar-201204: 31x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? kh? năng, truy c?p vào web site Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? c?u trúc ?y nhi?m
Thông tin chung v? ch?c năng CredMarshalCredential
Thông tin chung v? Bộ quản lí tín liệu v?i các.NET Framework 2.0
Thông tin chung v? ch?c năng CredWrite
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thông tin người dùng di đ?ng, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? thông tin người dùng di đ?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_37b47936b16d240ac20a43ca6b67c9ac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_683953709a4861eb.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)19-Mar-2012
Th?i gian (UTC)18: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_a897b6c4d45e4421.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,806
Ngày (UTC)19-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_24637710ccd5e2ac.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,919
Ngày (UTC)19-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 01
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_3cda6d90e5b62028f5c7c3151e2ab94d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_a53c6e5350ab2151.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.734
Ngày (UTC)19-Mar-2012
Th?i gian (UTC)18: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_4328615a696a51e94f0f8c7be343cde4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_44bc70f8b71b1599.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)19-Mar-2012
Th?i gian (UTC)18: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_bb3baa4c31f2a1155992584dfb2e2e54_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_a7475c2c40d4f3a7.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)19-Mar-2012
Th?i gian (UTC)18: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_dd548d63492c5314df7e5fd090cfc791_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_736b7025ab29b268.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.383
Ngày (UTC)19-Mar-2012
Th?i gian (UTC)18: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_04b652488cbbb557.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,810
Ngày (UTC)19-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_80821294853353e2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,921
Ngày (UTC)19-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_0f0afc9ac11c7752.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin86,382
Ngày (UTC)19-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_8ad6bce6b99415dd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,945
Ngày (UTC)19-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 48
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_50e8d2541a95250933cf7aa1b6c98342_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_7c4bd4c4ebabc257.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,731
Ngày (UTC)19-Mar-2012
Th?i gian (UTC)18: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_a8995abad45c4d1d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,808
Ngày (UTC)19-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_24651b06ccd3eba8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,920
Ngày (UTC)19-Mar-2012
Th?i gian (UTC)05: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_0f0afc9ac11c7752.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin86,382
Ngày (UTC)19-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-an ninh-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21971_none_8ad6bce6b99415dd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,945
Ngày (UTC)19-Mar-2012
Th?i gian (UTC)04: 48
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2691043 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2691043 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2691043

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com