Làm th? nào đ? thay đ?i qu?c gia/khu v?c c?a tài kho?n Windows Phone 7 th? trư?ng c?a b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2692008 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Qu?c gia trên th? trư?ng đư?c xác đ?nh b?i tài kho?n mi?n đ?a phương (qu?c gia/khu v?c + ngôn ng?) c?a ID người dùng liên k?t v?i tài kho?n Microsoft (trư?c đây g?i là Windows Live ID) đư?c s? d?ng đ? kí nh?p.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Quan tr?ng khi m?t mi?n đ?a phương tài kho?n đư?c liên k?t v?i tài kho?n Microsoft, nó là v?nh vi?n và không th? thay đ?i.

N?u b?n mu?n truy c?p vào th? trư?ng m?t qu?c gia khác nhau t? m?t trong nh?ng liên k?t v?i tài kho?n hi?n t?i c?a b?n, ho?c n?u b?n mu?n chuy?n đ?i gi?a các Danh m?c S?n ph?m t?i các th? trư?ng nơi nhi?u hơn m?t th? trư?ng đư?c cung c?p, b?n ph?i đ?t l?i đi?n tho?i và thi?t l?p hoàn ch?nh c?a b?n m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n khác nhau c?a Microsoft.

Quan tr?ngĐ?t l?i đi?n tho?i c?a b?n tr? v? t?t c? cài đ?t chuyên bi?t c?a m?c đ?nh k? (cài đ?t) và gi? các phiên b?n hi?n t?i c?a h? th?ng đi?u hành c?a b?n. M?t thi?t l?p l?i c?ng s? xóa t?t c? n?i dung cá nhân t? đi?n tho?i. Đi?u này bao g?m các tin nhắn văn bản, nh?c chuông, nhóm liên hệ, và b?t k? h?nh ?nh, âm nh?c, ho?c video. H?u h?t n?i dung này s? b? m?t và un-restorable ngo?i tr? t?p phương ti?n (h?nh ?nh, âm nh?c và video).

Đ? chu?n b? cho m?t thi?t l?p l?i: K?t n?i đi?n tho?i v?i máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng cáp USB đ? đư?c đính kèm v?i đi?n tho?i c?a b?n, và sau đó s? d?ng ph?n m?m Zune ho?c Windows Phone ?ng d?ng cho Mac đ? đ?ng b? h?nh ?nh, âm nh?c và video c?a b?n. Sau khi cài l?i, b?n có th? khôi ph?c l?i các t?p tin media quay l?i đi?n tho?i c?a b?n.

Đ? thay đ?i tài kho?n Microsoft c?a b?n, đ?t l?i đi?n tho?i c?a b?n:

 1. Ngày B?t đ?u, flick trái vào danh sách ?ng d?ng , khai thác cài đ?t chuyên bi?t
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2693556
  sau đó b?m vào v?.
 2. B?m vào đ?t l?i đi?n tho?i c?a b?n, n?m ? dư?i cùng c?a màn h?nh c?a b?n,và r?i b?m vào . Khai thác m?t l?n n?a đ? xác nh?n các thi?t l?p l?i.
 3. Khi đi?n tho?i c?a b?n kh?i đ?ng l?i, nó s? hư?ng d?n b?n thông qua m?t s? bư?c đ? thi?t l?p đi?n tho?i c?a b?n. Khi b?n đ?n trang kí nh?p b?ng m?t tài kho?n Microsoft , kí nh?p b?ng m?i ID mà b?n mu?n s? d?ng. Đi?u này s? là tài kho?n Microsoft s? d?ng đ? truy c?p vào th? trư?ng, Xbox LIVE và âm nh?c Zune Pass trên Windows Phone c?a b?n.

Lưu ? Sau khi b?n đ?t l?i đi?n tho?i c?a b?n và kí nh?p b?ng m?t tài kho?n m?i c?a Microsoft, b?n có th? ti?p t?c s? d?ng tài kho?n Microsoft trư?c đó c?a b?n cho email c?a b?n.


Đ? t?m hi?u thêm v? làm th? nào đ? đ?t l?i đi?n tho?i c?a b?n, và sau đó khôi ph?c l?i n?i dung phương ti?n truy?n thông c?a b?n, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

2606900 C?a b?n Windows Phone 7 không làm vi?c ho?c đáp ?ng như mong đ?iĐ? thi?t l?p m?t tài kho?n Microsoft, Windows Live ho?c Outlook.com ph?:
 1. Ngày B?t đ?u, flick trái vào danh sách ?ng d?ng , khai thác cài đ?t chuyên bi?t
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2693557
  sau đó b?m vào Email + tài kho?n.
 2. B?m vào Thêm tài kho?n, và sau đó tap Windows Live.
 3. Ch?m vào h?p địa chỉ email và sau đó nh?p c?a b?n tài kho?n Microsoft, Windows Live ho?c Outlook.com.
 4. B?m vào h?p m?t kh?u , và sau đó nh?p m?t kh?u c?a b?n.
 5. B?m vào kí nh?p.

N?u b?n thi?t l?p tài kho?n Microsoft b? sung trên đi?n tho?i c?a b?n, đi?u này có ngh?a r?ng các h?nh ?nh trong các tài kho?n b? sung s? không đư?c đ?ng b? hóa v?i đi?n tho?i c?a b?n, và b?n s? không th? s? d?ng các tài kho?n Microsoft đ? chơi Xbox LIVE tr? chơi hay s? d?ng m?t âm nh?c Zune Pass.

Thông tin thêm

Th? trư?ng qu?c gia

Th? trư?ng qu?c gia đư?c xác đ?nh ch? b?i mi?n đ?a phương c?a ID người dùng k?t h?p v?i kí nh?p tài kho?n. Mi?n đ?a phương th? trư?ng không b? ?nh hư?ng b?i cài đ?t chuyên bi?t qu?c gia/khu v?c c?a tài kho?n Microsoft ho?c các thi?t l?p vùng + ngôn ng? trên đi?n tho?i.

Mi?n đ?a phương tài kho?n trên th? trư?ng c?ng s? xác đ?nh:

 • N?i dung s?n có (?ng d?ng, âm nh?c, tr? chơi)
 • Thanh toán tài kho?n qu?c gia
 • Giá thu và ?ng d?ng
 • Khu v?c x?p h?ng và đánh giá
 • Đ?a phương hoá c?a các danh sách th? lo?i ?ng d?ng

Mi?n đ?a phương tài kho?n bao g?m c?a m?t qu?c gia và ngôn ng?. Ví d?, mi?n đ?a phương cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là (Hoa K? - ti?ng Anh).

Lưu ? M?t s? qu?c gia có th? có nhi?u hơn m?t mi?n đ?a phương.

L?a ch?n mi?n đ?a phương

Mi?n đ?a phương c?a tài kho?n trên th? trư?ng đư?c xác đ?nh b?i m?t trong nh?ng phương pháp này:

 1. N?u tài kho?n Microsoft đư?c s? d?ng đ? kí nh?p đ? không bao gi? đư?c liên k?t v?i m?t qu?c gia, b?n s? đư?c nh?c ch?n m?t qu?c gia/khu v?c trong khi thi?t l?p tài kho?n. Vi?c l?a ch?n qu?c gia/khu v?c xác đ?nh mi?n đ?a phương tài kho?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2696452
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2692005
 2. N?u tài kho?n Microsoft s? d?ng đ? kí nh?p trư?c đây đư?c s? d?ng cho Xbox LIVE, Zune, ho?c m?t b?n ghi d?ch v? đ?c bi?t, tài kho?n mi?n đ?a phương s? m?c đ?nh mi?n đ?a phương c?a b?n ghi d?ch v?.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2692006
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2692007

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t l?p th? trư?ng, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

2691982 Làm th? nào đ? thi?t l?p c?a b?n Windows Phone 7 Marketplace

H? tr?

  Community Forum
  Get help from the knowledgeable Windows Phone Community.

  Contact Us
  View other helpful articles and contact information.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2692008 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Windows Phone 7 Consumer
 • Windows Phone Consumer
T? khóa: 
kbwp7 kbmt KB2692008 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2692008

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com